EU SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND PROTECTION OF VICTIMS:
Izbornik predmeta
Repozitorij
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 96811
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 96811
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

četvrtkom u 10 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

srijedom u 18 sati (Gundulićeva 10, soba 12)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
Andre Klip; European Criminal Law, An Integrative Approach; INTERSENTIA UITGEVERS (2012), str. (object Object)
Steve Peers; EU Justice and Home Affairs Law; OUP Oxford (2011), str. (object Object)
Irvin Waller; Rights for Victims of Crime; Rowman + Littlefield Publishers (2010), str. (object Object)
Opis predmeta
- Glavni cilj ovog predmeta, koji je uveden kao Jean Monnet modul, je da studenti usvoje napredna znanja i razumijevanje materije materijalnog kaznenog prava EU i zaštite žrtava.Što se metodologije tiče, ovaj će predmet predstavljati forum za akademske debate te će razvijati kritičko promišljanje kod studenata i orijentiranost ka rješavanju problemskih zadataka. Studente će se ohrabrivati da postavljaju pitanja, komentiraju i debatiraju na satu.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razumjeti i objasniti temeljne pojmove institucionalnog okvira i razvoja prava EU u području materijalnog kaznenog prava i prava zaštite žrtava (primjenjive pravne akte, područje regulacije, minimalna obilježja i sankcije kaznenih djela od interesa za EU, uloga Europskog suda);
 • prepoznati utjecaj Lisabonskog ugovora na razvoj kaznenog prava (čl. 82 i 83 TFEU);
 • kritički vrednovati i prepoznati važnost poštivanja temeljnih načela kaznenog prava u okviru EU;
 • definirati posebnosti nacionalnih sustava u području kaznenog prava i prava zaštite žrtava;
 • grupirati strukturu posebnog dijela kaznenog materijalnog zakonodavstva EU i identificirati obilježja tih kaznenih djela, te izdvojiti specifičnosti zaštite njihovih žrtava.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati pojmove kaznenog prava EU i prava žrtava u skladu s važećim metodama tumačenja kaznenopravnih normi;
 • demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost općeg i posebnog dijela kaznenog prava, te ilustrirati točke povezanosti nacionalnih propisa s propisima EU;
 • primijeniti stečeno znanje iz područja zaštite žrtava u praksi;
 • koristiti i na ispravan način interpretirati propise s područja kaznenog materijalnog prava EU i zaštite žrtava.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati odnos između Vijeća Europe i EU, međupovezanost pravnih instrumenata i njihov utjecaj na nacionalno zakonodavstvo
 • ispitati usklađenost nacionalnog kaznenog zakonodavstva s osnovnim načelima kaznenog prava i prava zaštite žrtava Europske unije;
 • usporediti hrvatski kaznenopravni sustav s kaznenopravnim sustavima drugih država Europske unije
 • razlikovati različite mehanizme zaštite žrtava kaznenih djela
 • povezati primjenu postojeće sudske prakse Europskog suda i Europskog suda za ljudska prava s razvojem kaznenog prava EU i zaštite prava žrtava u državama članicama EU
 • izdvojiti disfunkcionalne norme europskog kaznenog prava i ispitati uzroke i posljedice stvaranja takvih normi;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati potrebne izmjene kaznenog materijalnog zakonodavstva i zaštite žrtava na razini EU kao
 • sastaviti prijedloge potrebnih izmjena nacionalnih zakonodavstva radi njihove usklađenosti s kaznenim materijalnim pravom EU i pravom zaštite žrtava;
 • pripremiti podlogu za stručnu analizu pojedinih instituta kaznenog materijalnog prava EU i minimuma prava zagarantiranih žrtvama kaznih djela na području EU;
 • formulirati osnovna obilježja, prednosti i nedostatke zakonske i sudske politike kažnjavanja kaznenih djela koja su od interesa za EU i predlagati rješenja za poboljšanja tih sustava;
 • izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja kaznenog prava EU i zaštite žrtava;
 • osmisliti protokol izrade pisanog rada i usmene prezentacije, formulirati odgovarajuće hipoteze odnosno istraživačka pitanja i sastaviti koncepte rada odnosno izlaganja;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preispitati načine donošenja akata na razini EU;
 • ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost implementacijskog nacionalnog zakonodavstva;
 • usporediti različite metodološke pristupe država članica u implementaciji pravne stečevine EU;
 • odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata kaznenog materijalnog prava EU i zaštite žrtava;
 • vrednovati ulogu EU u stvaranju koherentnog sustava zaštite žrtava kaznenih djela na razini država članica.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati ishode učenja
 • provesti samostalno istraživanje zakonodavstva i prakse europskog i nacionalnih sustava;
 • kvalitetno se i jasno pravnički izražavati te argumentirati vlastite teze;
 • sudjelovati u radu tima;
 • uključiti se u rad nevladinih organizacija za zaštitu prava žrtava.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Esejski i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje;
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena usvojenog znanja na konkretne slučajeve;
 3. Izrada pisanih studentskih radova (eseji) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje;
 4. Izrada prezentacije vlastitog istraživanja;
 5. Pojedini ishodi učenja kontinuirano se provjeravaju tijekom nastave. Ocjene stečene tijekom nastave uzimaju u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje materije kaznenog materijalnog prava EU i zaštite prava žrtava, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze, usmene prezentacije vlastitog istraživanja.
Obavijesti
Please note that, as announced before, next week we will have an additional class - a  guest lecture on victims' protection services in Croatia. The lecture will take place on  Thursday  (2nd May) at  11h  in the faculty main building ( Trg Republike Hrvatske 14 ), l e cture room number 6 (2nd floor). Attendance is mandatory.   
Jean Monnet EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims 2018/2019 Friday, TRH 14/II, room V, 8:45 – 11:00 am