ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KAZNENOM POSTUPKU:
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166802
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Osnovni podaci
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166802
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
Literatura
OBVEZNA: Krapac, D.; Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, VII. izdanje; Narodne novine, Zagreb, 2015. (ili VI. izdanje iz 2014.) (2015), str. odabrani dijelovi: Stožerno načelo kaznenog procesnog prava: Načelo pravičnog postupka pred kaznenim sudom (str. 150-190); pravna mišljenja visokih sudova - Europskog suda za ljudska prava
OBVEZNA: Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima (ur. Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2013)
OBVEZNA: Batistić Kos, V.; Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Narodne novine, Zagreb (2012)
OBVEZNA: * Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN MU 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10.;
PREPORUČENA: Bojanić, I.; Đurđević, Z.; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava; HLJKPP 2/2008 (2008), str. 973 - 1003, 973 - 1003
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe; HLJKPP 2/2009. (2009), str. 783-808, 785-788
PREPORUČENA: Đurđević, Z.; Tripalo, D.; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; HLJKPP 2/2006 (2006), str. 551 - 596, . 553 - 566
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Primjena teorije indikacija u okviru načela jednakosti oružja, u: Liber Amicorum Mihajlo Dika (ur. A. Uzelac, J. Garašić, A. Maganić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 943 - 962
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske); HLJKPP 2/2007 (2007), str. 999 - 1018
PREPORUČENA: Ivičević Karas, E.; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u RH; Zbornik radova, 2009 (2009), str. 1-19
PREPORUČENA: Karas, Ž.; Neujednačena sudska praksa u kaznenom postupku kao povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava; Zbornik PFZ 1/2014 (2014), str. 111-131
PREPORUČENA: Krapac, D.; Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava; Zbornik PFZ 3/2010 (2010), str. 1207-1240
PREPORUČENA: Krapac, D.; Trajanje kaznenog postupka i pravo na kazneno suđenje u razumnom roku; Zbornik PFZ 1/2013 (2013), str. 5-70
PREPORUČENA: Pajčić, M.; Pravo okrivljenika na uvid u spis predmeta tijekom prethodnog kaznenog postupka u pravnim sustavima nekih europskih država i praksi Europskog suda za ljudska prava; HLJKPP 1/2010 (2010), str. 25-52
PREPORUČENA: Pajčić, M.; Valković, L.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje; HLJKPP 2/2012 (2012), str. 751-794
PREPORUČENA: Pleić, M.; Zabrana mučenja u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske i praksu Ustavnog suda RH; HLJKPP 2/2016 (2016), str. 247 - 279
PREPORUČENA: Valković, L.; Burić, Z.; Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP 2/2011 (2011), str. 521-556
PREPORUČENA: Valković, L.; Pravo na pristup branitelju u svjetlu presude Dvorski protiv Hrvatske; HLJKPP 2/2016 (2016), str. 339-369
Opis predmeta
Ciljevi kolegija

1. Steći znanja o ustavnim te kriminalnopolitičkim aspektima kaznenog postupka i kaznenog procesnog prava;
2. Analiziratinegativne i pozitivne materijalne i procesne obveze država u odnosu na pojedina konvencijska prava;
3. Prepoznati u okviru kojih konvencijskih prava razmatrati pojedine povrede pravila postupanja različitih tijela kaznenog postupka;
4. Proširiti spoznaje o odnosu državne represivne vlasti i pojedinca u okviru provedbe legitimnih mjera za suzbijanje kriminaliteta od kojih se sastoji kazneni postupak i državno kazneno pravosuđe;
5. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog sagledavanja rezultata primjene domaćeg prava u svjetlu konvencijskog prava;
6. Vrednovati prednosti i nedostatke postojećih mehanizama višestruke kontrole zakonitosti i primjerenosti represivnih mjera, posebice s obzirom na zahtjeve načela razmjernosti.

Sadržaj kolegija
Nekoliko međunarodnih mnogostranih ugovora ili konvencija sadrži danas standarde i instrumente zaštite ljudskih prava u kaznenom postupku od kojih su neki postali čak i jus cogens međunarodnog prava. Razmatranje tih ugovora, posebice Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja uspostavlja naddržavni mehanizam kontrole nad osiguranjem okrivljenikovih prava obrane i procesnih jamstava u kaznenom postupku, uvodi studente u relevantnu materiju. Premda judikatura Europskog suda za ljudska prava ne obuhvaća cjelokupno područje kaznenog postupka, pa tako ne sadrži podlogu za uspostavu općenitih koncepcija o ustroju i provođenju kaznenog postupka, ipak uspostavlja tzv. minimume procesnih standarda okrivljenikove obrane i zaštite okrivljenikovog položaja naspram represivne vlasti države u kaznenom postupku. Studentima se izlaže analiza tih odluka, relevantnih za svaki postupak nacionalnih vlasti povodom "optužbe za kazneno djelo". U njemu okrivljenik mora, prema autonomnoj judikaturi Suda, uvijek imati jamstvo određenih prava koja se odnose na uhićenje i pritvor, zaštitu od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, nepovredivost doma te osobnog i obiteljskog života, zabranu retroaktivne primjene kaznenih zakona, na suđenje pred objektivnim i nepristranim sudom čija je nadležnost utvrđena zakonom te u postupku određene kvalitete i primjerenog trajanja, u kojem mu pravnu pomoć uvijek mora moći pružiti branitelj po slobodnom izboru. Povrede tih prava, kao i pogrešne osude, okrivljenik uvijek mora moći pobijati učinkovitim pravnim sredstvom, a država mu mora odgovarati za štetu koju je pretrpio neosnovanom osudom.
Ispitni rokovi
Obavijesti