POPIS SEMINARSKIH TEMA:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar
Popis seminarskih tema

Stvari kao objekt prava vlasništva i drugih stvarnih prava

Pravno uređenje općih dobara u stvarnopravnom sustavu Republike Hrvatske

Javno vlasništvo

Stjecanje posjeda

Načelo jedinstva nekretnine

Načela zemljišnoknjižnog prava

Sastav zemljišne knjige

Sastav EOP zemljišne knjige

Preoblikovanje ručno vođene zemljišne knjige u EOP zemljišnu knjigu

Uknjižba

Predbilježba

Zabilježbe pravnih činjenica u zemljišnoj knjizi

Zabilježbe osobnih odnosa u zemljišnoj knjizi

Publicitetna funkcija zemljišnih knjiga

Brisovna tužba

Osnivanje, obnova i dopuna zemljišne knjige

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak

Amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina i drugih tereta

Kvalitete posjeda i njihov značaj u stvarnopravnom uređenju

Zaštita posjeda

Zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina

Ustavno jamstvo vlasništva

Zakonska ograničenja vlasništva

Ograničenja vlasništva na temelju pravnog posla

Stjecanje prava vlasništva pokretnine na temelju pravnog posla

Stjecanje prava vlasništva nekretnine na temelju pravnog posla

Stjecanje prava vlasništva na temelju odluke suda ili drugog tijela

Stjecanje prava vlasništva nalazom

Stjecanje prava vlasništva pokretne stvari od nevlasnika

Stjecanje prava vlasništva pokretne stvari prirastanjem, sjedinjenjem i preradom

Građenje na tuđem zemljištu

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Vlasničke tužbe: reivindikacija i publicijana

Vlasničke tužbe: negatorija i publicijanska negatorija

Uređenje međe

Imisije

Pravni odnosi suvlasnika za trajanja suvlasničke zajednice

Razvrgnuće suvlasništva

Zajedničko vlasništvo

Uspostava etažnog vlasništva

Pravni odnosi vlasnika posebnih dijelova nekretnine za trajanja etažnog vlasništva

Prethodno i potonje vlasništvo

Stvarnopravni položaj stranaca

Stvarne služnosti

Plodouživanje i ostale osobne služnosti

Pravo iz stvarnog tereta

Pravo građenja

Obilježja založnog prava kao instrumenta osiguranja

Ručni zalog

Registarsko založno pravo na pokretnini

Prisilno založno pravo na pokretnini

Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pokretnini

Dobrovoljno založno pravo na nekretnini

Raspolaganje prvenstvenim redom hipoteke

Prisilno založno pravo na nekretnini

Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na nekretnini

Dobrovoljno založno pravo na pravu

Prisilno založno pravo na pravu

Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pravu

Fiducijarno osiguranje na pokretnini

Fiducijarno osiguranje na nekretnini

Fiducijarno osiguranje na pravu

Načela nasljednopravnog uređenja

Otvaranje nasljedstva

Nasljedno pravo kao subjektivno građansko pravo

Pravni položaj nasljednika

Odvajanje ostavine na zahtjev vjerovnika

Odgovornost nasljednika i zapisovnika za ostaviteljeve obveze

Sastav ostavine

Isključenje nasljednika

Nedostojnost nasljednika

Odricanje od nasljednog prava

Nasljednička zajednica

Razvrgnuće nasljedničke zajednice

Odricanje u korist sunasljednika

Uračunavanje (collatio)

Načela zakonskog nasljeđivanja

Nasljeđivanje na temelju zakona

Krvni srodnici kao zakonski nasljednici

Građanski srodnici kao zakonski nasljednici

Bračni drug kao zakonski nasljednik

Izvanbračni drug kao zakonski nasljednik

Zakonski nasljedni redovi

Nužno nasljedno pravo

Lišenje nužnog dijela (exheredatio bona mente)

Nasljeđivanje na temelju oporuke

Oblik oporuke kao pretpostavka njene valjanosti

Oporučna sposobnost

Mane volje kao uzrok nevaljanosti oporuke

Javna oporuka

Privatna oporuka

Međunarodna oporuka

Usmena oporuka

Sadržaj oporuke

Pravo na zapis (legat)

Određivanje zamjenika (supstituta) nasljedniku i zapisovniku

Ograničenje oporučnih raspolaganja uvjetom i rokom

Opterećenje oporučnih raspolaganja nalogom (modusom)

Opoziv oporuke

Tumačenje oporuke

Rekonstrukcija oporuke

Ugovor o odricanju od nasljedstva koje još nije otvoreno

Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Ugovor o dosmrtnom uzdržavnju

Ostavinski postupak

Rješenje o nasljeđivanju

Uloga javnih bilježnika kao povjerenika u ostavinskom postupku

Naknadno pronađena "imovina"