OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo (predmet)
Obiteljsko pravo
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31878
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Ispitni rokovi:
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo Pravo - 3. semestar
8.0 31878
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. konzultacije ću održavati petkom od 10 do 11.30h

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić Trg Republike Hrvatske 3, soba 5
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2007), str. 1-544
DO 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 116/2003, 17/2004, 136/2004, 107/2007, 57/2011, 61/2011, 25/2013, 5/2015.
OD 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/2015.
Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014.
Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 73/2017
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014.
Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008, 112/2012.
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012.
Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; Narodne novine (2013)
Opis predmeta
Pojam i obilježja obiteljskog prava. Obiteljskopravni odnosi. Bračno pravo. Pravno uređenje izvanbračne zajednice i zajednice osoba istog spola. Odnosi roditelja i djece. Utvrđivanje i osporavanje podrijetla djeteta. Pravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć. Prava djece. Roditeljska skrb. Posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje. Imovinski odnosi članova obitelji. Obiteljskopravno uređenje zaštite od nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

 

Znanje

- prepoznati značenje najvažnijih instituta obiteljskog prava u pravnom sustavu

- označiti prijeporna pitanja

- definirati najvažnije institute obiteljskog prava

- izdvojiti osnovna načela uređenja obiteljskog prava

 

Razumijevanje

- diskutirati o važnim društvenim i pravnim temama, na temelju valjanih pravnih argumenata

- opisati smisao i doseg pojedinih obiteljskopravnih instituta

- grupirati najvažnije elemente i spoznaje vezane uz pojedine institute

 

- objasniti ratio donošenja obiteljskopravnih propisa kao načina uređenja odnosa među članovima obitelji

- izraziti svoje mišljenje o aktualnim pitanjima, na temelju provedene pravne analize

- identificirati trendove razvoja obiteljskog prava

- sažeti osnovne karakteristike najvažnijih instituta obiteljskog prava

 

Primjena

- interpretirati obiteljskopravne norme te ih u praksi pravilno i pravodobno primijeniti

- koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu literaturu

- demonstrirati znanja i vještine stečene tijekom studija u praksi

- sprovesti intenciju zakonodavca u praksi

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema

 

Analiza

- razlikovati temeljne značajke instituta koje su trajne od promjenjivih obilježja

- analizirati smisao pojedine pravne norme i njezin doseg

- izračunati financijske implikacije određenih instituta te trošak koji činjenje/nečinjenje državnih tijela uzrokuje za državu

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja tijekom povijesti sa sadašnjim stanjem

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima

- izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti dodatan napredak obiteljskog prava

- povezati naučene elemente u holističku cjelinu

- ispitati opravdanost postojećeg uređenja pojedinog instituta te provjeriti mogućnost i načine njegova unapređenja

 

Sinteza

- sastaviti odgovarajuće podneske i odluke, kao model rada u praksi

- planirati postupanje u praksi, s ciljem ostvarenja što više razine učinkovitosti, imajući na umu hitnost postupanja kao postulat rješavanja statusnih stvari

- predložiti promjene obiteljskog prava de lege ferenda te pripremiti argumente kojima podupire svoje prijedloge, kao i njihova obrazloženja

- formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred obiteljsko pravo

- osmisliti nove modele funkcioniranja državnih tijela u obiteljskopravnim predmetima

- sastaviti pregled relevantne sudske prakse vezane uz obiteljskopravni institut koji je predmet interesa

 

Vrednovanje

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi

- procijeniti prednosti i nedostatke postojećeg obiteljskopravnog uređenja

- preispitati vlastita stajališta te stajališta drugih s aspekta snošljivosti

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog sluĉaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi

- zaključiti kako popuniti eventualne pravne praznine, imajući uporište u zakonu i obiteljskopravnoj teoriji (kako domaćoj tako i stranoj)

- ocijeniti kvalitetu primjene postojećih zakonskih rješenja u sudskoj praksi i svakodnevnom životu

 

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta obiteljskog prava te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će steći:

- sposobnost samostalnog profesionalnog rada

- sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim obiteljskopravnim pitanjima

- sposobnost prilagodbe novioj situaciji te promjenama zakonodavstva

- sposobnost donošenja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

1.Pisani ispit

Pisani je ispit test znanja s otvorenim odgovorima esejskog tipa. Od studenta se očekuje dobro poznavanje i razumijevanje ispitne materije, kao i povezivanje činjenica i instituta.

2.Usmeni ispit

Usmeni ispit koji u pravilu predstavlja bitno više od točne reprodukcije naučenih činjenica, te se od studenta traži dobro razumijevanje materije, kao i povezivanje činjenica.

 

Kriterij ocjenjivanja

Pisani se ispit sastoji od šest pitanja s otvorenim odgovorima esejskog tipa. Odgovor na svako pitanje može donijeti najviše 5 bodova, a prolaznu se ocjenu ostvaruje s ostvarenih 50 %. Pisani se ispit ocjenjuje sukladno sljedećem rasponu bodova:

0-14 bodova / nedovoljan (1)

15-18 bodova / dovoljan (2)

19-23 boda / dobar (3)

24-27 bodova / vrlo dobar (4)

28-30 bodova / izvrstan (5)

 

Usmeni ispit predstavlja razgovor sa studentom, tijekom kojeg se traži razumijevanje materije te povezivanje činjenica.

Završna ocjena ispita u pravilu predstavlja aritmetičku sredinu uspjeha postignutog na pisanom i usmenom dijelu ispita. No, u sluĉajevima kad je jedan segment bitno uspješniji od drugog, u pravilu su to usmeni dijelovi ispita, moguće je postići i ocjenu višu od one koja se ostvari matematičkim izračunom.