MLAĐE OSOBE U KAZNENOM PRAVU:
Mlađe osobe u kaznenom pravu
Repozitorij
Mlađe osobe u kaznenom pravu
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166800
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Osnovni podaci
Mlađe osobe u kaznenom pravu Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166800
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
Literatura
Carić; Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve); Pravni fakultet u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti 2002 (2002), str. Odabrana poglavlja
Carić, Kustura; Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 16/2009.(2) (2009), str. 857-894 - pogl. 2. Razvoj maloljetničkog sudstva u svijetu i Hrvatskoj
Radić; Sustav maloljetničkih sankcija (doktorska disertacija); Zagreb (2016)
Radić; Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001-2006, Studije i analize; Državni zavod za statistiku RH, Zagreb (2009)
Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2015.; Državni zavod za statistiku-priopćenje
Zakon o sudovima za mladež, NN 84/2011, 143/2012, 148/13, 56/15;
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, NN 133/2012;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja o osobitostima kriminala mladih osoba, tj. maloljetnika i mlađih punoljetnika;
2. Analizirati materijalnopravne i procesnopravne sadržaje, kao što su pitanje svrhe maloljetničkih sankcija, načela i ciljeva postupka prema maloljetnim počiniteljima, osobitosti postupka prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, protiv mlađih punoljetnika, ali i odredbi koje se primjenjuju u slučajevima kaznenopravne zaštite djece;
3. Prepoznati specifične uloge koju u tim postupcima imaju djelatnici policije, državno odvjetništvo, suci, socijalni pedagozi, socijalni radnici, pravobraniteljstvo za djecu i dr.;
4. Proširiti znanje studenata u području maloljetničkog kaznenog prava;
5. Razviti sposobnost njihovog analitičkog i kritičkog razmišljanja iz svih perspektiva;
6. Vrednovati prednosti i nedostatke maloljetničkog kaznenog prava i njegov značaj u znanosti i praksi;

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćeni sadržaji povijesnog razvoja maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja; temeljne kriminalnopolitičke postavke; statistički podaci o maloljetničkoj delinkvenciji; instituti i načela materijalnog maloljetničkog kaznenog prava; načela i osobitosti procesnog maloljetničkog kaznenog prava; uloga policije u maloljetničkom kaznenom pravu; organizacija i uloga Državnog odvjetništva u kontekstu maloljetničkog kaznenog prava; uloga pravobraniteljstva za djecu u postupcima prama mlađim osobama u kaznenom pravu; posebna uloga socijalnih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika u tim postupcima; prikaz ustroja i organizacije sudova za mladež te sudske prakse tih sudova; i izvršno maloljetničko kazneno pravo -izvršenje maloljetničkih sankcija.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student (postdiplomant) će moći:

Znanje i razumijevanje 

-          objasniti pojam maloljetničkog kaznenog prava i njegov odnos prema drugim pravnim granama i sudskoj praksi;

-          kritički vrednovati i prepoznati važnost poštivanja temeljnih načela maloljetničkog kaznenog zakonodavstva i sudske prakse (načelo svrhovitosti i dr.);

-          razumjeti i objasniti fenomen maloljetničke delinkvencije te temeljne institute maloljetničkog kaznenog prava (sudovi za mladež, odgojne mjere, maloljetnički zatvor i dr.);

-          definirati posebnosti sustava maloljetničkih sankcija;

-          grupirati strukturu maloljetničkog kaznenog zakonodavstva (opće materijalnopravne odredbe, maloljetničke sankcije, postupak prema Zakonu o sudovima za mladež) i sažeti obilježja maloljetničke delinkvencije (imovinski delikti, delikti povezani s zlouporabom opojnih droga i dr.);

-          izdvojiti osnovna obilježja sustava kaznenopravne zaštite maloljetnika;

Primjena

-          interpretirati pojmove općeg dijela maloljetničkog kaznenog prava u skladu s važećim metodama tumačenja kaznenopravnih normi;

-          demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež;

-          primijeniti stečeno znanje iz maloljetničkog kaznenog prava u praksi;

-          koristiti i na ispravan način interpretirati propise s područja maloljetničkog kaznenog prava u svakodnevnom radu;

Analiza

-          provjeriti stupanj i opseg ostvarivanja načela vladavine prava u segmentu maloljetničkog kaznenog zakonodavstva i prakse;

