Diplomski rad
Korisno je poslužiti se podacima na Internetu, više o korisnim web adresama u rubrici Linkovi.
U repozitoriju na tekućoj stranici nalazi se poveznice na relevantne časopise iz područja pomorskog prava.
 
Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
 
Za prijavu diplomskog rada potrebno je poznavanje jednog svjetskog jezika koje omogucava proucavanje strucne literature. Student u konzultaciji s mentoricom izabire temu prema vlastitom interesu, uz koju predlaže popis literature.
Za studente koji žele prijaviti diplomski preporuča se prije konzultacija s mentoricom proučiti web site http://europa.eu.int , link "Transport", te pronaći problemsko područje u određenoj grani prijevoza koje studenta posebno zanima.
Moguća tema diplomskog rada jest i prikaz pravnog problema neke od recentnih presuda European Court of Justice (ECJ) iz područja transporta, dostupnih na istom site-u.
Prilikom izrade rada potrebno je poštivati pravila izrade stručnih i znanstvenih radova. Kratke upute o tome nalaze se na linku "Upute za citiranje" na dnu ove stranice.
 
 
 
 
Prof. dr. sc. Jasenko Marin
 
Student, uz konzultacije s mentorom, slobodno bira temu diplomskog rada, pod uvjetom da ne postoji drugi student koji je  u istoj akademskoj godini kod istog mentora prijavio rad na istu temu.
Literaturu student također pronalazi sam.
Nakon utvrđivanja teme, student najprije izrađuje koncept rada i predočue ga mentoru. U sljedećoj fazi student piše rad prema utvrđenom konceptu i prema pravilima za izradu stručnih i znanstvenih radova. Po dovršetku rada, student ga donosi mentoru na čitanje. Nakon što pročita rad mentor će, ako to ocijeni potrebnim, studentu predložiti izmjene i/ili dopune pojedinih dijelova rada.

 


Dokumenti