Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166813
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Osnovni podaci
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166813
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
Literatura
Novoselec, P., Bojanić, I.; Opći dio kaznenog prava; Zagreb (2013)
Horvatić, Ž.; Kazneno pravo - opći dio I: kazneno pravo, povijest kaznenog prava, kaznenopravne sankcije; Zagreb (2003)
Krstulović Dragičević, A.; Sustav probacije u suvremenom kaznenom pravosuđu; Split (2012)
Tonry, M., Frase, R.S. (eds.); Sentencing and Sanctions in Western Countries; New York: Oxford University Press (2001)
Kovčo Vukadin, I; Kazna zatvora - zašto i kuda?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 8, broj 2/2001 (2001)
Kurtović, A.; Zakonska rješenja u svjetlu primjene mjera upozorenja, sigurnosnih mjera i oduzimanja imovinske koristi; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2/2000 (2000), str. 349-379
Turković, K.; Novoselec, P.r; Grozdanić V.; Kurtović Mišić, A. i dr.; Komentar Kaznenog zakona; Narodne novine, Zagreb (2013)
VAN KALMTHOUT, A.M., DURNESCU, I.; Probation in Europe; Wolf Legal Publishers (2008)
SEYMOUR, M.; Alternatives to custody; Buisness in the Community, Ireland (2006)
KOVČO VUKADIN, I., RAJIĆ, S., BALENOVIĆ, M.; Uspostava probacijskog sustava - novi izazov za Hrvatsku?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 16, broj 2/2009 (2009)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Detaljnije proučavanje općih pojmova iz područja sankcioniranja, alternativnih mjera i sankcija te sigurnosnih mjera, prepoznavanje i razumijevanje pretpostavki primjene admonitivnih sankcija te probacijskog tretmana. Upoznavanje s različitim uređenjem izvaninstitucionalnih sankcija u poredbenom pravu. Analiza sudske prakse i problema u izvršavanju alternativnih sankcija i sigurnosnih mjera u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj kolegija
Pregled i kritička analiza sustava kaznenopravnih sankcije - uvjetne osude, djelomične uvjetne osude i sigurnosne mjere. Pojam admonitivnih sankcija. Pojam alternativnih sankcija i mjera; međunarodni dokumenti kao izvor alternativnih sankcija i mjera; pravne pretpostavke i uloga probacijske službe u izvršavanju alternativnih sankcija u hrvatskom i komparativnom pravu; izvaninstitucionalne sankcije i mjere u Kaznenom zakonu (rad za opće dobro na slobodi; uvjetna osuda; uvjetni otpust); poredbenopravni prikaz uvjetne osude. razlika između uvjetne osude, uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i sustava probacije. Pojam i sadržaj sigurnosnih mjera (obvezno psihijatrijsko liječenje, obvezno liječenje od ovisnosti, obvezan psihosocijalni tretman, zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, zabrana približavanja, udaljenje iz zajedničkog kućanstva, zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora). Osobne i stvarne sigurnosne mjere.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, doktorand će moći objasniti pojam kaznenopravnih sankcija, svrhu i sustav te odmjeravanje sankcija; kritički vrednovati i prepoznati važnost poštivanja temeljnih općih načela određivanja kazne (načelo zakonitosti, načelo individualizacije, načelo razmjernosti); razumjeti i objasniti ciljeve izricanja i izvršenja kazni (retribucija, generalna prevencija, specijalna prevencija); interpretirati pojmove iz područja kaznenopravnih sankcija, obilježja pojednih kaznenopravnih sankcija i pretpostavke njihova izricanja; definirati i kritički interpretirati posebnosti sustava alternativnih kaznenopravnih sankcija; objasniti i kritički vrednovati različite sustave uvjetne osude i uvjetnog otpusta; grupirati pojedine vrste kaznenopravnih sankcija (kazne, supstituti kazne, sigurnosne mjere, posebne obveze, posebne kaznenopravne mjere), definirati i kritički vrednovati njihove pretpostavke i značajke; izdvojiti osnovna obilježja sustava izvaninstitucionalnih kaznenopravnih sankcija; istražiti i kritički preispitati pravne pretpostavke i ulogu probacijske službe u izvršavanju alternativnih sankcija u hrvatskom i komparativnom pravu; interpretirati pojmove, obilježja i pretpostavke za izricanje pojedinih sigurnosnih mjera; demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost svih elemenata kaznene odgovornosti sa izborom vrste i mjere kaznenopravne sankcije; primijeniti stečeno znanje iz kaznenog prava izbora kaznenopravnih sankcija u praksi.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći javno prezentirati usvojene ishode učenja te izraziti se jasnim i dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoje stavove.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja 

  1. Usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje;

2.      Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena;

3.      Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje;

Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave te će se tako stečene ocjene tijekom nastave uzet će se u obzir pri formuliranju konačne ocjene, a kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja odnosno pokazano znanje i razumijevanje materije kaznenog prava, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave. Na ispitu student treba demonstrirati poznavanje i razumijevanje programom propisanog i od ispitivača jasno naznačenog gradiva te posjedovanje analitičkih, kritičkih i prezentacijskih pravničkih sposobnosti.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Studentske evaluacije

 

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, istraživanje i izrada eseja

Obavijesti