Kazneno procesno pravo - vježbe
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 50524
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Ivo Josipović
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
doc. dr. sc. Marin Bonačić
doc. dr. sc. Zoran Burić
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kazneno procesno pravo - vježbe Pravo - 6. semestar
2.0 50524
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
doc. dr. sc. Marin Bonačić

Utorkom od 16 sati. Zbog službenog puta, u utorak 12. 11. 2019. konzultacije se neće održati. 

Tkalčićeva 48-50, soba 1
doc. dr. sc. Zoran Burić

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
Davor Krapac i suradnici; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., VII. neizmijenjeno izdanje; Narodne novine (2015), str. 520
Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić (ur.), Marin Bonačić, Zoran Burić, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec; Kazneno procesno pravo, Primjerovnik, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje - U PRIPREMI; Narodne novine (2017)
Zlata Đurđević (ur.), Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić; Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava - U PRIPREMI; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
Opis predmeta
Pojam kaznenog postupka i pojam kaznenog procesnog prava. Izvori kaznenog procesnog prava i njihovo važenje. Načela kaznenog procesnog prava. Osnovni subjekti kaznenog postupka i njihovi pravni zastupnici. Procesne radnje. Mjere procesne prisile. Činjenice i njihovo utvrđivanje u kaznenom postupku. Tijek redovnog kaznenog postupka. Postupak prema maloljetnicima. Postupak za kaznena djela organiziranog kriminaliteta. Kazneni postupak protiv pravnih osoba. Posebni postupci.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati središnje pojmove kaznenog procesnog prava i razumjeti temeljna načela kaznenog procesnog prava;
- opisati glavne povijesne tipove kaznenog postupka, njihova temeljna konstrukcijska
obilježja i primjenjiva načela;
- izdvojiti prijelomne točke i prekretnice u povijesnom razvoju kaznenog procesnog
prava;
- identificirati glavne i sporedne subjekte u kaznenom postupku i objasniti njihov
procesni položaj i ulogu;
- opisati tijek kaznenog postupka uz jasno razgraničenje pojedinih procesnih stadija;
- grupirati mjere procesne prisile uz razumijevanje njihova učinka na temeljna prava i slobode pojedinca;
- objasniti kakav je utjecaj odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske na razvoj
hrvatskog kaznenog procesnog prava;
- prepoznati vrste činjenica koje se utvrđuju u kaznenom postupku i razumjeti načine njihova utvrđivanja;

- koristiti i na ispravan način interpretirati glavne i sporedne izvore kaznenog procesnog prava;

- sastaviti kaznenu prijavu;

- sastaviti rješenje o istražnom zatvoru;

- sastaviti žalbu na rješenje o istražnom zatvoru;
- sastaviti optužnicu;
- sastaviti presudu;
- sastaviti žalbu na presudu;

- analizirati odredbe Zakona o kaznenom postupku;
- riješiti slučajeve iz sudske prakse primjenom odgovarajućih odredaba relevantnog
zakonodavstva;
- povezati položaj osooba koje se nalaze u istražnom zatvoru i primjenu temeljnih načela kaznenog procesnog prava;
- ispitati i kritički vrednovati utjecaj odluka Ustavnog suda Republike Hrvastke na
reformu domaćeg sustava kaznenog pravosuđa;

- formulirati zaključke o značaju presuda Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima protiv Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske za razvoj nacionalnog kaznenog procesnog prava;
- izdvojiti glavne pravce razvoja i reforme nacionalnog kaznenog procesnog prava
- osmisliti protokol izrade pisanog seminarskog rada i usmene prezentacije o nekoj od izabranih tema iz podruĉja povijesti kaznenog procesnog prava, aktualnih
kaznenoprocesnih instituta, međunarodnog kaznenog prava ili međunarodnog prava o ljudskim pravima;
- raspravljati o glavnim suprotstavljenim tendencijama u kaznenom procesnom pravu – tendenciji osiguranja uĉinkovitog kaznenog progona i tendenciji zaštite prava i sloboda pojedinca u kaznenom postupku - i prepoznati njihove implikacije u konkretnim zakodnodavnim rješenjima;

- procijeniti jesu li i u kojoj mjeri postojeća zakonodavna rješenja primjenjiva u praksi;
- preporučiti izmjenu pojedinih kaznenoprocesnih odredbi radi usklađivanja s Ustavom Republike Hrvatske;
- zaključiti o važnosti odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske za razvoj hrvatskog
kaznenog procesnog prava;
- ocijeniti kvalitetu i održivost normativnog okvira koji uređuje postupanje subjekata i sudionika u kaznenom postupku sa aspekta potrebe uravnoteženja suprotstavljenih
tendencija u kaznenom procesnom pravu.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- javno prezentirati usvojene ishode učenja;
- izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
- demonstrirati način poduzimanja dokazne radnje prvog ispitivanja okrivljenika;
- razvijati komunikacijske vještine;
- sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za provjeru ishoda učenja – primjena:
Izrada i ocjena pisanih akata – na početnom satu vježbi iz kaznenog procesnog prava
studentima se daje slučaj iz sudske prakse koji je podloga za izradu 6 pisanih akata
(kaznenu prijavu, rješenje o istražnom zatvoru, žalbu na rješenje o istražnom zatvoru,
optužnicu, presudu i žalbu na presudu) koji su ključni u svakom kaznenom postupku.
Studente tehnici pisanja podučavaju stručnjaci iz prakse. Ti akti zatim bivaju
vrednovani od strane praktičara i studenti dobivaju povratne informacije o načinima
kako unaprijediti vještine izrade podnesaka u kaznenom postupku. Studentima se na
ovaj način pruža mogućnost da usvojene teorijske koncepte primjene na konkretan
slučaj i na taj način dobiju uvid u primjenu prava u praksi.