Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166813
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Osnovni podaci
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166813
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Literatura
OBVEZNA: Novoselec, P., Bojanić, I.; Opći dio kaznenog prava; Zagreb (2013)
OBVEZNA: Horvatić, Ž.; Kazneno pravo - opći dio I: kazneno pravo, povijest kaznenog prava, kaznenopravne sankcije; Zagreb (2003)
PREPORUČENA: Krstulović Dragičević, A.; Sustav probacije u suvremenom kaznenom pravosuđu; Split (2012)
PREPORUČENA: Tonry, M., Frase, R.S. (eds.); Sentencing and Sanctions in Western Countries; New York: Oxford University Press (2001)
PREPORUČENA: Kovčo Vukadin, I; Kazna zatvora - zašto i kuda?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 8, broj 2/2001 (2001)
PREPORUČENA: Kurtović, A.; Zakonska rješenja u svjetlu primjene mjera upozorenja, sigurnosnih mjera i oduzimanja imovinske koristi; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2/2000 (2000), str. 349-379
PREPORUČENA: Turković, K.; Novoselec, P.r; Grozdanić V.; Kurtović Mišić, A. i dr.; Komentar Kaznenog zakona; Narodne novine, Zagreb (2013)
PREPORUČENA: VAN KALMTHOUT, A.M., DURNESCU, I.; Probation in Europe; Wolf Legal Publishers (2008)
PREPORUČENA: SEYMOUR, M.; Alternatives to custody; Buisness in the Community, Ireland (2006)
PREPORUČENA: KOVČO VUKADIN, I., RAJIĆ, S., BALENOVIĆ, M.; Uspostava probacijskog sustava - novi izazov za Hrvatsku?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 16, broj 2/2009 (2009)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Detaljnije proučavanje općih pojmova iz područja sankcioniranja, alternativnih mjera i sankcija te sigurnosnih mjera, prepoznavanje i razumijevanje pretpostavki primjene admonitivnih sankcija te probacijskog tretmana. Upoznavanje s različitim uređenjem izvaninstitucionalnih sankcija u poredbenom pravu. Analiza sudske prakse i problema u izvršavanju alternativnih sankcija i sigurnosnih mjera u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj kolegija
Pregled i kritička analiza sustava kaznenopravnih sankcije - uvjetne osude, djelomične uvjetne osude i sigurnosne mjere. Pojam admonitivnih sankcija. Pojam alternativnih sankcija i mjera; međunarodni dokumenti kao izvor alternativnih sankcija i mjera; pravne pretpostavke i uloga probacijske službe u izvršavanju alternativnih sankcija u hrvatskom i komparativnom pravu; izvaninstitucionalne sankcije i mjere u Kaznenom zakonu (rad za opće dobro na slobodi; uvjetna osuda; uvjetni otpust); poredbenopravni prikaz uvjetne osude. razlika između uvjetne osude, uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i sustava probacije. Pojam i sadržaj sigurnosnih mjera (obvezno psihijatrijsko liječenje, obvezno liječenje od ovisnosti, obvezan psihosocijalni tretman, zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, zabrana približavanja, udaljenje iz zajedničkog kućanstva, zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora). Osobne i stvarne sigurnosne mjere.
Ispitni rokovi
Obavijesti