ISPIT:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
O ispitu

Ispit iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Usmenom ispitu mogu pristupiti samo oni studenti koji su ostvarili zadovoljavajući uspjeh na pismenom ispitu.

 

Pismeni ispit se sastoji od 7 pitanja pri čemu se pojedini odgovori boduju s 0, 1/2, 1, 1 i 1/2 ili 2 boda. Za prolaz je potrebno ostvariti 7 bodova od mogućih 14, ali ne na način da se npr. riješi samo 4 pitanja u nizu (i ostvare potrebni bodovi), a preostala tri ostave prazna.

 

Studenti koji polažu komisijski ispit obvezni su to naznačiti na ispitu.

 

Pismeni dio ispita traje 60 minuta. Studenti koji su ispit prijavili putem Studomata ne mogu odustati od ispita, te su dužni ispit odjaviti ukoliko ne žele pristupiti ispitu. Svi studenti popunjavaju ispit s podacima o imenu i prezimenu te ga predaju tako popunjenog - zadržavanje ispita nije dozvoljeno. Studenti su dužni, uz podatke o imenu i prezimenu, na ispitu navesti i JMBAG (jedinstveni matični broj akademskog građanina).

 

Korištenje mobitela i drugih naprava, prepisivanje, dogovaranje i slično smatra se razlogom za udaljavanje s pismenog dijela ispita bez prava na pristup usmenom ispitu.