OBITELJSKOPRAVNA ZAŠTITA DJECE BEZ PRATNJE:
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 192051
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Irena Majstorović
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 17. 11. 2020.
  • 26. 01. 2021.
  • 09. 02. 2021.
  • 20. 04. 2021.
  • 01. 06. 2021.
  • 15. 06. 2021.
  • 29. 06. 2021.
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 192051
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz poveznicu: meet.google.com/qgj-qvjd-uxm

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
Korać Graovac, A. (ur.); Pravna zaštita djece bez pratnje, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
Kraljević, R,; Marinović, L.; Živković Žigante, B.; Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj; UNHCR (2011)
Jelavić, M. (ur.); Djeca bez pratnje - djeca stranci odvojena od roditelja, Zbornik priopćenja s Okruglog stola; Pravobranitelj za djecu, Zagreb (2008)
PROTOKOL O POSTUPANJU PREMA DJECI BEZ PRATNJE; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2018)
Konvencija o pravima djeteta, SL SFRJ 15/90, NN MU 12/93, 13/98.;
Zakon o strancima Narodne novine 130/2011, 74/2013, 69/2017, 46/2018, 66/2019;
Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 127/17;
Lalić Novak, G.; Azil: pravni i institucionalni aspekti; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb (2016)
Lalić Novak, G.; Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila / Hrvatska javna uprava; Institut za javnu upravu, Zagreb (209), str. 749-772
Radina, A.; Dijete izbjeglica u svjetlu Konvencije o pravima djeteta / Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja; Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 235-256
Župarić-Ilijić, D., Mlinarić, D.,; Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja / Migracijske i etničke teme; Institut za migracije i narodnosti (2015), str. 333-363
Povelja o temeljnim pravima Europske Unije, 2010/C 83/02;
Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0086;
Uredba (EU) 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (tzv. Uredba Dublin III) (preinaka), http://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/8282011e-e08b-11e2-9165-01aa75ed71a1/language-hr;
Opis predmeta
Ispitni rokovi
17. 11. 2020.
26. 01. 2021.
09. 02. 2021.
20. 04. 2021.
01. 06. 2021.
15. 06. 2021.
29. 06. 2021.
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.
Obavijesti