OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Korporativne financije i upravljanje porezima
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123942
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Korporativne financije i upravljanje porezima Porezni - 5. semestar
5.0 123942
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
J. Bogovac; Oporezivanje multinacionalnih korporacija - odabrana poglavlja; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1 - 101; 131 - 246; 291 - 300
Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.; Osnove korporativnih financija; Mate (2007)
Raffaele Russo; Fundamentals of International Tax Planning; IBFD (2007)
Bragg, S. M.; CFO Financial Leadership Manual; Wiley (2007)
J. Bogovac; Ostali dijelovi knjige "Oporezivanje multinacionalnih korporacija"; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
Opis predmeta
Uvod: multinacionalne korporacije, globalizacija i važnost (2P);
Korporativno upravljanje i regulacija MNK (2P);
Organizacija MNK i uloga financijske funkcije (2P);
Organizacija i uloga upravljanja porezima (2P);
Vrijednost i rizik (2P);
Odluke o financiranju i budžetiranju MNK i poslovne kombinacije (2P);
Izračun vrijednosti korporacije i projekata (2P);
Modeli financiranja MNK (2P);
Ulaganja i poslovne kombinacije (2P);
Upravljanje porezima: uvod (2P);
Prednosti i nedostaci različitosti poreznih sustava (2P)
Porezni aspekti međunarodnih transakcija MNK (2P)
Porezni tretman poslovnih kombinacija (2P)
Porezno planiranje (2P)
Upravljanje poreznim rizicima i komunikacija s poreznim tijelima (2P).
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • opisati organizacijsku i pravnu strukturu multinacionalnih korporacija;
 • definirati osnovna počela i koncepte financijske funkcije u trgovačkim društvima;
 • ponoviti specifičnosti ovog područja s osnovnim kategorijama koje ga određuju u velikim svjetskim multinacionalnim korporacijama (MNK) i ostalim trgovačkim društvima;
 • prepoznati brze promjene u poslovnom okruženju;
 • definirati razloge investiranja u realnu i financijsku imovinu;
 • opisati načine prikupljanja financijskih sredstava te strukturu kapitala;
 • prisjetiti se izračuna koji čine temelj za donošenje odluka korporativnog menadžmenta;
 • ponoviti moguće prijedloge korporativnog financijskog menadžmenta u vezi s financiranjem i investiranjem korporacija;
 • označiti uloge i zadatke poreznog odjela u korporacijama.

 

 1. RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti utjecaje financijskih tržišta na korporativne financije;
 • sažeti sustav donošenja odluka u korporativnim financijama;
 • opisati značajke odluka financijskom menadžmenta i njihovu važnost za gospodarstvo i oporezivanje;
 • prepoznati porezne posljedice dinamičnog poslovnog okruženja;
 • diskutirati o važnosti porezne funkcije u korporativnim financijama;
 • grupirati i izvijestiti o čimbenicima koji utječu na oporezivanje korporacija;
 • identificirati aktivnosti poreznog odjela prilikom poslovnih transakcija.

 

 

 1. PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati vještine i znanja koja su potrebna poreznim stručnjacima;
 • demonstrirati uloge i odgovornosti poreznih stručnjaka u timu;
 • primijeniti stečena znanja o poreznom i financijskom sustavu na konkretnim poslovnim transakcijama;
 • ilustrirati utjecaj konkretnih transakcija na porezni status poreznog obveznika;
 • koristiti kvalitetnu komunikaciju i suradnju poreznih stručnjaka zaposlenih u poduzetništvu, poreznoj upravi i poreznom savjetništvu.

 

 1. ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati pravne i ekonomske čimbenike poreznih obveza za korporaciju;
 • usporediti metode izračuna vrijednosti korporacija;
 • izračunati osnovne elemente scenarija poslovnih projekata, naročito poreznih obveza i njihovog utjecaja na ukupnu vrijednost korporacije;
 • analizirati različite utjecaje poreznih obveza na vrijednost projekata;
 • ispitati važnost poreza prilikom izračuna vrijednosti projekata i korporacija;
 • kategorizirati prioritete prilikom utvrđivanja poreznih ušteda, troškova i rizika.

