LITERATURA:
Pravo informacijskih tehnologija
Literatura

Obvezna literatura

Udžbenik Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.: “Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija“, Narodne Novine, Zagreb, 2015. Obvezna literatura su poglavlja 1, 2, 3, 6, 7,8 i 9.

Obvezna literatura su i sljedeći propisi:

  1. Opća uredba o zaštiti podataka,* članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152)
  2. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
  3. Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 99-110.
  4. Zakon o elektroničkoj trgovini (učiti ga uz poglavlje 8 iz udžbenika)
  5. UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73–114: članci 1-5 te članci 25-46. (učiti je umjesto poglavlja 8.4., str. 309-327 iz udžbenika)
  6. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: članci 8-9. (učiti ga umjesto poglavlja 8.4., str. 309-327 iz udžbenika)
  7. Zakon o informacijskoj sigurnosti, članci 1-26
  8. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, članci 1-39

Sve propise potrebno je učiti po tekstu koji je na snazi u trenutku polaganja ispita. Preporučamo korištenje pročišćenih tekstova iz baze IUS-INFO.
 

Dodatna literatura:
      

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o kritičnim infrastrukturama

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o elektroničkoj ispravi

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu

Kazneni zakon

 

----------------------------------------

* Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1–88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2–13.