PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:
Pravo industrijskog vlasništva
Pravo industrijskog vlasništva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166833
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Osnovni podaci
Pravo industrijskog vlasništva Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166833
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ne održava konzultacije u akad.god. 2018./2019. 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

u ak.god. 2018/2019 ne održava konzultacije radi slobodne studijske godine

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); Zagreb (1978)
Matanovac, R., Rački Marinković, A.; Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Hrvatsko registarsko pravo; Zagreb (2006)
Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; Zagreb (2006), str. 3-88; 119-217
Zakon o patentu (pročišćeni tekst);
Zakon o žigu (pročišćeni tekst);
Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst);
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (pročišćeni tekst);
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (pročišćeni tekst);
Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99;
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva;
Ugovor o suradnji na području patenata - PCT, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98, 4/02;
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99;
Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979. (NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03);
Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04);
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007;
Verona, A.; Licencni ugovori; Zagreb (1981)
Cornish, W.R.; Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 3rd ed.; London (1996)
Adamović J.; Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu; Zagreb (2007), str. 21-86; 149-265
Parać, Z.; Ciljevi patentne zaštite, Privredno - pravna praksa, 2/1989; (1989)
Parać, Z.; Opseg patentne zaštite, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/1987; (1987)
Parać, Z.; Patentirani izumi i know-how kao predmeti ugovora o licenci, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/1986.; (1986)
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03;
Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04;
Ugovor o suradnji na području patenata, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98 i 4/02;
Opis predmeta
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja industrijskog vlasništva (Zakon o patentima, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom obličju, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti rasporeda integralnih sklopova, Zakon o obveznim odnosima - odredbe koje uređuju ugovor o licenciji). Studenti stječu znanja vezana uz zaštitu i raspolaganje pravima industrijskog vlasništva.
Pravo industrijskog vlasništva je najuže povezano s obveznim i trgovačkim pravom iz kojega se i razvilo kao specijalizirano pravno područje. Nezaobilazna je međutim njegova povezanost i s drugim pravnim područjima. Odnos prava industrijskog vlasništva prema drugim granama prava izučava se u okviru izbornog predmeta pravo industrijskog vlasništva.
Bez svladavanja temelja prava industrijskog vlasništva hrvatski bi pravnici bili suočeni s teškoćama vezanim uz zasnivanje, zaštitu i raspolaganje pravima industrijskog vlasništva. Potreba za znanjima iz prava industrijskog vlasništva očituje se i u činjenici da trgovački sudovi često u svom sastavu imaju sudska vijeća specijalizirana za sporove s područja prava industrijskog vlasništva.
Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
pojam prava industrijskog vlasništva,
razgraničenje i odnos prava industrijskog vlasništva prema drugim granama prava,
patent,
žig,
zaštita oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga,
zaštita planova rasporeda integralnih sklopova,
prijenos prava industrijskog vlasništva,
međunarodno pravo industrijskog vlasništva.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     identificirati izvore prava industrijskog vlasništva;

-     objasniti odnos prava industrijskog vlasništva prema autorskom pravu i srodnim pravima;

-     objasniti odnos prava industrijskog vlasništva prema pravu vlasništva;

-     identificirati različite vrste prava industrijskog vlasništva – patent, žig, industrijski dizajn, zaštita topografije poluvodičkih proizvoda, zaštita oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti;

-     prepoznati da je zaštita industrijskog vlasništva pretpostavka ekonomskog razvoja;

-     diskutirati o aktualnom stanju u zaštiti industrijskog vlasništva na međunarodnom planu i u Hrvatskoj;

-     objasniti prijenos prava i zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     demonstrirati kategorije prava industrijskog vlasništva;

-     ilustrirati ulogu prava industrijskog vlasništva u sustavu prava;

-     samostalno se koristiti propisima s područja industrijskog vlasništva;

-     provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     usporediti različita prava industrijskog vlasništva i različite sustave zaštite prava industrijskog vlasništva na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

-     ispitati utjecaj gospodarskog okruženja na razvoj prava industrijskog vlasništva;

-     analizirati prednosti registracije određenog prava industrijskog vlasništva u Hrvatskoj ili na međunarodnoj razini;

-     provjeriti je li moguće steći pravo industrijskog vlasništva u konkretnom slučaju

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     predložiti patentnu zaštitu izuma koji zadovoljavaju zakonske pretpostavke;

-     pripremiti prijavu za registraciju žiga;

-     voditi postupke registracije različitih prava industrijskog vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i odgovarajućim europskim institucijama;

-     predložiti stjecanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     vrednovati odnos prava industrijskog vlasništva prema autorskom pravu;

-     prosuditi koji oblici zaštite industrijskog vlasništva se mogu međusobno usporediti;

-     ocijeniti kakvu ulogu za pravo industrijskog vlasništva igraju međunarodne konvencije, ugovori i sporazumi;

-     procijeniti koja je uloga svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za konkurentnost europske farmaceutske industrije;

-     usporediti usklađenost hrvatskog prava industrijskog vlasništva s europskim instrumentima

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-     iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;

-     strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;

-     doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;

-     održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;

-     utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja.

Obavijesti