Financijsko pravo i financijska znanost - seminar
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 36597
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
prof. dr. sc. Nikola Mijatović
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
 • 10. 02. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar Pravo - 5. semestar
4.0 36597
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine (2010)
Opis predmeta
Financijsko pravo. Javni prihodi. Javni zajmovi. Financijsko izravnanje. Javni rashodi. Djelovanje fiskalnih instrumenata. Banke. Osnove javnog financijskog prava EU. Hrvatski fiskalni sustav. Neposredni porezi. Posredni porezi. Carinski sustav. Porezni postupak. Porezna uprava. Porezno savjetništvo. Doprinosi. Pristojbe. Javni dug. Javni izdaci. Bankovni sustav.
Ispitni rokovi
10. 02. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati, prepoznati i opisati strukturu financijskog prava i njegovih pojedinih sastavnica;
 • definirati, grupirati i imenovati obilježja pojedinih javnih prihoda; opisati genezu nastanka pojedinih javnih prihoda;
 • identificirati grupirati, objasniti i sažeti sadržaj teorijskih načela na kojima se zasnivaju pojedini javni prihodi;
 • definirati, prepoznati i sažeti najznačajnije fenomene i probleme suvremenog financijskog prava;
 • prepoznati i definirati ključne elemente pojedinih poreznih oblika (npr. poreza na dohodak; poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost) na teorijskoj i praktičnoj razini;
 • prepoznati, identificirati i objasniti pojedine opće poreznopravne i postupovne institute;
 • opisati sustav i modele financiranja socijalnog osiguranja;
 • objasniti pojam javnog zajma;
 • grupirati vrste javnog zajma;
 • objasniti pojam i načela financijskog izravnanja;
 • grupirati i opisati izvore prihoda pojedinih razina vlasti;
 • definirati pojam i vrste javnih rashoda;
 • definirati i prepoznati vrste javnih dobara;
 • definirati pojam proračuna, proračusnkog ciklusa izdvojiti obilježja i načela proračuna i proračunskog prava;
 • definirati fiskalne instrumente i prepoznati ciljeve fiskalne politike.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • demonstrirati i skicirati strukturu financijskog prava;
 • razumjeti podjelu javnih prihoda i vezu između vrste javnog prihoda i javne potrebe;
 • izabrati pojedini javni prihod za financiranje određene vrste javne potrebe;
 • skicirati osnovna obilježja pojedinih javnih prihoda;
 • demonstrirati teorijska načela na kojima se zasnivaju pojedini javnih prihodi te ilustrirati važnost i utjecaj pojedinih načela na pojedina praktična normativna rješenja;
 • interpretirati važnost pojedinih fenomena suvreemnog financijskog prava
 • primijeniti i koristiti teorijska i praktična znanja o ključnim elementima pojedinih poreznih oblika;
 • skicirati financiranje sustava socijalnog osiguranja;
 • razumjeti strukturu i elemente postupaka i instituta u provedbi oporezivanja; prepoznati pojedine postupke u provedbi oporezivanja;
 • skicirati strukturu pojedinih poreznopravnih postupaka i instituta.
 • razumjeti i koristiti teoriju javnih dobara;
 • razumjeti mjesto, ulogu i važnost proračuna u sustavu financiranja javnih potreba;
 • razumjeti i skicirati vrste javnih dobara;
 • izabrati fiskalni instrument ovisno o željenim učincima.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati položaj financijskog prava u hrvatskom pravnom sustavu;
 • razlikovati i kategorizirati javne prihode; analizirati mjesto i ulogu pojedinog javnog prihoda u sustavu javnih prihoda;
 • analizirati i povezati sadržaj pojedinih teorijskih načela oporezivanja;
 • povezati i usporediti teorijske postavke pojedinih poreznih oblika i normativna rješenja u Republici Hrvatskoj;
 • provjeriti sukladnost hrvatskih normativnih rješenja s teorijskim preporukama;
 • izračunati visinu porezne obveze;
 • analizirati temeljna porezno- postupovna načela;
 • analizirati i kategorizirati uvjete za primjenu pojedinih poreznopravnih instituta;
 • usporediti strukturne elemente pojedinih postupaka i instituta;
 • razlikovati javna dobra;
 • kategorizirati proračunske razine i instrumente financiranja javnih potreba;
 • kategorizirati javna dobra;
 • razlikovati proračun od ostalih instrumenata financiranja javnih potreba;
 • analizirati proračunske dokumente na prihodovnoj i rashodovnoj strani;
 • kategorizirati fiskalne instrumente.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost između financijskog prava i ostalih pravnih grana;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje razlikovanja javnih prihoda;
 • konstruirati povezanost između pojedinog javnog prihoda i vrste javne potrebe i usluge;
 • formulirati ključna razlikovna obilježja pojedinih javnih prihoda;
 • konstruirati povezanost i utjecaj pojedinih teorijskih načela oporezivanja na suvremena normativna rješenja;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje temeljnih instituta i elemenata pojedinih poreznih oblika;
 • predložiti potrebu drugačijih normativnih rješenja pojedinih poreznih oblika;
 • formulirati prijedloge poboljšanja normativnog okvira pojedinih poreznih oblika;
 • formulirati ključne probleme u sustavu financiranja socijalnog osiguranja;
 • konstruirati i uočiti povezanost između pojedinih poreznopravnih instituta i postupaka;
 • konstruirati i rasporediti važnost pojedinih načela u primjeni pojedinih postupaka i instituta;
 • formulirati nedostatke normativnog predloška poreznog postupka u Hrvatskoj;
 • konstruirati povezanost između javnih dobara i uloge javnih financija;
 • konstruirati povezanost proračuna s drugim instrumentima financiranja javnih potreba;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje i praktično rješenje pojedinih proračunskih instituta.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti i prezentirati ishode učenja u svakodnevnom radu;
 • samostalno i/ili kao član tima odgovorno se suočavati i rješavati svakodnevne radne zadatke;
 • argumentirano iznijeti i objasniti svoja mišljenja i prijedloge;
 • razvijati suradničke i komunikacijske vještine;
 • povećati sposobnost praćenja i razumijevanja pojedinih medijskih izvještaja tematski vezanih uz područje;
 • procjenjivati i promišljati o potrebama i mogućnostima daljeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • pismeni seminarski kolokvij (sastavljen od pitanja na zaokruživanje i esejskih pitanja u kojima je potrebno objasniti pojedini pojam, dopuniti rečenicu, izložiti aktualno pozitivno pravno rješenje);
 • seminarska radnja i prezentacija (samostalno izabrati, obraditi temu s teorijskog i/ili praktičnog aspekta i prezentirati);