OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko javno pravo (seminar)
Europsko javno pravo - seminar
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31827
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
doc. dr. sc. Melita Carević
Izvođači: dr. sc. Nika Bačić Selanec - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 25. 03. 2020.
  • 07. 05. 2020.
  • 17. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko javno pravo - seminar Pravo - 4. semestar
4.0 31827
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Cetvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com (postoji mogućnost dolaska i u drugom terminu).

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
doc. dr. sc. Melita Carević

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 52
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Nika Bačić Selanec (Seminar)

Uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com

Ćirilometodska 4, soba 56/II kat
Literatura
Tamara Ćapeta, Siniša Rodin; Osnove prava Europske unije; (2018), str. 203
Siniša Rodin, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang; Reforma Europske unije; Narodne novine Zagreb (2009), str. 412
Opis predmeta
Seminar je nadogradnja znanju i vještinama usvojenima na predavanju iz predmeta Europsko
javno pravo. Sudjelovanje na seminaru pomoći će studentima utvrditi gradivo obrađeno na nastavi kroz analizu nastavnog gradiva iz različitih aspekata. Također, studenti će uvježbati analiziranje problema u europskom pravu kroz sastavljanje pisanih podnesaka stranaka u postupku, njohovoj usmenoj prezentaciji i radom u grupi na hipotetskim predmetima u kojima se pojavljuju novi pravni problemi.
Ispitni rokovi
25. 03. 2020.
07. 05. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

- razumjeti izvor problema legitimiteta EU te argumente za i protiv legitimiteta

donošenja odluka u Europskoj Uniji

- razlikovati induktivnu od deduktivne metode u interpretaciji te prepoznati neke od

najĉešćih argumenata kojima se koristi Sud EU - razumjeti odnos niţih sudova prema nacionalnim višim sudovima s jedne te Suda

EU s druge strane te razumjeti argumente za i protiv obveze postavljanja prethodnog

pitanja od strane niţih sudova

- shvatiti problem nedostatka horizontalnog uĉinka direktiva te razumjeti argumente za

i protiv horizontalnog uĉinka

- razumjeti argumente za odgovornost drţave za štetu koju poĉine sudovi

- prepoznati argumente kojima se zastupaju šire odnosno uţe ovlasti EU

- prepoznati korake u analizi i argumentaciju u predmetima o pitanjima

unutarnjeg trţišta

- shvatiti doseg koncepta graĊanstva u pravu EU

Praktične i generičke vještine:

Pravničke vještine

- prepoznati pravne probleme u pravu EU

- kritiĉki analizirati sudsku praksu Suda EU

- interpretirati pravna pravila iz prava EU ovisno o poziciji u sudskom postupku

- koristiti presude Suda EU ovisno o poziciji u sudskom postupku

- pismeno i usmeno obrazloţiti kako osobna tako i tuĊa pravna stajališta vezana za

pravo EU

- strukturirati pravnu argumentaciju

- riješiti pravni problem iz prava EU u radu u grupi

- primijeniti pravo EU na ĉinjeniĉne opise

- sastaviti nacrt pravnog stajališta za jednu stranu u sudskom postupku

 

Praktične vještine

- odrediti pravni problem za seminarsku radnju te provesti istraţivanje koristeći se

razliĉitim istraţivaĉkim sredstvima, ukljuĉujući biblioteku i internet;

- planirati istraţivanje, ukljuĉujući i odreĊivanje prioriteta prema vaţnosti za temu

seminarske radnje;

- planirati i provesti nezavisni studentski istraţivaĉki projekt u sklopu pisanja

seminarske radnje;

 

Komunikacijske vještine

- artikulirati i iznositi ideje na prikladan i jasan naĉin, usmeno i u pisanom obliku;

- ĉitati i razumjeti sloţene pravne materijale;

- snalaziti se i doprinositi grupnom radu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

kolokvij (djelomično temeljen na rješavanju hipotetskoog predmeta), pisani rad (podnesak stranaka u postupku) i zalaganje na seminarskim sastancima