MEĐUNARODNA TRGOVAČKA ARBITRAŽA:
Međunarodna trgovačka arbitraža
Međunarodna trgovačka arbitraža
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166904
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodna trgovačka arbitraža Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166904
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Triva, S./ Uzelac, A.; Hrvatsko arbitražno pravo; (2007)
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo; (2009), str. poglavlje III.2
Redfern/Hunter; On International Arbitration, 6th ed.; Oxford University Press, Oxford (2016)
Berger, K. P.; International Economic Arbitration; (1993)
Lew, J.D.M./ Mistelis, L. A./ Kroll, S.; Comparative International Commercial Arbitration; (2003)
Fouchard, P./ Gaillard, E./ Goldman, B.; International Commercial Arbitration; Kluwer Law, Deventer (1999)
Rubino-Sammartano, M.; International Arbitration Law, 3. izd.; (2014)
Varady, T./ Barcelo, J. T./ von Mehren, A.; International Commercial Arbitration, 6. izd.; (2012)
Born, G. B.; International Commercial Arbitration: Commentary and Materials, 2. izd.; (2001)
Zakon o arbitraži, NN 88/01.;
Zakon o mirenju, NN 18/11.;
Newyorška konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka iz 1958., SL MU 11/81; NN MU 4/94.,; , str. čl. I. - VII
Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1961., SL MU 12/63; NN MU 4/94.,; , str. čl. I. - X
Washingtonska konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država iz 1965., NN MU 13/98.,; , str. čl. 1., 25. - 27., 36 - 48., 50 - 58., 62. - 63
Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, NN 129/15. Pravilnik o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila), NN 129/15.;
Pravilnik o mirenju, NN 81/02.;
Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1985. s izmjenama iz 2006.;
Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnom trgovačkom mirenju iz 2002.;
Goldštajn, A./ Triva, S.; Međunarodna trgovačka arbitraža; (1987), str. 3-120, 132-195, 198-235, 317-336
Holtzmann H. M./ Neuhaus, J. E.; A Guide to the UNCITRAL Model Law on Arbitration; (1989)
Carbonneau, T. F.; The Law and Practice of Arbitration, 5. ed.; (2014)
Craig, W. L./ Park, W.W./ Paulsson, J.; International Chamber of Commerce Arbitration, 3. izd.; (2000)
Mustill M. J./ Boyd, S.C.; Commercial Arbitration. 2nd. ed.; (1991)
van den Berg, A.J.; New York Convention of 1958, 2. izd.; (1996)
Derains, Y/ Schwartz, E. A.; A Guide to the ICC Rules of Arbitration, 2. ed.; (2005)
Fouchard, P./ Gaillard, E./ Goldman, B.; Traite de l arbitrage commercial international; (1996)
Sajko, K.; Mjerodavno materijalno pravo za arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem; Pravo u gospodarstvu, 33, 1994., br. 3-4 (1994), str. 234-244
Sajko, K.; Arbitražni sporazum i arbitrabilnost - rješenja i otvorena pitanja u hrvatskom i poredbenom pravu; Pravo u gospodarstvu, 35, 1996., br. 3-4 (1996), str. 272- 281
Sikirić, H.; Izbor mjesta arbitraže; Pravo u gospodarstvu, 35, 1996., br. 3-4 (1996), str. 315.-341
Sikirić, H.; Prisilni propisi, pravila neposredne primjene i mjerodavno pravo u međunarodnoj arbitraži; Pravo u gospodarstvu, 39, 1999., br. 1 (1999), str. 83- 108
Sikirić, H.; Arbitražni postupak i javni poredak; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51, 2001., br. 1. (2001), str. 57-82
Sikirić, H.; Ugovor o arbitraži; Pravo u gospodarstvu, 42, 2003., br. 2 (2003), str. 35-56
Sikirić, H.; Ugovor o arbitraži u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (izbor odluka); Pravo u gospodarstvu, 44, 2005., br. 2 (2005), str. 9-38
Babić, D.; Pravo mjerodavno za ugovor u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori; Hrvatska pravna revija (2003)
Babić, D.; Mirenje u trgovačkim sporovima - Centar za mirenje Hrvatske gospodarske komore; Pravo u gospodarstvu (2004), str. 292-302
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Usvojiti opće znanje o alternativnim metodama rješavanja sporova, a posebno o pojedinostima pravne tehnike na kojoj se zasniva takvo rješavanje.
2. Razumjeti glavne značajke i prednosti arbitraže kao načina rješavanja sporova s međunarodnim obilježjem.
3. Kritički vrednovati iznošenjem argumentiranih stavova pitanja koja se izučavaju na predmetu.
Sadržaj kolegija
1. Pojam i vrste arbitraže
2. Izvori arbitražnog prava
3. Ugovor o arbitraži
4. Arbitrabilnost
5. Arbitražni sud
6. Arbitražni postupak
7. Mjerodavno pravo
8. Tužba za poništaj pravorijeka
9. Priznanje i ovrha pravorijeka
10. Mirenje i druge vrste alternativnog rješavanja sporova.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • imenovati izvore prava međunarodne trgovačke arbitraže te mirenja;
 • definirati osnovne pojmove međunarodne trgovačke arbitraže i mirenja poput arbitraže, arbitrabilnosti, ad hoc arbitraže, lex arbitri, KompetenzKompetenz problema, izmiritelja itd.;
 • izdvojiti posebnosti arbitražnog rješavanja sporova;
 • objasniti arbitrabilnost.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • skicirati ugovor o arbitraži;
 • interpretirati pravna pravila koja se odnose na arbitražu i mirenje s ciljem njihova korištenja u znanstvenom radu;
 • demonstrirati glavne prednosti arbitražnog rješavanja sporova;
 • samostalno se koristiti propisima s područja autonomnog i međunarodnog arbitražnog prava i mirenja.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • kategorizirati ugovorne klauzule koje se odnose na način rješavanja sporova;
 • razlikovati sustav ovrhe domaćih i stranih pravorijeka;
 • analizirati komparativno arbitražno zakonodavstvo s ciljem izrade znanstvenoga rada;
 • provjeriti valjanost ugovora o arbitraži.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • osmisliti temu znanstvenoga rada iz područja međunarodne trgovačke arbitraže;
 • pripremiti nacrt ugovora o arbitraži;
 • planirati tijek arbitražnog postupka;
 • predložiti optimalan način rješavanja sporova u određenom sporu.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • procijeniti je li određeni pravorijek podoban za priznanje i ovrhu u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Newyorške konvencije o priznanju i ovrsi stranih pravorijeka;
 • vrednovati zakonodavna rješenja u području arbitraže i mirenja;
 • usporediti pogodnosti arbitraže s pogodnostima mirenja kao načinima za rješavanje spora;
 • preispitati odluke državnih sudova koje se odnose na arbitražno sudovanje.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • odabrati temu, prikupiti materijale te provesti znanstveno istraživanje o temama međunarodne trgovačke arbitraže;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima međunarodne trgovačke arbitraže te stvoriti zaključke s ciljem izrade znanstvenog rada.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti