OPĆE UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA:
Opće upute za pisanje seminarskih radova

Sposobnost izražavanja u pisanom obliku je iznimno važna za pravnu profesiju. Svrha pravnog studija je, između ostaloga, i osposobiti studente za samostalno sastavljanje pisanih radova koji udovoljavaju temeljnim standardima znanstvenog i stručnog pisanja u pravnom području. Zbog toga studenti tijekom studija trebaju izraditi određen broj pisanih radova. Uz kraće pisane forme (eseje, podneske, nacrte presuda) koji se pišu u sklopu vježbi i seminara, obveza je studenta da tijekom svake akademske godine izradi u sklopu upisanih seminara najmanje jedan veći pisani rad (seminarski rad), a da na kraju studija izradi i obrani diplomski rad.

 

Seminarski i diplomski radovi pišu se iz predmeta koji često pripadaju različitim disciplinama, od statistike do povijesti, od sociologije do pozitivističkih pravnih disciplina. Odatle potječu i razlike u specifičnim pravilima koja vrijede za radove iz pojedinih disciplina. Zajednička osnova za radove iz svih disciplina jest, međutim, nastojanje da se u obliku seminarskog odnosno diplomskog rada izradi pisani rad koji će po svojoj metodologiji, obliku i sadržaju udovoljavati barem minimalnim uvjetima koji se postavljaju za radove iz svake pojedine discipline. Stoga bi trebalo težiti za time da seminarski i diplomski radovi po svojim sastavnicama približno odgovaraju stručnim radovima iz discipline i područja kojem pripadaju. Bolji seminarski radovi morali bi potencijalno biti takve kvalitete da bi mogli biti uvršteni u krug radova koji se mogu objaviti u odgovarajućim znanstvenim i stručnim publikacijama. Zato je kao dodatni orijentir u pisanju radova potrebno slijediti i druga opća metodološka pravila znanstvenog i stručnog pisanja. Preporučuje se da studenti zato u pripremi i pisanju rada konzultiraju i druge izvore koji se odnose na pojedinu disciplinu. Pojedine takve izvore (rječnike, gramatičke i jezične priručnike, pravila stila i pisanja u pojedinim disciplinama, pravila citiranja i sl.) studenti mogu pronaći samostalno ili uz pomoć voditelja seminara.

Izrada seminarskog rada jedna je od temeljnih obveza studenta koji pohađa seminar. Prema Pravilniku o dodiplomskom studiju, u okviru seminara student je dužan izraditi jedan pismeni seminarski rad koji mora biti pozitivno ocijenjen. Seminarski radovi, kao i uspjeh na ispitu, ocjenjuju se ocjenama od 1 (nedovoljan) do 5 (izvrstan). Ocjena koju je student postigao iz seminarskog rada uzima se u obzir i kod ispita iz tog predmeta (čl. 10. Pravilnika o dodiplomskom studiju).

iz: Uzelac, Upute za izradu studentskih pisanih radova, Zagreb, 2002.