EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO:
Europsko obiteljsko pravo
Europsko obiteljsko pravo
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166924
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Predavanja
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar - Predavanja
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Šimović - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko obiteljsko pravo Europsko pravo - 3. semestar
3.0 166924
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Predavanja)

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. konzultacije ću održavati petkom od 10 do 11.30h

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (Predavanja)

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Predavanja)

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
doc. dr. sc. Ivan Šimović (Predavanja)

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
Korać Graovac, Aleksandra, Majstorović, Irena (ur.); Europsko obiteljsko pravo; NN (2013)
Alinčić, Mira, Hrabar, Dubravka, Jakovac-Lozić, Dijana, Korać, Aleksandra; Obiteljsko pravo (odgovarajući dijelovi s obzirom na institute koji se proučavaju); NN (2007)
Majstorović I.; Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava (odabrana poglavlja); (2009)
Alinčić, M.; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima; (2013), str. 25-37
Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; (2013), str. 65-76
Hrabar, Dubravka; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava; (1996), str. 391-403
Jakovac Lozić Dijana; Europsko obiteljsko pravo - šanse i perspektive; (2001), str. 46-54
Korać Graovac, A.; Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava; (2013), str. 39-51
Hrabar D.; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov doprinos promicanju dječjih prava, u: Europsko privatno pravo, Hrabar D. (ur.); (2002), str.. 329-342
Hrabar D.; Načela hrvatskog obiteljskog prava i njihovo zakonsko uobličenje, Zbornik vo čest na Mile Hadži Vasilev - Skopje; (2004), str. 79-103
Hrabar D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; (2013), str. 65-76
Korać, Aleksandra; Utvrđivanje očinstva, razuman rok - pouke jednog slučaja; (2002), str. 1253-1284
Korać, Aleksandra; Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka; (1997), str. 337-369
Korać, Aleksandra; Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom pravnom sustavu; (1999), str. 759-794
Majstorović, I.; Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko materijalno obiteljsko pravo; (2013), str. 77-91
Majstorović, I.; Propisi Europske unije koji se odnose na obiteljsko pravo; (2003), str. 759-782
Ovey, Jacobs, White, Robin; The European Convention on Human Rights izabrani dijelovi (komentar uz odgovarajuće članke EKLJP); (2002)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Razumjeti temelje i ratio integrativnih procesa u Europi na pravnoj i društvenoj razini
2. Steći produbljena znanja o rješenjima hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s izabranim poredbenim rješenjima, o standardima zaštite ljudskih prava (koji se odnose na članove obitelji) osobito prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Povelji temeljnih prava Europske unije
3. Prepoznati specifičnosti obiteljskoga prava u širem pravnom okruženju
4. Vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskog obiteljskog prava u usporedbi s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima

Sadržaj kolegija.
Europsko obiteljsko pravo u nastajanju, izazovi harmonizacijskih i integracijskih procesa, djelovanje Vijeća Europe i Europske unije (te Haške konferencije za međunarodno privatno pravo) u području obiteljskog prava, prednosti i nedostaci stvaranja zajedničkog obiteljskog prava s posebnim naglaskom na materijalnopravna pitanja.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

Znanje

 • definirati osnovne organizacije unutar kojih nastaje korpus europskoga obiteljskog prava
 • produbiti znanja stečena u općim kolegijima europskoga prava o temeljnim institucijama na razini Europske unije i Vijeća Europe
 • dobro poznavati najvažnije obvezujuće i neobvezujuće dokumente koji su relevantni za obiteljsko pravo
 • poznavati utjecaj koji promjene na razini Europske unije, Vijeća Europe i Haške konferencije za međunarodno privatno pravo imaju na razvoj hrvatskog obiteljskog prava

Razumijevanje

 • razumjeti ključne točke u procesima odlučivanja na razini Europske unije i Vijeća Europe
 • diskutirati o najvažnijim prednostima i nedostacima koje na području obiteljskog prava ostvaruju procesi europskog integriranja
 • opisati moduse na koji nadnacionalne odluke utječu na nacionalne obiteljskopravne sustave te objasniti njihovo značenje
 • prepoznati faze razvoja europskoga obiteljskog prava
 • objasniti razloge i uzroke specifičnosti obiteljskog prava kao grane prava koja odolijeva procesima europskog integriranja
 • izraziti argumentirano mišljenje o dosegu razvoja europskoga obiteljskog prava
 • sažeti moguće prednosti i nedostatke unifikacije obiteljskoga prava u Europi, osobito na razini materijalnoga prava
Praktične i generičke vještine:

Primjena

 • interpretirati norme europskoga prava u svjetlu namjere tvorca te prakse europskih sudova – Europskoga suda i Europskoga suda za ljudska prava
 • koristiti praksu europskih sudova, s ciljem pravilnog zaključivanja o dosegu određene pravne norme
 • primijeniti europske standarde u praktičnom radu
 • demonstrirati vrlo dobro poznavanje ustroja i rada europskih institucija
 • izabrati najvažnije sudske odluke relevantne za određeno obiteljskopravno područje te procijeniti kako one utječu na nacionalno zakonodavstvo

Analiza

 • razlikovati smisao i modalitete stvaranja europskoga obiteljskog prava u užem smislu (Europska unija) od europskoga obiteljskog prava u širem smislu (Vijeće Europe, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo)
 • analizirati prigovore koji se ističu procesima integriranja u području obiteljskog prava (kulturni imperijalizam, utopija i sl.)
 • izračunati ukupna izdvajanja koja države članice EU izdvajaju u području obiteljskog prava (npr. u području uzdržavanja)
 • usporediti razlike u izdvajanjima države u području obiteljskog prava na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini
 • povezati uspješnost europskih socijalnih politika u području obiteljskog prava s financijskim ulaganjima

Sinteza

 • sastaviti popis relevantne znanstvene i stručne literature kao polazište znanstvenog istraživanja u području obiteljskog prava
 • predložiti pravila dobre prakse u području obiteljskog prava (npr. u području obiteljske medijacije)
 • prikupiti najvažnije odluke Europskoga suda i Europskoga suda za ljudska prava te na temelju toga odlučiti u nacionalnom pravnom sustavu
 • osmisliti moduse trajnog usavršavanja / cjeloživotnog učenja u području europskoga obiteljskog prava kao propulzivne pravne grane

 

Evaluacija

 • prosuditi o prednostima i nedostacima koje hrvatski obiteljskopravni sustav pokazuje u usporedbi s rješenjima usvojenim na razini Europske unije i Vijeća Europe
 • usporediti vrijednosni sustav koji je uspostavljen hrvatskim obiteljskim pravom s europskim rješenjima
 • ocijeniti izvedivost i smislenost stvaranja materijalnog europskog obiteljskog prava
 • usporediti mogućnosti stvaranja unificiranog europskog procesnog obiteljskog prava s mogućnošću stvaranja unificiranog europskog materijalnog obiteljskog prava
 • usporediti prednosti i nedostatke koji proizlaze iz procesa harmonizacije odnosno unifikacije europskoga obiteljskog prava
 • preispitati je li preuzimanje akata europskog prava u hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo učinjeno sukladno pravilima struke
 • preporučiti na koji način treba implementirati akte europskog prava koji nemaju izravni učinak u hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • sposobnost samostalnog profesionalnog rada
 • sposobnost kritičkog promišljanja o specifičnostima razvoja europskoga obiteljskog prava
 • sposobnost procjene pravilnosti i potrebe transponiranja europskih rješenja i standarda u hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo

Pisani i usmeni ispit.

Obavijesti