:
Javne financije
Repozitorij
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, u Repozitoriju se nalazi dokument s osnovnim informacijama o predmetu za ovu akademsku godinu (verzija 1). Sve izmjene unosit će se i objavljivati u novim verzijama dokumenta (v2, v3...). Za sva ostala pitanja možete se obratiti prije ili nakon predavanja, e-mailom te na konzultacijama. S poštovanjem,