OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javno-privatno partnerstvo (seminar)
Javno-privatno partnerstvo - seminar
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 116606
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
  • 17. 03. 2020.
  • 22. 05. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javno-privatno partnerstvo - seminar Javna uprava - 2. semestar
4.0 116606
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010), str. (object Object)
Opis predmeta
Nefiskalni instrumenti financiranja Javnih Interesa. Nefiskalni modeli financiranja i privlačenja privatnog kapitala.Poredbena iskustva.Republika Hrvatska. Razvoj javno privatnog partnerstva.Definicija pojma javno privatnog partnerstva.Povijesni razvoj javno privatnog partnerstva. Oblici i osnovne faze jpp.prednosti i nedostaci korištenja javno privatnog partnerstva.politički aspekti javno privatnog partnerstva.procjena i vrednovanje rizika pri ugovaranju jpp.Vrste rizika. Procjena rizika.smjernice i preporuke europske unije za uspješnu primjenu jpp.normativni okvir za primjenu jpp u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
17. 03. 2020.
22. 05. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- prisjetiti se i označiti pojedine vrste javnih dobara;
- prepoznati i prisjetiti se pojma i sustava javnih prihoda;
- objasniti pojam fiskalnih i nefiskalnih instrumenata javnih potreba;
- imenovati i izdvojiti najvažnije trendove u području javnih financija;
- grupirati nefiskalne instrumente financiranja javnih potreba;
- prepoznati i objasniti pojam javno-privatnog partnerstva;
- identificirati i izdvojiti obilježja javno-privatnog partnerstva;
- identificirati ulogu pojedinih dionika u javno-privatnom partnerstvu
- opisati i definirati normativni okvir javno-privatnog partnerstva u hrvatskom i u odabranom komparativnom kontekstu;
- diskutirati o projektima provedenim po modelu javno-privatnog partnerstva;
- diskutirati i kritički se izraziti o pojedinim normativnim rješenjima.

PRIMJENA
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- razumjeti i koristiti teoriju javnih dobara;
- ilustrirati utjecaj suvremenih trendova na javne financije i razvoj nefiskalnih instrumenta financiranja;
- rasporediti i skicirati nefiskalne instrumente financiranja;
- analizirati projekte financirane po modelu javno-privatnog partnerstva;
- izabrati područja moguće primjene javno-privatnog partnerstva;
- demonstrirati tijek financiranja projekta modelom javno-privatnog partnerstva;
- usporediti hrvatski normativni i institucionalni model javno-privatnog partnerstva s odabranim komparativnim modelima.

ANALIZA
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- razlikovati fiskalne i nefiskalne instrumente financiranja;
- kategorizirati fiskalne i nefiskalne instrumente financiranja;
- izdvojiti uzroke i genezu nastanka javno-privatnog partnerstva;
- povezati obilježja javno-privatnog partnerstva s teorijom javnih dobara i mogućim područjima primjene;
- kategorizirati obilježja i vrste javno-privatnog partnerstva;
- kategorizirati i usporediti dionike u javno-privatnom partnerstvu i njihov položaj;
- kategorizirati i usporediti rizike u JPP-u;
- analizirati praktične primjere primjene JPP-a;
- usporediti teorijske preporuke i praktična rješenja.

SINTEZA
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- konstruirati povezanost između vrste javnog dobra i mogućeg nefiskalnog instrumenta za njegovo financiranje;
- formulirati prednosti i nedostatke pojedinih nefiskalnih instrumenata financiranja;
- konstruirati i pripremiti teorijsko objašnjenje modela javno-privatnog partnerstva;
- formulirati i predlagati moguće smjerove promjena u normativnom i institucionalnom okviru javno-privatnog partnerstva.
-
VREDNOVANJE
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- vrednovati ulogu nefiskalnih instrumenata financiranja;
- zaključiti o prednostima i nedostacima upotrebe JPP-a;
- prosuditi o značaju i opravdanosti upotrebe javno-privatnog partnerstva u pojedinim projektima;
- preporučiti poboljšanja u normativnom i institucionalnom okviru JPP-a;
- usporediti pojedina rješenja u hrvatskom i komparativnom kontekstu.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  • primijeniti ishode učenja te, samostalno i/ili kao član tima, rješavati praktične probleme u svakodnevnom radu;
  • prezentirati i argumentirano iznijeti i objasniti teorijska i praktična saznanja, svoja mišljenja i prijedloge;
  • sustavno razvijati i poboljšavati suradničke i komunikacijske vještine.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

seminarski kolokvij, seminarska radnja i prezentacija (samostalno ili kao dio tima izabrati, obraditi temu s teorijskog i/ili praktičnog aspekta i prezentirati).