OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (predmet)
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 36584
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Hano Ernst
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
prof. dr. sc. Saša Nikšić
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
Izvođači: Marko Stilinović , mag. iur. - Predavanja
Osnovni podaci
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Pravo - 5. semestar
8.0 36584
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303, treći kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
Marko Stilinović , mag. iur. (Predavanja)

utorkom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 302, III kat
Literatura
Petar Klarić, Martin Vedriš; Građansko pravo (osim II. dijela - Stvarno pravo, poglavlja: Mjenica i Ček te IV. dijela - Nasljedno pravo); Narodne novine (2014), str
Zakon o obveznim odnosima; , str
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (čl. 10.a-14.a); , str
Opis predmeta
Opći dio građanskog prava: pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građanskopravnog odnosa. Pravni poslovi. Stjecanje i gubitak prava. Obvezno pravo: pojam i vrste obveza. Pojam i sklapanje ugovora, vrste i tipovi ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Promjene u obveznopravnom odnosu. Prestanak obveznopravnog odnosa. Odgovornost za štetu. Stjecanje bez osnove. Poslovodstvo bez naloga. Jednostrana izjava volje. Ugovorni odnosi.
Ispitni rokovi