ERASMUS - ODGOVORI NA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
Program Erasmus je dio EU Programa za cjeloživotno učenje (LLP - Life Long Learning Programme) koji je namijenjen mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, a ova stranica sadrži podatke o Erasmus mobilnosti studenata – u svrhu studijskog boravka na stranom sveučilištu ili stručne prakse.
 
Vrste Erasmus mobilnosti za studente:
·         Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka - SMS (3 - 12 mjeseci)
·         Stručna praksa za studente - SMP (3-12 mjeseci)
·         Kombinacija studijskog boravka i stručne prakse (3-12 mjeseci po aktivnosti) - uz uvjet da  se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste visokoškolske ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak, te da se 2 aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida.
 
Tijekom studija (uključuje sva 3 stupnja: preddiplomski, diplomski, doktorski studij) studenti mogu samo jednom ići na mobilnost studijski boravak i jednom stručnu praksu.
Trajanje mobilnosti studenata može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci.
Studenti za vrijeme trajanja mobilnosti ostaju upisani na svoje matično sveučilište i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.
 
Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje (6.mj. unaprijed) za sljedeću ak. godinu. Natječaj uvijek sadrži detaljne podatke o načinu prijavljivanja, dokumentaciji koju je potrebno predati te partnerskim sveučilištima na kojima je moguće ostvariti mobilnost.
Studenti prilikom prijave i sastavljanja motivacijskog pisma moraju odabrati kolegije koji će im se nakon povratka na matični fakultet moći priznati. Stoga se pri izboru stranog sveučilišta i kolegija trebaju konzultirati s ECTS-koordinatorima.
 
Postupak odabira kandidata provodit će povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriterij za odabir studenata je:
·         akademski uspjeh
·         pismo motivacije
·         poznavanje engleskog/stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu
 
Nakon isteka roka za prijave, fakultetsko povjerenstvo pregledava primljene prijave te se odbacuju nepotpune prijave ili one koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja. Sastavlja se rang lista kandidata na temelju broja stečenih ECTS bodova i prosjeka ocjena. Kombiniranjem dvaju kriterija nastoje se izbjeći nepravedne situacije koje bi nastale davanjem prednosti samo jednom kriteriju. Po ovom sustavu prednost u mobilnosti stječu studenti viših godina i studenti s posebno visokim prosjekom. Motivacijsko pismo će se uzeti u obzir u slučaju određivanja prednosti između više studenata s istim brojem bodova.
 
Ako su do mjesta određenog studenta na rang listi popunjena sva mjesta na sveučilištu koje mu je bilo prvi izbor, tom studentu se odobrava njegov drugi izbor. Ako su popunjena mjesta na sveučilištima koja su prvi i drugi izbor, onda se studentu odobrava njegov sljedeći izbor.  U slučaju da su sva mjesta popunjena, studentu se odobrava status 'rezerve' za sveučilišta koja je odabrao. Fakultet objavljuje rang listu na svojoj web stranici. Objavljeni rezultati nisu konačni jer konačne rezultate objavljuje Sveučilište U Zagrebu u pravilu nekoliko tjedana nakon objave rang liste fakulteta.
 
Nakon objave konačnih rezultata, studenti se prijavljuju na studij na stranom sveučilištu prema pravilima Sveučilišta u Zagrebu te prema pravilima partnerskog sveučilišta. Ponekad će studentima u svrhu prijave na strano sveučilište trebati potvrda o ispunjavanju uvjeta za upis u sljedeći semestar studija. Pritom za Erasmus program i strano sveučilište nije bitno što će student upisati (puni semestar ili izvanredni studij). Na temelju odluke dekana, studentu koji je odabran na natječaju za Erasmus i to dokazuje uredno potpisanim ugovorom o učenju, tako referada može i prije redovnog upisnog roka izdati potvrdu o ispunjavanju uvjeta za upis ako je to potrebno radi ostvarivanja mobilnosti.
 
U razdoblju između objave konačnih rezultata te odlaska na mobilnost, sklapa se ugovor o učenju. O sadržaju ugovora student se treba savjetovati s prodekanom za međunarodnu suradnju i ECTS koordinatorom.
'Ugovor o učenju potpisuju odlazni student, nadležan ECTS koordinator, dekan ili prodekan
u ime matične sastavnice Sveučilišta odnosno voditelj sveučilišnog studija u ime sveučilišnog
studija te institucija domaćin.' (Čl. 12. st. 2. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti)
 
'Potpisivanjem ugovora o učenju/stručnoj praksi matična institucija odobrava studentu
odlazak na mobilnost i odabrani studijski program/program stručne prakse, a institucija
domaćin ga prihvaća i odobrava odabrani studijski program/program stručne prakse.'(Čl. 7. st. 4. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti)
 
Prema Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti, 'u ugovoru o učenju navode se nazivi predmeta za koje se student prijavio s pripadajućim brojem ECTS bodova koje izabrani predmeti nose na instituciji domaćinu; istraživanje ili izrada diplomskog ili doktorskog rada uz pripadajući broj ECTS bodova. Kada pripadajući bodovi nisu izraženi ECTS sustavom, u ugovor o učenju upisuju se izvorni bodovi, njihova vrijednost u ECTS bodovima te kriterij pretvorbe.' Ugovorom o učenju se unaprijed ugovara što će se studentu priznati nakon povratka s mobilnosti. Pri ugovaranju tj. priznavanju mobilnosti vrijede sljedeća pravila iz Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti koja se temelje na načelu maksimalne fleksibilnosti (čl. 14. st. 2):
 
