KAZNENO PROCESNO PRAVO - OPĆI DIO:
Kazneno procesno pravo - opći dio
Kazneno procesno pravo - opći dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166791
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
doc. dr. sc. Marin Bonačić
doc. dr. sc. Zoran Burić
Osnovni podaci
Kazneno procesno pravo - opći dio Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
7.0 166791
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Online konzultacije održavaju se prema prethodnom dogovoru putem e-pošte.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
doc. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Krapac, D.; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I.; Narodne novine (2015), str. I.-V. poglavlje
OBVEZNA: Bonačić, M.; Đurđević, Z.; Gluščić, S.; Ivičević Karas, E.; Josipović, I.; Novoselec, H.; Kazneno procesno pravo Primjerovnik; Narodne novine (2014), str. I. poglavlje
OBVEZNA: Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Sveučilišna tiskara (2013)
OBVEZNA: Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast; Nakladni zavod Globus (2008)
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava; HLJKPP (2015), str. 355-382
PREPORUČENA: Burić, Z.; Novi položaj žrtve u kaznenom postupku - u povodu obveze transponiranja odredaba direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav; HLJKPP (2015), str. 383-410
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Dokazna snaga rezultata istrage prema Prijedlogu novele Zakona o kaznenom postupku; HLJKPP (2013), str. 691-714
PREPORUČENA: Đirđević, Z.; Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio; HLJKPP (2013), str. 313-362
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Puljić, D.; Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu; HLJKPP (2013), str. 823-849
PREPORUČENA: Pajčić, M.; Valković, L.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje; HLJKPP (2012), str. 751-794
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011; HLJKPP (2011), str. 311-357
PREPORUČENA: Valković, L.; Burić, Z.; Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2011), str. 521-556
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspekt; HLJKPP (2010), str. 7-24
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe; HLJKPP (2009), str. 783-808
PREPORUČENA: Bojanić, I.; Đurđević, Z.; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2008), str. 973-1003
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2007), str. 761-788
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Steći produbljena znanja o kaznenoprocesnoj regulativi kao optimalnom normativnom rješenju sučeljavanja tendencije za funkcionalnošću kaznenog progona i postupka te tendencije zaštite prava građana u povijesnom i poredbenopravnom aspektu;
2. Proširiti znanje o temeljnim načelima kaznenog procesnog prava, napose načelu pravičnog postupka u judikaturi Europskog suda za ljudska prava i praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske;
3. Analizirati normativna rješenja isudsku praksu iz perspektive konvencijskih i ustavnih pravnih standarda;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja o normativnom uređenju i primjeni u praksi općih i posebnih elemenata pravičnog postupka;
5. Vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskog kaznenog procesnog prava iz perspektive međunarodnih, napose europskih pravnih standarda.

Predmet Kazneno procesno pravo - opći dio studente uvodi u produbljivanje poznavanja kaznenoprocesne regulative kao optimalnog normativnog rješenja sučeljavanja tendencije za funkcionalnošću kaznenog progona i postupka te tendencije zaštite prava građana u povijesnom i poredbenopravnom aspektu. Teorijski instrumentarij za procjenu te regulative do sada se temeljio na tradicionalnom učenju u tri tipa kaznenog postupka (koje studenti opširno i produbljeno proučavaju) ali se nakon nedavnih istraživanja u poredbenom pravu, poglavito radova profesora Damaške sa sveučilišta Yale u SAD, obogatio novim pristupom koji povezuje elemente strukture državne vlasti sa regulatornom i dominatornom funkcijom države kako bi u tom povezivanju identificirao i analizirao ciljeve kaznenog procesa i njihovo povratno djelovanje na njegove sastavne elemente.
Kolegijem će biti obuhvaćeni sljedeći sadržaji: tipovi kaznenog postupka (tradicionalna teorijska podjela na akuzatorni, inkvizitorni i mješoviti tip kaznenog postupka i nove teorije o tipovima kaznenog postupka kao teorijskim modelima njegove analize); načelo pravičnog postupka kao stožerno načelo kaznenog procesnog prava (opći i posebni elementi općenito, pravo na branitelja, konfrontacijsko pravo); konsenzualni postupci (osnovni oblici, sporazumijevanje i temeljna načela pravičnog postupka).
Ispitni rokovi
Obavijesti