SUDSKA MEDICINA:
Sudska medicina
Sudska medicina
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166798
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Milovan Kubat
Osnovni podaci
Sudska medicina Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166798
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Milovan Kubat
Literatura
Zečević D, Škavić J, (ur.); Osnove sudske medicine za pravnike; Zagreb: Barbat (1996)
Zečević D, Škavić J.; Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost liječnika - teorija i praksa; Zagreb: Medicinska naklada (2012)
Škavić J, Zečević D.; Načela sudskomedicinskih vještačenja; Zagreb: Naklada Lijevak (2010)
Zečević D i sur.; Sudska medicina i deontologija. 4. izd.; Zagreb: Medicinska naklada (2004)
Zečević D (ur.); Vještačenje težine tjelesnih ozljeda u krivičnom postupku; Zagreb: Informator (1985)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Upoznati studente s temeljnim znanjima iz područja sudske medicine, kolegija koji (uz sudsku psihijatriju) povezuje medicinsku i pravnu znanost.
2. Steći spoznaje o tanatologiji, nasilnom oštećenju zdravlja, identifikaciji, vještačenju, te liječničkoj deontologiji.
3. Proširiti teorijske temelje studenata koji im omogućuju kvalitetniju suradnju sa sudskomedicinskim vještakom za potrebe kaznenog i parničnog postupka.
4. Utjecati na razvoj sposobnosti analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata.

Sadržaj kolegija
Tanatologija: Definicija smrti i pojavni oblici, Prividna smrt, agonija, Znakovi smrti, postmortalne promjene, Sudskomedicinska obdukcija. Nasilno oštećenje zdravlja - forenzička traumatologija: Mehaničke ozljede: nespecifične (oguljotine, krvni podljevi, odignuća kože, ozljede kostiju i zglobova, razdori, raskinuće i zgnječenje) i specifične (rane nagnječine, rezne rane, rane sjekotine, ubodne rane, strijelne rane, eksplozivne ozljede, ugrizne rane), Asfiktične ozljede, Utapanje, Fizikalne ozljede: djelovanje povišene i snižene temperature na organizam, ozljede nastale djelovanjem električne energije, Prometni traumatizam, Kaznena djela protiv spolnosti, Čedomorstvo, Protupravni prekid trudnoće. Sudska toksikologija: Intoksikacija alkoholom. Identifikacija: Identifikacija mrtvih osoba, Identifikacija pomoću analize DNA. Vještačenje: Vještak i vještačenje prema Zakonu o kaznenom postupku, Vještačenje tjelesnih ozljeda, Utvrđivanje roditeljstva. Liječnička deontologija, Kaznena odgovornost liječnika.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-          definirati i objasniti pojam sudske medicine njezin odnos prema drugim znanostima naročito pravnoj i medicinskoj kao i objasniti povezanost ovih znanosti;

-          kritički vrednovati i prepoznati važnost sudske medicine te razumjeti, objasniti i opisati ključne spoznaje o tanatologiji, nasilnom oštećenju zdravlja te liječničkoj deontologiji;

-          prepoznati i uočiti znakove smrti, prividne smrti, agonije i postmortalne promjene, te znakove intoksikacije s alkoholom;

-          grupirati i prepoznati razne ozljede ovisno jesu li nastale prije ili nakon smrti te sažeti najvažnije naučeno o sudskoj medicini, naročito o identifikaciji mrtvih osoba temeljem DNA metode te o raznim vještačenjima primjerice tjelesnih ozljeda, utvrđivanja roditeljstva i slično;

-          izdvojiti najvažnije spoznaje i saznanja o sudskoj medicini te procijeniti valjanost sudskomedicinskog vještačenja i kaznenu odgovornost liječnika;

-          razlikovati nasilna oštećenja zdravlja kao mehaničke ozljede (specifične i nespecifične), asfiktične ozljede te fizikalne ozljede.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-          interpretirati i raspoznati  najkarakterističnije uzroke (nasilne ili nenasilne) smrti;

-          demonstrirati stečena znanja o sudskoj medicini, primjenom naučenog prilikom procjenjivanja valjanosti izrade sudskomedicinskih nalaza i mišljenja tijekom sudskog vještačenja;

-          koristiti i na ispravan način interpretirati naučeno i stečena znanja i spoznaje u svakodnevnom radu, naročito u prometnim deliktima, krvnim deliktima, deliktima nasilja, deliktima odnosno kaznenim djelima protiv spolnosti te obrazložiti specifičnosti koje sa sudskomedicinskog aspekta karakteriziraju određena kaznena djela primjerice čedomorstvo, Protupravni prekid trudnoće, Silovanje i brojna druga kaznena djela.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-          provjeriti stupanj i opseg naučenih spoznaja o sudskoj medicini;

-          usporediti postojeća rješenja koja se primjenjuju u hrvatskoj znanosti prilikom provođenja sudskomedicinskog vještačenja sa rješenjima u drugim državama;

-          izdvojiti neodgovarajuća rješenja te predložiti izmjene i poboljšanja u provođenju sudskomedicinskog vještačenja;

-          ispitati i kategorizirati stečena znanja u pogledu sudske medicine;

-          analizirati postojeća rješenja i postupke koji se koriste u sudskoj medicini i prilikom provođenja sudskomedicinskog vještačenja.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-          pripremiti se za stručnu analizu nalaza i mišljenja izrađenih prilikom sudskomedicinskog vještačenja;

-          izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova u ovom području;

-          osmisliti  protokol izrade pisanog rada, formulirati odgovarajuće hipoteze i sastaviti koncept s predloškom radne literature.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-          procijeniti kvalitetu sudskomedicinskog vještačenja;

-          odabrati daljnje proučavanje, izobrazbu i izučavanje pitanja vezanih za sudsku medicinu i sudskomedicinska vještačenja te procijeniti najinteresantnija područja za daljnju subspecijalizaciju;

-          vrednovati postojeća rješenja u hrvatskoj znanosti po ovom pitanju.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

-          prezentirati u javnosti stečena i usvojena znanja te predstaviti ishode učenja;

-          izražavati se pravnički i medicinski precizno i jasno uz odgovarajuću razinu argumentacije vlastitih teza;

-          unaprjeđivati komunikacijske i analitičke vještine te stečena znanja;

-          sudjelovati u timskom radu, rješavanju hipotetskih i praktičnih problema te raditi u  praksi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja

Kvaliteta rada studenata se prati tijekom cijelog nastavnog procesa, a nakon završenih predavanja putem ispita. Ocjenjivanje se provodi na usmenom ispitu iz kolegija. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja odnosno pokazano znanje i razumijevanje materije sudske medicine, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze te odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave

1.      Usmeni ispit za provjeru ishoda učenja – znanje i razumijevanje

2.      Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena i analiza

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Kvaliteta provođenja nastave se provjerava svakodnevnom interakcijom sa studentima.

 

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima, pripremljenost, aktivno sudjelovanje na nastavi i polaganje ispita.

 

Obavijesti