(1) Priznavanje ECTS bodova i  predmeta:
1.   Za odslušane i položene predmete na instituciji domaćinu priznaju se ECTS bodovi
kako su navedeni u prijepisu ocjena institucije domaćina. U slučaju da na instituciji
domaćinu ne postoji sustav ECTS bodovanja, stečeni  bodovi pretvaraju se u
odgovarajuće ECTS bodove.  
2.   Predmeti kod kojih preklapanje u programu (uzimajući u obzir ishode učenja) iznosi
otprilike 70% priznaju se studentu ukoliko je iz njih položio ispit. Priznaje se
predmet, broj stečenih ECTS bodova i ocjena. U slučaju da je predmet odslušan, a
nije položen ispit na instituciji domaćinu, matična institucija može studentu po 6
povratku dozvoliti da pristupi polaganju ispita bez ponovnog slušanja dotičnog
predmeta. 
3.   Ako su preklapanja u programu predmeta manja od 70%, studentu se stečeni ECTS
bodovi i dobivena ocjena priznaju kao izborni predmet.
4.  Priznati izborni predmeti ne trebaju odgovarati ponudi izbornih predmeta na matičnoj
instituciji.
5.  Pri priznavanju ECTS bodova nije odlučno na kojem obliku nastave su stečeni.
ECTS bodovi ostvareni polaganjem ispita iz pojedinih predmeta mogu zamijeniti
ECTS bodove koji bi se po nastavnom programu matične institucije ostvarivali kroz
druge oblike nastave (seminare, vježbe) i obrnuto.
 
Za studij prava, ugovoreni predmeti koji ukupno predstavljaju 30 ECTS bodova se u pravilu priznaju umjesto nastavnih sadržaja 9. semestra. Pritom je unutar 9. semestra moguće priznati i nepravne predmete ( npr. strani jezik) do maksimalno 8 ECTS bodova. Veći broj ECTS bodova za nepravne predmete se također može priznati, ali samo kao višak ECTS bodova (preko 308 ECTS bodova potrebnih za diplomu) koji se upisuju na dodatak diplomi (diploma supplement).
 
Ugovorom o učenju moguće je predvidjeti i da student tijekom mobilnosti provodi istraživanje za pisanje završnog rada. U tom slučaju se u ugovor o učenju upisuje samo tema završnog rada koji se po povratku prijavljuje i brani u Zagrebu.
 
Po povratku s mobilnosti student donosi svoj ugovor o učenju (Learning agreement) i prijepis ocjena (Transcript of records) u studentsku referadu gdje ostavlja preslike, a originale daje na uvid. Ako prijepis ocjena pokazuje da su položeni upravo oni predmeti predviđeni ugovorom o učenju, tada se oni smatraju ex ante priznatim pa referada automatski vrši upis ugovorenih predmeta i stečenih ECTS bodova u ISVU sustav. Konverzija ocjena vrši se po službenim tablicama, a osobito tablicama Rotterdam Law Network (http://rotterdamlawnetwork.org/documents/ECTS.pdf). Ostvarene ocjene ulaze u prosjek ocjena studenta na matičnom fakultetu. Iznimno,  'ocjene koje nije moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena (npr.  prolaz – pad) upisuju se u izvornom obliku i ne ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj instituciji. ' (Čl. 14. st. 2. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti).
 
Upis predmeta, bodova i ocjena u ISVU vrši se u primjerenom roku po povratku s mobilnosti, a ne kasnije od deset dana prije početka semestra u kojem student nastavlja program na matičnom fakultetu. Npr. studentu treće godine koji je prije odlaska na mobilnost ostvario 150 ECTS bodova (položeni sadržaji prve, druge godine i zimskog semestra na trećoj godini), a tijekom mobilnosti u ljetnom semestru ostvari još 30 ECTS bodova, ti se bodovi upisuju odmah po povratku u ISVU (usprkos činjenici što se možda priznaju umjesto sadržaja 9. semestra). Tako će student krajem akademske godine u kojoj je ostvario mobilnost imati 180 ECTS bodova potrebnih za upis četvrte godine studija te će zadržati sva studentska prava koja je dotad imao.
 
Tijekom mobilnosti studenti su oslobođeni studentskih obveza na studiju u Zagrebu te im se omogućuje da ih odrade u nekom drugom semestru po priznavanju razdoblja mobilnosti. Zamjena semestara moguća je i na petoj godini studija na način da je moguće u zimskom semestru upisati napredni seminar te napisati (ali ne i obraniti) diplomski rad, a tek kasnije na Erasmus razmjeni polagati predmete koji se priznaju umjesto nastavnih sadržaja devetog semestra. Također se studentima pete godine, a koji zbog Erasmusa nisu u mogućnosti ostvariti uvjete za upis desetog semestra, može omogućiti da istovremeno upišu deveti i deseti semestar posebnom odlukom dekana.
 
Dodatne informacije:
 
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, studentska mobilnost - http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro
 
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu - http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/novosti2010/Pravilnik_o_mobilnosti_SuZ.pdf
 

  

 

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana