Izvedbeni plan

IZVEDBENI PLAN INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG PRAVNOG STUDIJA
Popis nastavnih predmeta po semestrima

I. SEMESTAR

Opća teorija prava i države
Opća povijest prava i države
Sociologija
Strani jezik (engleski ili njemački) I
Seminar

II. SEMESTAR

Rimsko privatno pravo
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu
Politička ekonomija
Strani jezik II
Seminar


III. SEMESTAR

Ustavno pravo
Obiteljsko pravo
Pravna informatika
Strani jezik III
Seminar

IV. SEMESTAR

Europsko javno pravo
Kazneno pravo
Ekonomska politika
Strani jezik IV
Seminar


V. SEMESTAR

Građansko pravo I:
opći dio i obvezno pravo
Kazneno procesno pravo
Financijsko pravo i financijska znanost
Seminar
Vježbe

VI. SEMESTAR

Građansko pravo II:
stvarno i nasljedno pravo
Međunarodno pravo
Upravna znanost
Seminar
Vježbe


VII. SEMESTAR

Upravno pravo
Trgovačko pravo
Građansko procesno pravo
Seminar
Vježbe

VIII. SEMESTAR

Pravo društava
Radno i socijalno pravo
Međunarodno privatno pravo
Pomorsko i općeprometno pravo
Seminar
Vježbe

IX. SEMESTAR

Predmet smjera I
Predmet smjera II
Predmet smjera III
Izborni predmet I
Izborni predmet II
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts
 

X. SEMESTAR

Napredni seminar i izrada diplomskog rada


Predmeti modula:

GRAĐANSKOPRAVNI MODUL
Građansko pravo - ugovorne obveze
Zemljoknjižno pravo
Autorsko pravo
Javnobilježničko pravo
Osnove europskog privatnog prava
Izvanparnično i ovršno pravo

KAZNENOPRAVNI MODUL
Međunarodno kazneno pravo
Maloljetničko kazneno pravo
Kriminologija i viktimologija
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Kriminalistika
Penitencijarno pravo

USTAVNO-UPRAVNI MODUL
Uvod u političke znanosti
Prava građana - tradicijske osnove
Lokalna samouprava
Upravno procesno pravo
Suvremeni politički sustavi
Pravo okoliša

TRGOVAČKOPRAVNI MODUL
Bankarsko pravo
Pravo industrijskog vlasništva
Pravo osiguranja
Pravo konkurencije
Insolvencijsko pravo
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem

MEĐUNARODNOPRAVNI MODUL
Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava
Međunarodno pravo mora
Razvoj međunarodnog prava
Diplomatsko i konzularno pravo
Pravo međunarodnih organizacija
Međunarodni ekonomski odnosi

MODUL PRAVO EUROPSKE UNIJE
Pravo unutarnjeg tržišta Europske unije
Regularne metode u Europskoj uniji
Kazneno pravo Europske unije
Europsko međunarodno privatno pravo
Osnove europskog privatnog prava
Pravo konkurencije


Izborni predmeti:

Izborni predmeti:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
Bioetika i ljudska prava
Civilno društvo
Ćudoređe i deontologija profesije pravnik
Ćudoređe i deontologija znanstvenog i stručnog rada
Ekonomska uspješnost i institucije
Engleski jezik pravne struke V
EU i WTO u komparativnoj perspektivi
Europsko prometno pravo
Filozofija prava
Francuski jezik pravne struke
Gospodarsko kazneno pravo
Hipotekarno osiguranje – povijesni aspekt
Imovinsko porezno pravo
Ius commune – temelji europskih privatnopravnih sustava
Izvansudsko rješavanje sporova
Javno financijsko pravo Europske unije
Komparativna javna uprava
Komparativna pravna lingvistika
Komparativno građansko procesno pravo
Medicina i pravo
Međunarodno financijsko pravo
Međunarodno radno i socijalno pravo
Međunarodno trgovačko pravo
Metodologija prava
Nomotehnika
Njemački jezik pravne struke V
Organizacija pravosuđa
Osobna prava
Poduzetništvo i upravljanje (management)
Politička sociologija
Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.)
Pravo kroz film
Prekršajno pravo
Psihijatrija i pravo
Reforma javne uprave u europskom kontekstu
Retorika i pravna argumentacija – povijesni aspekt
Retorika i pravo
Socijalna politika
Socijalna psihologija
Sociologija hrvatskog društva
Sociologija prava
Sociologija uprave
Sportsko pravo
Sudska medicina
Sudska psihologija
Sustav sprječavanja pranja novca
Temeljna prava u Europskoj uniji
Zaštita potrošača

 

IZVEDBENI PLAN PREDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA
Popis nastavnih predmeta po semestrima


I. SEMESTAR

Sociologija
Uvod u psihologiju
Osnove ekonomije
Uvod u opću teoriju države i prava
Strani jezik (engleski ili njemački) 1
Seminar

II. SEMESTAR

Osnove socijalne politike
Teorijske osnove socijalnog rada
Informatika i statistika
Interpersonalna komunikacija
Izborni predmet
Seminar

Izborni predmeti:
Uvod u socijalnu pedagogiju
Socijalna demografija
Religije i socijalna pitanja
Etika socijalnog rada
Izborni predmet s drugih studija


III. SEMESTAR

Metodologija istraživanja u socijalnom radu
Marginalne grupe
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava
Menadžment u socijalnom sektoru
Strani jezik 2
Seminar

IV. SEMESTAR

Socijalni rad s pojedincem
Socijalni rad s obitelji
Socijalna psihologija
Izborni predmet
Seminar
Terenska praksa

Izborni predmeti:
Rješavanje sukoba
Socijalna skrb za djecu
Preventivni programi u socijalnom radu
Ekonomija socijalne politike
Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Izborni predmet s drugih studija


V. SEMESTAR

Radno i socijalno pravo
Europska socijalna politika
Osnove savjetovanja
Osnove upravnog prava
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici
Seminar
Terenska praksa

VI. SEMESTAR

Socijalni rad s grupom
Socijalna gerontologija
Organizacija uprave i socijalnih službi
Seminar
Izborni predmet 2
Terenska praksa

Izborni predmeti:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Strani jezik struke - engleski
Strani jezik struke - njemački
Duhovnost i socijalni rad
Socijalna medicina
Sustavi socijalne pomoći
Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike
Osnove kriznih intervencija ui socijalnom radu
Izborni predmet s drugih studija


VII. SEMESTAR

Socijalni rad u organiziranju zajednice
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
Kriminologija s osnovama kaznenog prava
Socijalna psihijatrija
Izborni predmet 1
Seminar
Terenska praksa

VIII. SEMESTAR

Socijalni rad s osobama s invaliditetom
Socijalna politika Hrvatske
Socijalni rad i ovisnosti
Izborni predmet 2
Seminar
Terenska praksa
Mentorski rad

Izborni predmeti:
Zimski seminar:

Mladi u sukobu sa zakonom: odgojen mjere
Civilno društvo
Dramsko-pedagoški postupci u socijalnom radu
Socijalni rad u zdravstvu

Ljetni semestar:
Socijalni radu u penalnim ustanovama
Rad i zapošljavanje
Ljudska prava
Primjena računalnog programa za statističku obradu podataka
Siromaštvo i socijalni rad
Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju
Social Services and Civic Engagement
Izborni predmet s drugih studija


STUDIJSKI PLAN DIPLOMSKOG PROGRAMA
SMJER: SOCIJALNI RAD

I. SEMESTAR

Integrativni pristup u socijalnom radu
Organiziranje i razvoj zajednice
Socijalni rad i ljudska prava
Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
  
II. SEMESTAR

Metode supervizije
Praksa
Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada
Diplomski rad

Izborni predmeti:
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Psihijatrija u lokalnoj zajednici
Analiza varijance
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
Siromaštvo i socijalna politika
Socijalni rad u u području mentalnog zdravlja
Posebni pristupi savjetovanju
Social Services and Civic Engagement

STUDIJSKI PLAN DIPLOMSKOG PROGRAMA
SMJER: SOCIJALNA POLITIKA


I. SEMESTAR

Socijalna politika i socijalni razvoj
Metode analize u socijalnoj politici
Seminar
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
    
II. SEMESTAR

Socijalni marketing
Socijalno pravo
Mentorski i diplomski rad
                              
Izborni predmeti:
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
Siromaštvo i socijalna isključenost
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Psihijatrija u lokalnoj zajednici
Analiza varijance
Socijalni rad u u području mentalnog zdravlja
Posebni pristupi savjetovanju
Social Services and Civic Engagement

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana