OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javnobilježničko pravo
Javnobilježničko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61271
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
Juraj Brozović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javnobilježničko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61271
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

Iznimno, u ponedjeljak 4. studenoga 2019. konzultacije se neće održati.

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Juraj Brozović , mag. iur. (Predavanja)

ponedjeljkom u 10 sati

Iznimno, umjesto u ponedjeljak, 7. listopada 2019., konzultacije će se održati u četvrtak, 10. listopada 2019. u 10 sati.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
M. Dika; Javnonilježničko pravo (materijali);
Zakon o javnom bilježništvu, Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09;
Opis predmeta
Predmet javnobilježničko pravo obrađuje povijesni razvitak institucije javnog bilježništva, uređenje javnog bilježništva u svijetu (poredbeni pregled), osnove javnobilježničkog organizacijskog i funkcionalnog prava, javnobilježničke poslove i njihove učinke.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 

Znanje

 • prepoznati osobitosti hrvatske javnobilježničke službe u kontekstu zapadnoeuropskoga notarijata
 • imenovati sudionike u pojedinim postupcima u nadležnosti javnih bilježnika
 • definirati pojedine oblike javnobilježničkih isprava

 

Razumijevanje

 • opisati opća obilježja javnobilježničke službe
 • objasniti sadržaj i pravnu prirodu javnobilježničke službe
 • identificirati razlike između zadužnice i bjanko zadužnice, ovršne i vjerodostojne isprave
 • diskutirati o različitim komparativnim modelima osiguranja tražbina vjerovnika u kojima sudjeluju i javni bilježnici
 • izraziti ratio uređenja založnopravnog i fiducijarnog osiguranja tražbina na temelju sporazuma stranaka
 • prepoznati pravozaštitne funkcije zadužnice i njezinu dokaznu snagu

 

Primjena

 • izabrati i pravilno primijeniti odgovarajuću pravnu normu radi razrješavanja pravnih stvari iz nadležnosti javnih bilježnika
 • koristiti se udžbeničkim i zakonskim tekstom u radu na konkretnim primjerima iz javnobilježničke i sudske prakse

 

Analiza

 • razlikovati ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od ovrhe na temelju ovršne isprave
 • kategorizirati pojedine pravne lijekove protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave
 • izdvojiti činjenično od pravnoga pitanja u javnobilježničkom provođenju ostavinskoga postupka
 • analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata

 

Sinteza

 • sastaviti prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave
 • pripremiti nacrte akata koje donose javni bilježnici ili sudovi u ovršnim postupcima i u ostavinskom postupku

 

Vrednovanje

 • prosuditi adekvatnost pojedinih zakonom dopuštenih postupanja za postizanje željenih učinaka pravne zaštite
 • usporediti starija zakonodavna rješenja u uređenju pojedinih instituta s novijima
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći

 • usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta
 • pronalaziti argumente pro et contra pojedinih zakonskih rješenja
 • kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi
 • preuzeti odgovornost za samostalno odlučivanje i vođenje postupaka
 • procijeniti etičnost pojedinih postupanja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U kolegiju se rad pojedinih studenata kontinuirano prati za vrijeme nastave, a osobito umješnost studenta u pripremi samostalne prezentacije na unaprijed dogovorenu temu. Vrednuje se i studentova vještina prezentiranja teme pred kolegama i nastavnicima te razložnog opravdavanja vlastitih stajališta. Konačna ocjena iz kolegija formira se na usmenom ispitu koji se u dogovoru sa studentom može zamijeniti studentskim esejom sastavljenim na temelju provedenog empirijskog istraživanja i/ili analize domaće i strane literature te usmenog izlaganja i obrane rada u strukturiranom razgovoru s nastavnikom. U tom se razgovoru provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje relevantne materije kao i njegove analitičke sposobnosti.

Studenti su u okviru kolegija obvezni sudjelovati i u dvotjednoj praksi u javnobilježničkom uredu u kojoj stječu vještine rješavanja konkretnih pravnih slučajeva odgovarajućom primjenom prava na utvrđeno činjenično stanje te pripremaju nacrte različitih tipova podnesaka i akata.