KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA:
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166811
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Osnovni podaci
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166811
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Literatura
Bojanić; Novoselec; Opći dio kaznenog prava; Zagreb (2013), str. 491-511
Derenčinović D.; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Zagreb (2003)
Đurđević Z.; Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Zagreb (2005)
Derenčinović D.; Sedam pitanja u vezi s utvrđivanjem pojma "odgovorne osobe" u hrvatskom kaznenom pravu i sudskoj praksi; Pravo i porezi, 12(2003), 9 (2003), str. 3-9
Derenčinović; Novosel; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 19(2012), 2 (2012), str. 585-613
Đurđević Z.; Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 10(2003), 2 (2003), str. 719-778
Đurđević Z.; Pravna osoba kao okrivljenik - temeljna prava i predstavljanje; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 12(2005), 2 (2005), str. 739-762
Novosel, Dragan; Primjena Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - državnoodvjetnički pristup, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva; Zagreb: Inženjerski biro (2004), str. 316-340
Novosel, Dragan; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela u primjeni, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva; Zagreb: Inženjerski biro (2008), str. 131-184
Novoselec, Petar; Odgovornost pravnih osoba u budućem hrvatskom kaznenom pravu; Zbornik PFZ, 49 (6) (1999), str. 695-729
Novoselec, Petar; Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela - značajna novost u hrvatskom pravnom sustavu; Pravo u gospodarstvu br. 4. (2002), str. 104-130
Pieth-Ivory; Corporate Criminal Liability; Springer (2011)
Savić V.I.; Razumjeti odgovornost pravnih osoba; Zagreb (2013)
Barbić, Jakša; Osobe koje vode poslove kao odgovorne osobe i određenje predstavnika pravne osobe po Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (2003), str. 779-842
Derenčinović, Davor; Odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom pravu; Hrvatska pravna revija, 2-12 (2002), str. 116-130
Đurđević, Zlata; Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj; HLJKPP br. 2 (2003), str. 719-770
Đurđević, Zlata (urednica); Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interesta: Criminal Liability of Legal Persons and Heads of Businesses; (2006), str. 91-122
Jakulin Vid; Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja v Sloveniji; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 21-2 (2000), str. 725-740
Josipović, Ivo; Odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela: pohvale i kritike novom zakonodavstvu te mogući problemi u njegovoj primjeni, Kaznena odgovornost pravnih osoba: Savjetovanje; Zagreb, Narodne novine (2004)
Kurtović, Anita; Kaznena odgovornost pravnih osoba, Aktualna Pitanja kaznenog zakonodavstva; Zagreb: Inženjerski biro (2002), str. 45-70
Pavlović Šime; Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Zagreb: Inženjerski biro (2005)
Zadnik, Slavko; svrt na Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i njegova primjena u praksi; Hrvatska pravna revija (2004), str. 75-81
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Opća i posebna znanja koja se stječu predmetom. Donošenjem Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 11. rujna 2003., Republika Hrvatska pridružila se sve brojnijim europskim državama koje u svojim sustavima predviđaju odgovornost pravnih osoba za kaznena djela. Time je udovoljeno ne samo preuzetim međunarodnopravnim obvezama Republike Hrvatske, već i realnim kriminalnopolitičkim potrebama koje, zbog sve prisutnije uloge pravnih osoba u različitim područjima svakodnevnog života i kaznenopravno relevantnih povreda i ugrožavanja do kojih takva prisutnost dovodi, impliciraju potrebu takvog zakonskog rješenja. Za pretpostaviti je da će odredbe Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, koji predstavlja potpunu novost u hrvatskom kaznenom pravu, dovesti do brojnih dvojbi i različitih tumačenja osobito u prvoj fazi praktične primjene toga zakona. Stoga postoji potreba da se hrvatska kaznenopravna znanost, pa i u okviru znanstvenog poslijediplomskog studija, odredi prema temeljnim pojmovima, institutima i pravnim mehanizmima koje taj zakon predviđa te da se polaznicima od kojih će vjerojatno većina biti pravni praktičari i na taj način osigura primjerena edukacija o novim sadržajima u hrvatskom kaznenom pravu. Predmet pruža specijalističko znanje o kaznenoj odgovornosti, sankcijama i postupku prema pravnim osobama koje su počinile kazneno djelo koje je potrebno sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima, policajcima, kao i istraživačima i studentima koji imaju interesa za ovo područje.

Sadržaj kolegija
Uvodni dio: Pojam pravne osobe. Teorije o pravnom subjektivitetu pravnih osoba. Načelo societas delinquere non potest u znanosti kaznenog prava. Vrste odgovornosti pravnih osoba - kaznena i prekršajna odgovornost. Kriminalitet pravnih osoba. Povijesni pregled odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela u međunarodnom, europskom i poredbenom pravu: Međunarodnopravni izvori koji predviđaju odgovornost pravnih osoba za kaznena djela: OECD, Ujedinjeni narodi, Vijeće Europe. Pravni izvori Europske unije, posebno Drugi protokol Konvencije za zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica. Odgovornost pravnih osoba u europskom kaznenom zakonodavstvu općenito i pregled pojedinih stranih kaznenih zakonodavstava (SAD, Engleska, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Slovenija i dr.).
Modeli kaznene odgovornosti pravnih osoba: Izvedena i autonomna kaznena odgovornost. Objektivna i subjektivna kaznena odgovornost. Supsidijarna i kumulativna kaznena odgovornost fizičke i pravne osobe.
Kaznena odgovornost i sankcije prema Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela: Primjena zakona. Supsidijarna primjena kaznenog zakonodavstva. Temelj odgovornosti pravnih osoba - pretpostavke kažnjivosti pravnih osoba. Kaznena djela za koja odgovaraju pravne osobe. Pojam i utvrđivanje odgovorne osobe u pravnoj osobi. Uračunavanje krivnje odgovorne osobe pravnoj osobi. Isključenje i ograničenje odgovornosti nekih pravnih osoba. Odgovornost u slučaju promjene statusa pravne osobe. Kazne i druge kaznenopravne sankcije. Vrste kaznenopravnih sankcija.
Kazneni postupak prema pravnim osobama: Općenito o kaznenom postupku prema pravnim osobama. Jedinstveni postupak prema odgovornoj i pravnoj osobi. Odlučivanje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti. Mjesna nadležnost. Pokretanje kaznenog postupka po prijedlogu. Predstavnik okrivljene pravne osobe i njegovo utvrđivanje. Postavljanje predstavnika. Dostava odluka i dopisa pravnoj osobi. Dovođenje. Mjere opreza prema pravnoj osobi. Troškovi predstavnika. Branitelj. Sadržaj optužnice. Glavna rasprava. Sadržaj presude.
Ispitni rokovi
Obavijesti