PARNIČNO PROCESNO PRAVO:
Parnično procesno pravo
Parnično procesno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
Šifra: 166759
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Parnično procesno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
6.0 166759
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

srijedom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
doc. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2005)
Uzelac; Teret dokazivanja; (2003)
Dika; O biti i granicama pravomoćnosti, I; (1990), str. (izabrana poglavlja)
Rosenberg, Schwab, Gottwald.; Zivilprozessrecht; 17. izd. (2010)
Rechberger, Simotta; Zivilprozessrecht; (2010)
Galič, Betetto; Evropsko civilno procesno pravo I; GV, Ljubljana (2011)
Dika; Građansko parnično pravo (serija monografija); Narodne novine, Zagreb
Van Rhee, Uzelac (ur.); Evidence in Contemporary Civil Procedure. Fundamental Issues in a Comparative Perspective; Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia (2015), str. 17-32
Uzelac, van Rhee (ur.); Nobody s Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters; Intersentia, 2014. (2014)
Uzelac, J. Sladič; Assessment of Evidence; Rijavec/Keresteš/Ivanc (eds.), Dimensions of Evidence in European Civil Procedure, Alphes aan den Rijn: Wolters Kluwer (2015), str. 107-131
Uzelac; Delays and Backlogs in Civil Procedure. A (South) East European Perspective; Revista de Processo (RePro, Sao Paolo), 39:238 (2014), str. 39-64
Uzelac; Why No Class Actions in Europe? A View from the Side of Dysfunctional Justice Systems // Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeking Mice?; V. Harsagi; C.H. van Rhee (ur.). Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia (2014), str. 53-74
Uzelac/Garašić/Maganić (ur.); Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe.; Liber amicorum Mihajlo Dika, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2013), str. 219-243
Uzelac; Istina u sudskom postupku; (1997)
Dika; Pravo na tužbu; (1984)
Triva; Esej o otvorenom pravosuđenju; Triva-Belajec-Dika, Novo parnično procesno pravo, str. 1977
Opis predmeta
Jurisdikcijska pitanja (pravo na sudsku zaštitu u građanskim stvarima; sadržaji pravne zaštite koja se pruža u građanskim stvarima); Pravna priroda pozicije stranaka u parničnom postupku (slobodan pristup sudovima; pravo na negativnu procesnu odluku, pravo na suđenje, pravo na povoljnu meritornu odluku); Procesna legitimacija i pravni interes; Načelo saslušanja stranaka (pravično suđenje); Teorijske osnove utvrđivanja činjeničnoga stanja u parničnom postupku; Sudske odluke i njihovi učinci, pravomoćnost; Problem prejudicijaliteta, Pravni lijekovi (žalba i revizija).U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja građanskog procesnog prava; razumjeti ulogu i ciljeve parničnog postupka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja građanskog procesnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći Znanje - prisjetiti se osnovnih načela građanskog procesnog prava - izdvojiti nove ideje u području zaštite subjektivnih građanskih prava Razumijevanje - kritički vrednovati i prepoznati različite teorijske i komparativne parnične modele i pojedina rješenja hrvatskog zakonodavca - objasniti ratio postojanja pojedinih procesnih instituta i njihovu ulogu u procesnoj sistematici Primjena - grupirati i opisati osnovne probleme hrvatskog sustava - upravljati rješenjima iz komparativnog građanskog procesnog prava u svrhu pronalaženja rješenja za osnovne probleme hrvatskog sustava Analiza - kategorizirati različite sustave zaštite subjektivnih građanskih prava - analizirati učinke pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata Sinteza - predlagati rješenja za probleme hrvatskog parničnog postupka po uzoru na najbolje komparativne modele - formulirati vlastita stajališta o različitim teorijskim i komparativnim parničnim modelima Vrednovanje - preispitati adekvatnost pojedinih zakonom dopuštenih postupanja za postizanje željenih učinaka pravne zaštite - valorizirati učinke novijih zakonodavnih rješenja na efikasnost pružanja pravne zaštite. PRAKTIČNE I GENERIČNE VJEŠTINE Nakon uspješno svladanog gradiva student će moći usmeno i pismeno razložno opravdati svoja stajališta te promišljati o argumentima ljudi drukčijega stajališta pronalaziti argumente pro et contra pojedinih rješenja interdisciplinarno pristupati problemu i sagledavati ga iz što je više moguće različitih perspektiva osmisliti pravni pristup pojedinim društvenim problemima i pronalaziti odgovarajući mehanizam njihova rješavanja kritički vrednovati pozitivnopravna rješenja i njihovu primjenu u sudskoj praksi te iznalaziti bolja, adekvatnija rješenja POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA Znanje svakog studenta provjerava se usmeno. Student je dužan provesti istraživanje te na temelju istraživanja izraditi prezentaciju koju je potrebno javno prezentirati. Pritom se provjerava razumijevanja sadržaja, studentova mogućnost analize učinaka pojedinih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata i diskusije o različitim teorijskim i komparativnim parničnim modelima i pojedinim rješenjima hrvatskog zakonodavca.

Praktične i generičke vještine:

Studenti bi u okviru ovoga predmeta stjecali razumijevanje sustava parničnoga pravosuđenja te produbljena znanja o temeljnim institutima toga sustava; razvijali, osobito analizom pojedinih problema na konkretnim slučajevima, polazeći od općih zasada parničnog procesnog prava i zakonskoga uređenja pojedinih instituta toga prava te uzimajući u obzir i judikaturu Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda RH i hrvatske sudske judikature, sposobnost kritičke interpretacije zakonskih odredaba i njihove aplikacije u sudskoj praksi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking). U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte. Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita i anketom. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.