OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo - seminar
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31825
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Ispitni rokovi:
  • 09. 12. 2019.
  • 29. 01. 2020.
  • 12. 02. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo - seminar Pravo - 3. semestar
4.0 31825
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom mjeseca studenoga 2019. konzultacije ću održavati četvrtkom s početkom u 15,30 sati.

S poštovanjem,

Irena Majstorović

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić Trg Republike Hrvatske 3, soba 5
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2007), str. 1-544
DO 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11., 25/13., 5/15.
OD 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine br. 103/15.
Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014.
Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 96/2003.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 137/2009., 14/2010., 60/2010.
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014.
Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008, 112/2012.
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012.
Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; Narodne novine (2013)
Opis predmeta
Pojam i obilježja obiteljskog prava. Obiteljskopravni odnosi. Bračno pravo. Pravno uređenje izvanbračne zajednice i zajednice osoba istog spola. Odnosi roditelja i djece. Utvrđivanje i osporavanje podrijetla djeteta. Pravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć. Prava djece. Roditeljska skrb. Posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje. Imovinski odnosi članova obitelji. Oobiteljskopravno uređenje zaštite od nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
09. 12. 2019.
29. 01. 2020.
12. 02. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

Znanje

- prepoznati značenje najvažnijih instituta obiteljskog prava u pravnom sustavu

- označiti prijeporna pitanja

- definirati najvažnije institute obiteljskog prava

- izdvojiti osnovna načela uređenja obiteljskog prava

Razumijevanje

- diskutirati o važnim društvenim i pravnim temama, na temelju valjanih pravnih argumenata

- opisati smisao i doseg pojedinih obiteljskopravnih instituta

- grupirati najvažnije elemente i spoznaje vezane uz pojedine institute

 

- objasniti ratio donošenja obiteljskopravnih propisa kao načina uređenja odnosa među članovima obitelji

- izraziti svoje mišljenje o aktualnim pitanjima, na temelju provedene pravne analize

- identificirati trendove razvoja obiteljskog prava

- sažeti osnovne karakteristike najvažnijih instituta obiteljskog prava

Primjena

- interpretirati obiteljskopravne norme te ih u praksi pravilno i pravodobno primijeniti

- koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu literaturu

- demonstrirati znanja i vještine stečene tijekom studija u praksi

- sprovesti intenciju zakonodavca u praksi

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema

Analiza

- razlikovati temeljne značajke instituta koje su trajne od promjenjivih obilježja

- analizirati smisao pojedine pravne norme i njezin doseg

- izračunati financijske implikacije određenih instituta te trošak koji činjenje/nečinjenje državnih tijela uzrokuje za državu

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja tijekom povijesti sa sadašnjim stanjem

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima

- izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti dodatan napredak obiteljskog prava

- povezati naučene elemente u holističku cjelinu

- ispitati opravdanost postojećeg uređenja pojedinog instituta te provjeriti mogućnost i naĉine njegova unapređenja

Sinteza

- sastaviti odgovarajuće podneske i odluke, kao model rada u praksi

- planirati postupanje u praksi, s ciljem ostvarenja što više razine učinkovitosti, imajući na umu hitnost postupanja kao postulat rješavanja statusnih stvari

- predložiti promjene obiteljskog prava de lege ferenda te pripremiti argumente kojima podupire svoje prijedloge, kao i njihova obrazloženja

- formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred obiteljsko pravo

- osmisliti nove modele funkcioniranja državnih tijela u obiteljskopravnim predmetima

- sastaviti pregled relevantne sudske prakse vezane uz obiteljskopravni institut koji je predmet interesa

Vrednovanje

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi

- procijeniti prednosti i nedostatke postojećeg obiteljskopravnog uređenja

- preispitati vlastita stajališta te stajališta drugih s aspekta snošljivosti

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi

- zaključiti kako popuniti eventualne pravne praznine, imajući uporište u zakonu i obiteljskopravnoj teoriji (kako domaćoj tako i stranoj)

- ocijeniti kvalitetu primjene postojećih zakonskih rješenja u sudskoj praksi i svakodnevnom životu

 

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta obiteljskog prava te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će steći:

- sposobnost samostalnog profesionalnog rada

- sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim obiteljskopravnim pitanjima

- sposobnost prilagodbe novioj situaciji te promjenama zakonodavstva

- sposobnost donošenja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

1.Kolokvij

U okviru seminara, održavaju se redoviti kolokviji – tri kolokvija u semestru. Kolokvij je test znanja s otvorenim odgovorima esejskog tipa, kojim se procjenjuje razumijevanje i povezivanje činjenica naučenih tijekom predavanja i seminara.

2. Seminarski rad

Seminarski rad preporučenog opsega oko 15 autorskih kartica u pisanom obliku rezultat je reprodukcije i organizacije činjenica iz domaće i inozemne literature. Od studenta se očekuje razumijevanje i povezivanje činjenica, te iznošenje vlastitih kritičkih osvrta na odabranu temu.

Kriterij ocjenjivanja

1. Ocjena kolokvija

Kolokviji se održavaju tri puta u semestru, u pravilu po završetku analize određenog dijela materije. Kolokviji su pisani te se sastoje od dva pitanja s otvorenim odgovorima esejskog tipa. Na svakom je pitanju moguće ostvariti 5 bodova, a prolazna se ocjena ostvaruje s 50 % točnosti odgovora. Kolokviji se ocjenuju sukladno sljedećem rasponu bodova:

0-4 bodova / nedovoljan (1)

5 bodova / dovoljan (2)

6-7 bodova / dobar (3)

8-9 bodova / vrlo dobar (4)

10 bodova / izvrstan (5)

2.Ocjena seminarskog rada

Seminarski rad ocjenjuje se prema uobičajenim kriterijima za ocjenu studentskih radova: dobar odabir teme rada, korištenje odgovarajuće literature, odgovarajuće strukturiranje rada, iznošenje vlastitih razmišljanja i zaključaka, uz primjereno navođenje izvora u bilješkama i popisu literature. Seminarski radovi ocjenjuju se ocjenama od nedovoljan do izvrstan.

3. Završna ocjena seminara

Završnu ocjenu seminara moguće je odrediti na tri naĉina. Prvo, ako je seminarist samo uspješno položio kolokvije, a nije pisao seminarski rad, završna ocjena seminara je aritmetička sredina ocjena ostvarenih na kolokvijima. Drugo, ako je seminarist samo pisao seminarski rad, a nije položio kolokvije, završna ocjena seminara je ocjena koju je student ostvario iz napisanog seminarskog rada. Treće, ako je student uspješno položio kolokvije te napisao seminarski rad, završna ocjena seminara je aritmetička sredina tih dvaju ocjena. U slučajevima iznimnog angažmana studenta na seminaru (aktivnost, prezentacije i slično), moguće je ostvarenje više završne ocjene nego što bi proizlazilo iz matematičkog izračuna.