DELIKTNI STATUT U EUROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU:
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168706
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Izvođači: doc. dr. sc. Tena Hoško - Predavanja
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Predavanja
Osnovni podaci
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168706
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Tena Hoško (Predavanja)

Utorkom,10-11.30 h.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Predavanja)

Utorkom, 10.30 - 12.00

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
OBVEZNA: Krešimir Sajko; Međunarodno privatno pravo; Narodne novine (2009)
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu,; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/1998. (1998), str. 117-148
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim,; Uredba Rim II-komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - povijesna skica i opći pravni okvir,; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 45, br. 2/2008. (2008), str. 287-304
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Uredba Rim II-komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - opće poveznice deliktnog statuta Uredbe Rim II i harmonizacija hrvatskog mpp-a.; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 45, br. 3/2008., str. (2008), str. 487-504
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II.; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 1-2/2012. (2012), str. 39-54
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Europsko kartelno privatno pravo u Uredbi Rim II; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 5-6/ 2012. (2012), str. 1731-1755
OBVEZNA: KUNDA, Ivana; Uredba Rim II: ujednačena pravila o mjerodavnom pravu za izvan-ugovorne obveze u Europskoj uniji i prijevod Uredbe; Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 2/2007. (2007), str. 1269-1324
PREPORUČENA: CHESHIRE, NORTH +FAWCET,; Private International Law; Oxford UP (2008)
PREPORUČENA: KEGEL, Gerhard/SCHURIG, Klaus,; Internationales Privatrecht; (2004)
PREPORUČENA: KROPHOLLER, Jan; Internationales Privatrecht; (2006)
Opis predmeta
Ulaskom Republike Hrvatske u EU i sve većom prekograničnom razmjenom robe i usluga kao i kretanja ljudi unutar EU, cilj je kolegija da proučavanjem materije koja se izučava u njemu, studenti steknu znanja i vještine za njihov budući vježbenički i profesionalni rad.
Izučavanjem predmeta Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu studenti stječu opća i posebna znanja u pravilnoj primjeni mjerodavnog prava za izvanugovornu odgovornost za štetu u prekograničnim i međunarodnim privatnopravnim situacijama. Uz nastanak i važeće odredbe Uredbe Rim II kao referentne kolizijske norme za uređenje deliktnog statuta posebno se izučavaju i poredbene odredbe autonomnog nacionalnog mpp-a država članica europskog gospodarskog prostora, zatim one sadržane u normama Haške konvencija o mjerodavnom pravu za prometne nezgode iz 1971. i Haške konvencije o mjerodavnom pravu za odgovornost proizvođača za svoje proizvode iz 1973 te u daljnjoj paraleli i odredbe europskog građanskog procesnog prava sadržanog u Uredbi Bruxselles Ibis koje uređuju nadležnost za izvanugovorne odnose s prekograničnim i/ili međunarodnim obilježjem.Razumijevanje navedenih normi europskog sekundarnog prava koje se izravno primjenjuje u hrvatskom pravnom sustavu veoma je važno i po svom općepravnom i praktičnom značenju te neizostavan element u znanju svakog studenta kada treba odrediti mjerodavno pravo na koje upućuju odredbe MPP-a, kao i prethodno odrediti međunarodnu nadležnost za rješavanje tog istovrsnog spora. Uz navedena znanja studenti stječu i druga specifična znanja koja se vežu uz opće odredbe i temeljne institute mpp-a kao što su npr. pravila neposredne primjene i javni poredak, pravila sigurnosti i postupanja, izravna tužba, renvoi i primjena prava države s nejedinstvenim pravnim sustavom i dr., u istom kontekstu MPP-a.
Ispitni rokovi
Obavijesti