OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financijsko pravo i financijska znanost (vježbe)
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 45528
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
 • 25. 05. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe Pravo - 6. semestar
2.0 45528
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine (2010)
Opis predmeta
Rješevanje problemskih zadataka poput popunjavanja poreznih prijava.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati, prepoznati i opisati strukturu financijskog prava i njegovih pojedinih sastavnica;
 • definirati, grupirati i imenovati obilježja pojedinih javnih prihoda; opisati genezu nastanka pojedinih javnih prihoda;
 • identificirati grupirati, objasniti i sažeti sadržaj teorijskih načela na kojima se zasnivaju pojedini javni prihodi;
 • definirati, prepoznati i sažeti najznačajnije fenomene i probleme suvremenog financijskog prava;
 • prepoznati i definirati ključne elemente pojedinih poreznih oblika (npr. poreza na dohodak; poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost) na teorijskoj i praktičnoj razini;
 • prepoznati, identificirati i objasniti pojedine opće poreznopravne i postupovne institute;
 • opisati sustav i modele financiranja socijalnog osiguranja;
 • objasniti pojam javnog zajma;
 • grupirati vrste javnog zajma;
 • objasniti pojam i načela financijskog izravnanja;
 • grupirati i opisati izvore prihoda pojedinih razina vlasti;
 • definirati pojam i vrste javnih rashoda;
 • definirati i prepoznati vrste javnih dobara;
 • definirati pojam proračuna, proračusnkog ciklusa izdvojiti obilježja i načela proračuna i proračunskog prava;
 • definirati fiskalne instrumente i prepoznati ciljeve fiskalne politike.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • demonstrirati i skicirati strukturu financijskog prava;
 • razumjeti podjelu javnih prihoda i vezu između vrste javnog prihoda i javne potrebe;
 • izabrati pojedini javni prihod za financiranje određene vrste javne potrebe;
 • skicirati osnovna obilježja pojedinih javnih prihoda;
 • demonstrirati teorijska načela na kojima se zasnivaju pojedini javnih prihodi te ilustrirati važnost i utjecaj pojedinih načela na pojedina praktična normativna rješenja;
 • interpretirati važnost pojedinih fenomena suvreemnog financijskog prava
 • primijeniti i koristiti teorijska i praktična znanja o ključnim elementima pojedinih poreznih oblika;
 • skicirati financiranje sustava socijalnog osiguranja;
 • razumjeti strukturu i elemente postupaka i instituta u provedbi oporezivanja; prepoznati pojedine postupke u provedbi oporezivanja;
 • skicirati strukturu pojedinih poreznopravnih postupaka i instituta.
 • razumjeti i koristiti teoriju javnih dobara;
 • razumjeti mjesto, ulogu i važnost proračuna u sustavu financiranja javnih potreba;
 • razumjeti i skicirati vrste javnih dobara;
 • izabrati fiskalni instrument ovisno o željenim učincima.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati položaj financijskog prava u hrvatskom pravnom sustavu;
 • razlikovati i kategorizirati javne prihode; analizirati mjesto i ulogu pojedinog javnog prihoda u sustavu javnih prihoda;
 • analizirati i povezati sadržaj pojedinih teorijskih načela oporezivanja;
 • povezati i usporediti teorijske postavke pojedinih poreznih oblika i normativna rješenja u Republici Hrvatskoj;
 • provjeriti sukladnost hrvatskih normativnih rješenja s teorijskim preporukama;
 • izračunati visinu porezne obveze;
 • analizirati temeljna porezno- postupovna načela;
 • analizirati i kategorizirati uvjete za primjenu pojedinih poreznopravnih instituta;
 • usporediti strukturne elemente pojedinih postupaka i instituta;
 • razlikovati javna dobra;
 • kategorizirati proračunske razine i instrumente financiranja javnih potreba;
 • kategorizirati javna dobra;
 • razlikovati proračun od ostalih instrumenata financiranja javnih potreba;
 • analizirati proračunske dokumente na prihodovnoj i rashodovnoj strani;
 • kategorizirati fiskalne instrumente.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost između financijskog prava i ostalih pravnih grana;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje razlikovanja javnih prihoda;
 • konstruirati povezanost između pojedinog javnog prihoda i vrste javne potrebe i usluge;
 • formulirati ključna razlikovna obilježja pojedinih javnih prihoda;
 • konstruirati povezanost i utjecaj pojedinih teorijskih načela oporezivanja na suvremena normativna rješenja;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje temeljnih instituta i elemenata pojedinih poreznih oblika;
 • predložiti potrebu drugačijih normativnih rješenja pojedinih poreznih oblika;
 • formulirati prijedloge poboljšanja normativnog okvira pojedinih poreznih oblika;
 • formulirati ključne probleme u sustavu financiranja socijalnog osiguranja;
 • konstruirati i uočiti povezanost između pojedinih poreznopravnih instituta i postupaka;
 • konstruirati i rasporediti važnost pojedinih načela u primjeni pojedinih postupaka i instituta;
 • formulirati nedostatke normativnog predloška poreznog postupka u Hrvatskoj;
 • konstruirati povezanost između javnih dobara i uloge javnih financija;
 • konstruirati povezanost proračuna s drugim instrumentima financiranja javnih potreba;
 • pripremiti teorijsko objašnjenje i praktično rješenje pojedinih proračunskih instituta.
 • VREDNOVANJE

  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati mjesto i ulogu financijskog prava u pravnom sustavu Republike Hrvatske;
 • preispitati i ocijeniti mjesto, ulogu i financijski značaj pojedinih javnih prihoda;
 • procijeniti razlog i opravdanost postojanja pojedinih poreznih oblika;
 • ocijeniti kvalitetu normativnih rješenja u financijskom pravu s obzirom na teorijska znanja;
 • usporediti pojedina normativna rješenja u hrvatskom i komparativnom kontekstu;
 • zaključiti o potrebi drugačijih normativnih rješenja;
 • preporučiti pojedina normativna rješenja;
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti i prezentirati ishode učenja u svakodnevnom radu;
 • samostalno i/ili kao član tima odgovorno se suočavati i rješavati svakodnevne radne zadatke;
 • argumentirano iznijeti i objasniti svoja mišljenja i prijedloge;
 • razvijati suradničke i komunikacijske vještine;
 • povećati sposbnost praćenja i razumijevanja pojedinih medijskih izvještaja tematski vezanih uz područje;
 • procjenjivati i promišljati o potrebama i mogućnostima daljeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • kolokvij iz vježbi (rješevanje problemskih zadataka).