-          usporediti hrvatski maloljetnički kaznenopravni sustav s kaznenopravnim tretmanom maloljetnika u drugim državama i ispitati njegovu usklađenost s pravom Europske unije;

-          izdvojiti disfunkcionalne norme maloljetničkog kaznenog prava i ispitati uzroke i posljedice stvaranja takvih normi;

-          ispitati i kategorizirati različite teorijske modele maloljetničkog kaznenog prava i njihovu primjenu u sudskoj praksi;

-          analizirati postojeću sudsku praksu i statistiku u segmentu maloljetničkog kaznenog prava;

 

Sinteza

-          predlagati potrebne izmjene maloljetničkog kaznenog zakonodavstva i sudske prakse;

-          pripremiti podlogu za stručnu analizu pojedinih instituta maloljetničkog kaznenog prava;

-          formulirati osnovna obilježja, prednosti i nedostatke zakonske i sudske politike kažnjavanja maloljetnika i predlagati rješenja za poboljšanja tih sustava;

-          izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja maloljetničkog kaznenog prava;

-          osmisliti  protokol izrade pisanog rada, formulirati odgovarajuće hipoteze i sastaviti koncept s predloškom radne literature;

Vrednovanje

-          ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost zakonskih i teorijskih instituta maloljetničkog kaznenog prava u praktičnim uvjetima;

-          odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata maloljetničkog kaznenog prava i procijeniti koje je područje najprimjerenije za daljnju subspecijalizaciju;

-          vrednovati nacionalno maloljetničko kazneno zakonodavstvo s aspekta ustavnog i međunarodnog prava;

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student (postdiplomant) će moći:

-          prezentirati u javnosti stečena i usvojena znanja te predstaviti ishode učenja;

-          izražavati se pravnički precizno i jasno uz odgovarajuću razinu argumentacije vlastitih teza;

-          unaprjeđivati komunikacijske vještine i stečena znanja;

-          sudjelovati u timskom radu i praksi

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

 

 

Oblici provjere znanja

Razina znanja sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

1.1.

Sudjelovanje u grupnoj raspravi

Razina znanja 4

1.2.

Pisani ispit

Razina znanja 4

1.3.

Usmeni ispit

Razina znanja 3

 

Sudjelovanje na nastavi 

Predavanja su zamišljena kao interaktivna cjelina u kojoj se komunikacijom između predavača i studenata predaje gradivo uz sudjelovanje studenta svojim pitanjima i  iznošenjem svojeg mišljenja te komentiranjem aktualnih i znanstveno relevantnih tema. Od studenata se očekuje pripremljenost, aktivno sudjelovanje i kritički osvrt, te se evaluira njihov doprinos raspravi.

 

Pisani ispit

Pisani ispit sastoji se od esejskih pitanja, kojima se provjerava sposobnost studenta u primjeni znanja na nove činjenice, te sposobnost selekcije važnih činjenica i pravilnog zaključivanja.

 

Usmeni ispit

Usmeni ispit predstavlja bitno više od točne reprodukcije naučenih činjenica te se od studenta traži dobro razumijevanje materije, kao i pravno-logično zaključivanje te obrazlaganje svojih odgovara, stavova i mišljenja.

 

Kriterij ocjenjivanja

 

Ocjenjivanje se provodi tijekom nastave uz odgovarajući ishod učenja i konačno na pisanom i usmenom ispitu iz kolegija. Usmeni ispit predstavlja razgovor sa studentom, tijekom kojeg se traži razumijevanje materije i logičko zaključivanje te primjena prava na određene  hipotetske slučajeve.

Završna ocjena ispita u pretežitom je dijelu utemeljena na znanju pokazanom tijekom ispita, ali i na sudjelovanju u nastavi. Aktivnost i pokazano znanje tijekom nastave uzet će se u obzir pri formuliranju konačne ocjene, a kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja odnosno pokazano znanje i razumijevanje materije kolegija mlađe osobe u kaznenom pravu (tj. maloljetničkog kaznenog prava), sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave. Ocjena se određuje sukladno navedenim parametrima, skale od nedovoljan (1) do izvrstan (5).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Kvaliteta se prati tijekom cijelog nastavnog procesa te kroz interakciju sa studentima, a nakon završenih predavanja putem ispita

 

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima, pripremljenost, aktivno sudjelovanje na nastavi i polaganje ispita.

Obavijesti