OBITELJSKOPRAVNA ZAŠTITA DJECE BEZ PRATNJE:
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 192051
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Irena Majstorović
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 04. 2021.
  • 08. 06. 2021.
  • 23. 06. 2021.
  • 06. 07. 2021.
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 192051
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Korać Graovac, A. (ur.); Pravna zaštita djece bez pratnje, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
OBVEZNA: Kraljević, R,; Marinović, L.; Živković Žigante, B.; Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj; UNHCR (2011)
OBVEZNA: Jelavić, M. (ur.); Djeca bez pratnje - djeca stranci odvojena od roditelja, Zbornik priopćenja s Okruglog stola; Pravobranitelj za djecu, Zagreb (2008)
OBVEZNA: PROTOKOL O POSTUPANJU PREMA DJECI BEZ PRATNJE; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2018)
OBVEZNA: Konvencija o pravima djeteta, SL SFRJ 15/90, NN MU 12/93, 13/98.;
OBVEZNA: Zakon o strancima Narodne novine 130/2011, 74/2013, 69/2017, 46/2018, 66/2019;
OBVEZNA: Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 127/17;
PREPORUČENA: Lalić Novak, G.; Azil: pravni i institucionalni aspekti; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb (2016)
PREPORUČENA: Lalić Novak, G.; Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila / Hrvatska javna uprava; Institut za javnu upravu, Zagreb (209), str. 749-772
PREPORUČENA: Radina, A.; Dijete izbjeglica u svjetlu Konvencije o pravima djeteta / Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja; Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 235-256
PREPORUČENA: Župarić-Ilijić, D., Mlinarić, D.,; Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja / Migracijske i etničke teme; Institut za migracije i narodnosti (2015), str. 333-363
PREPORUČENA: Povelja o temeljnim pravima Europske Unije, 2010/C 83/02;
PREPORUČENA: Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0086;
PREPORUČENA: Uredba (EU) 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (tzv. Uredba Dublin III) (preinaka), http://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/8282011e-e08b-11e2-9165-01aa75ed71a1/language-hr;
Opis predmeta
Ispitni rokovi
27. 04. 2021.
08. 06. 2021.
23. 06. 2021.
06. 07. 2021.
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.
Obavijesti