 

 1. SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • ponoviti i povezati znanja koja su studenti stekli tijekom studija iz područja ekonomije, prava i poreza s njihovom praktičnom primjenom u svakodnevnom poslovnom životu u trgovačkim društvima, poreznoj upravi i u poreznom savjetništvu;
 • predložiti optimalne transakcije, s poreznog-poslovnog aspekta;
 • predložiti optimalne fiskalne instrumente, s obzirom na njihovu izvodivost te mogućnost i vjerojatnost primjene kod korporacija;
 • formulirati rezultate analiza poslovnih transakcija s poreznog aspekta i tako pružiti podršku pri donošenju poslovnih odluka u trgovačkim društvima;
 • predložiti postupanje u poreznim stvarima s aspekta poreznog planiranja;
 • predložiti i obrazložiti daljnje korake u dijelu poreznog postupka;
 • formulirati prednosti i nedostatke različitih poreznih sustava s aspekta korporativnog upravljanja u prekograničnom poslovanju.

 

 1. VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • valorizirati važnost primjene znanja iz oporezivanja korporacija u samim korporacijama te kod zaposlenika porezne uprave i poreznih savjetnika;
 • usporediti prednosti i nedostatke pojedinih istraživačkih metoda u oporezivanju;
 • odabrati poslovne transakcije koji optimalno pridonose konkretnim rješenjima problema nastalih u dinamičnom poslovnom okruženju, naročito prekograničnog poslovanja poduzetnika;
 • odabrati, imajući u vidu zaposlene stručnjake u poreznoj upravi, fiskalne instrumente te metode podrške, nadzora i kontrole velikih poreznih obveznika, koji će optimalno pridonijeti stabilnosti poreznog sustava;
 • preporučiti metode evaluacije predloženih mjera fiskalne politike usmjerenih prema korporacijama;
 • donijeti zaključke o učinkovitosti fiskalne politike države s korporativnog aspekta;
 • sudjelovati u poreznoj analizi, argumentiranju i rješavanju poreznih problema različitih poslovnih scenarija;
 • učinkovito usmeno i pismeno komunicirati u svezi poreznih pitanja kod poslovne problematike, pružajući porezne savjete i preporuke;
 • prepoznati i obrazložiti primjenu instrumenata za sprečavanje dvostrukog oporezivanja i smanjenje poreznog rizika;
 • predvidjeti posljedice poreznog planiranja MNK na globalnoj razini i u kontekstu općih poslovnih ciljeva;
 • donijeti zaključke o poreznom statusu korporacija, pridonoseći tako stvarnoj dodanoj vrijednosti korporacija i poreznom savjetništvu. Onim studentima koji će biti zaposleni u poreznoj upravi, korištenje ovih znanja olakšati će bolju učinkovitost u dijelu provjere i kontrole velikih poreznih obveznika.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim i strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta o poreznom aspektu korporativnih odluka i njihove važnosti za javne prihode;
 • razvijati komunikacijske vještine u užim organizacijskim jedinicama a naročito s poreznim stručnjacima zaposlenim u drugim sektorima (državnom, privatnom, savjetničkom);
 • sudjelovati u radu tima kao aktivni član te upravljati stručnim projektima iz područja oporezivanja, tuzemnim i međunarodnim.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Kolokvij je oblik pismene provjere znanja u kojem student dokazuje sposobnost definiranja osnovnih organizacijskih i pravnih struktura multinacionalnih korporacija, reproducira objašnjenja osnovnih elemenata pravnih i ekonomskih čimbenika oporezivanja korporacija, grupira, ilustrira i interpretira osnovne značajke odluka financijskog menadžmenta i njihovu važnost za oporezivanje.

Usmeni ispit oblik je provjere znanja kojim se traži dokazivanje sposobnosti primjene znanja i razumijevanja oporezivanja multinacionalnih korporacija za potrebe demonstracije posljedica primjene poreznih propisa, komparativne analize različitih poreznih sustava i donošenje zaključaka o učinkovitosti optimalnih poslovnih odluka s aspekta oporezivanja.