OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljsko pravo - vježbe
Obiteljsko pravo - vježbe
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 45529
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo - vježbe Pravo - 6. semestar
2.0 45529
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić Trg Republike Hrvatske 3, soba 5
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2007), str. 1-544
DO 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11., 25/13. I 5/15.
OD 1.11.2015.: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/15.
Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 137/2009., 14/2010., 60/2010.
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014.
Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.:; Obiteljski zakon - tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; Narodne novine (2013)
Zakon o parničnom postupku; Narodne novine br. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014.
Zakon o obveznim odnosima; Narodne novine br. 35/2005, 41/2008, 125/2011.
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima; Narodne novine, br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014.
Zakon o zemljišnim knjigama; Narodne novine, br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/2013.
Opis predmeta
Sudjelovanje na vježbama korisna je prilika za studente za praktični rad sa stručnjacima iz prakse. Radi se o praktičnom obliku nastave (vježbama) koje se održavaju na trećoj godini studija (6 semestar). Navedene vježbe organizirane su na način da studenti koji su najvećim dijelom položili ispit iz kolegija Obiteljsko pravo te imaju bazična znanja iz obiteljskog prava, proučavaju konkretne spise iz sudske prakse, sastavljaju podneske (tužbe, bračne ugovore, presude) te rješavaju hipotetske slučajeve. Na taj način od njih se zahtijeva primjena i upotreba postojećeg znanja iz obiteljskog prava te približavaju im se neki novi materijalnopravni i procesnopravni alati koji su nužni za uspješnu primjenu zakona u praksi. Sve navedeno odvija se uz mentorstvo članova katedre i uglednih stručnjaka iz prakse (redom sudaca općinskog i županijskog suda u Zagrebu, Vrhovnog suda Republike Hrvatske te kolegica i kolega odvjetnika).
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će moći:

Znanje

- prepoznati značenje najvažnijih instituta obiteljskog prava u pravnom sustavu

- označiti prijeporna pitanja

- definirati najvažnije institute obiteljskog prava

- izdvojiti osnovna načela uređenja obiteljskog prava

Razumijevanje

- diskutirati o važnim društvenim i pravnim temama, na temelju valjanih pravnih argumenata

- opisati smisao i doseg pojedinih obiteljskopravnih instituta

- grupirati najvažnije elemente i spoznaje vezane uz pojedine institute

 

- objasniti ratio donošenja obiteljskopravnih propisa kao načina uređenja odnosa među članovima obitelji

- izraziti svoje mišljenje o aktualnim pitanjima, na temelju provedene pravne analize

- identificirati trendove razvoja obiteljskog prava

- sažeti osnovne karakteristike najvažnijih instituta obiteljskog prava

Primjena

- interpretirati obiteljskopravne norme te ih u praksi pravilno i pravodobno primijeniti

- koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu literaturu

- demonstrirati znanja i vještine stečene tijekom studija u praksi

- sprovesti intenciju zakonodavca u praksi

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema

Analiza

- razlikovati temeljne značajke instituta koje su trajne od promjenjivih obilježja

- analizirati smisao pojedine pravne norme i njezin doseg

- izračunati financijske implikacije određenih instituta te trošak koji činjenje/nečinjenje državnih tijela uzrokuje za državu

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja tijekom povijesti sa sadašnjim stanjem

- usporediti nacionalna obiteljskopravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima

- izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti dodatan napredak obiteljskog prava

- povezati naučene elemente u holističku cjelinu

- ispitati opravdanost postojećeg uređenja pojedinog instituta te provjeriti mogućnost i načine njegova unapređenja

Sinteza

- sastaviti odgovarajuće podneske i odluke, kao model rada u praksi

- planirati postupanje u praksi, s ciljem ostvarenja što više razine učinkovitosti, imajući na umu hitnost postupanja kao postulat rješavanja statusnih stvari

- predložiti promjene obiteljskog prava de lege ferenda te pripremiti argumente kojima podupire svoje prijedloge, kao i njihova obrazloženja

- formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred obiteljsko pravo

- osmisliti nove modele funkcioniranja državnih tijela u obiteljskopravnim predmetima

- sastaviti pregled relevantne sudske prakse vezane uz obiteljskopravni institut koji je predmet interesa

Vrednovanje

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi

- procijeniti prednosti i nedostatke postojećeg obiteljskopravnog uređenja

- preispitati vlastita stajališta te stajališta drugih s aspekta snošljivosti

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog sluĉaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi

- zaključiti kako popuniti eventualne pravne praznine, imajući uporište u zakonu i obiteljskopravnoj teoriji (kako domaćoj tako i stranoj)

- ocijeniti kvalitetu primjene postojećih zakonskih rješenja u sudskoj praksi i svakodnevnom životu

 

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta obiteljskog prava te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta, student će steći:

- sposobnost samostalnog profesionalnog rada

- sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim obiteljskopravnim pitanjima

- sposobnost prilagodbe novoj situaciji te promjenama zakonodavstva

- sposobnost donošenja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Tijekom vježbi koje održavaju stručnjaci iz prakse (u pravilu, suci i odvjetnici) studenti zajedno rješavanju problemske zadatke. Na temelju zadanih situacijskih ĉinjenica, izrađuju izreke presuda i rješenja te skiciraju podneske. Time se znanja stečena na drugoj godini praktiĉno primjenjuju na trećoj godini, zajedno sa svim ostalim vještinama koje su stečene u izučavanju ostalih kolegija.

S obzirom na to da se završna ocjena vježbi ne iskazuje brojčano, već vrednovanjem „položio“ odnosno „nije položio“, konačan uspjeh za svakog studenta određuje se vrednovanjem njegovog rada i zalaganja na vježbama, uspjeha u rješavanju problemskih zadataka te redovitošću pohađanja ovog oblika nastave.