OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Autorsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61270
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Ispitni rokovi:
 • 03. 02. 2020.
 • 17. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 08. 06. 2020.
 • 23. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 07. 09. 2020.
 • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Autorsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61270
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
Ivan Henneberg; Autorsko pravo; Informator d.d. (2001)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima;
Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela;
Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija);
Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WCT);
Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WPPT);
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS);
Igor Gliha; Copyright in Croatia; Thomson Reuters/West (2010), str. 1-93
Michel M. Walter (ur.); Europaisches Urheberrecht - Kommentar; Springer (2001)
Copinger and Skone James on Copyright; Sweet and Maxwell (2004)
Opis predmeta
Pojam autorskog pravo, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav. Izvori autorskog prava. Utjecaj prava EU na hrvatsko autorsko pravo. Objekt autorskog prava. Autor i drugi nositelji autorskog prava. Sadržaj autorskog prava. Raspolaganje autorskim pravom inter vivos i mortis causa. Srodna prava: pravo umjetnika izvođača, pravo proizvođača fonograma, pravo filmskog producenta (proizvođača videograma), pravo organizacija za radiodifuziju, pravo proizvođača baza podataka, pravo nakladnika. Pravna zaštita autorskog prava i srodnih prava. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; individualno i kolektivno ostvarivanje. Sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava. Autorsko pravo u EU (acquis communautaire). Konvencijsko autorsko pravo. Unifikacija autorskog prava. Utjecaj globalizacije na autorskopravni poredak.
Ispitni rokovi
03. 02. 2020.
17. 02. 2020.
20. 04. 2020.
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati i objasniti pravo intelektualnog vlasništva i sustav autorskog prava,
 • definirati i objasniti autora, autorsko djelo, pravnu narav autorskog prava, sadržaj autorskog prava i srodnih prava, sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava, ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava, raspolaganje autorskim pravom i srodnim pravima te građanskopravnu zaštitu autorskog prava i srodnih prava,
 • objasniti odnos autorskog prava i prava vlasništva,
 • objasniti povijesni razvoj autorskog prava.

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • pravilno tumačiti propise koji uređuju autorsko pravo i srodna prava,
 • primijeniti pravna pravila na konkretne životne situacije,
 • izabrati adekvatan način građanskopravne zaštite,
 • ilustrirati tijela nadleţna za provedbu zaštite.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati pravne izvore i pravna pravila koja uređuju autorsko pravo i srodna prava,
 • razlikovati autorska djela po vrstama,
 • usporediti poslove raspolaganja autorskim pravom i srodnim pravima,
 • povezati materiju autorskog prava s kolegijima Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo, Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo, te Građansko pravo – ugovorne obveze.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • sastaviti pojedine ugovore o raspolaganju autorskim pravom i srodnim pravima,
 • predložiti rješenje konkretnog slučaja.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preporučiti optimalni naĉin ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava,
 • zaključiti koje su pravne posljedice sklapanja pojedinih vrsta ugovora,
 • procijeniti i preispitati opravdanost pojedinih instituta autorskog prava.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • pronaći relevantne pravne izvore,
 • pretraživati sudsku praksu,
 • izraziti vlastiti stav u vezi s primjenom pravnih pravila na konkretne slučajeve,
 • sastaviti ugovor.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera ostvarenih ishoda učenja provodi se kroz usmeni ispit. Ispit se sastoji od razgovora sa studentom u okviru kojeg se provjeravaju ishodi učenja povezani sa znanjem i razumijevanjem, primjenom, analizom, sintezom i vrednovanjem. U nastavi se koristi sustav za e-učenje Merlin za distribuciju nastavnih materijala.