Obavijesti
Rezultati pisanog dijela ispita održanog 13. rujna 2019. i raspored usmenih ispita objavljeni su na podstranici predmeta Rimsko privatno pravo ( https://www.pravo.unizg.hr/RP/predmet/rpp , odabrati izbornik "Rezultati ispita" s lijeve strane). Za pristup rezultatima potrebno je logirati se na stranici fakulteta putem AAI identiteta.
PREDAVANJA: PREDAVANJA IZ PREDMETA RIMSKO PRIVATNO PRAVO ĆE SE ODRŽAVATI U LJETNOM SEMESTRU. VAŽNA OBAVIJEST!:  Prvi kolokvij za VI. blok (gradivo u udžbeniku: uvod, izvori rimskog prava (povijesni razvoj), statusno i obiteljsko pravo te stvarno pravo) održat će se  u srijedu 29.5.2019. od 8 do 10h , (umjesto prva dva sata predavanja; predavanja se zatim nastavljaju od 10.15h). Za neseminariste prvi kolokvij će se također održati od 8h, u dv. I, TRH14. Za seminariste svih seminarskih grupa kolokvij će se održati od 9h, u dv. I, TRH14. Potrebno je doći pred odgovarajuću dvoranu 15 min prije početka kolovija radi prozivanja te je potrebno ponijeti indeks ili osobnu iskaznicu radi provjere identiteta.   Pristup seminarskim kolokvijima će biti omogućen u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. i redovnim i izvanrednim studentima koji nisu upisali seminar iz Rimskog privatnog prava, a koji su prvi put upisali predmet Rimsko privatno pravo , uz pretpostavku pohađanja 3/4 predavanja prije svakog kolokvija (računa se period od kolokvija do kolokvija) o čemu se vodi redovna evidencija. U ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. u svakom bloku će biti održana dva kolokvija. Prvi kolokvij će obuhvaćati gradivo ispredavano na prvih 10 predavanja (uvod; izvori rimskog prava; statusno i obiteljsko pravo; stvarno pravo) te će se održati na dan kada se održava 11. ili 12. predavanje, dok će drugi kolokvij obuhvaćati cijelo obvezno pravo (drugih 10 predavanja) te će se održati na dan kada se održava 21. predavanje.   Svaki od kolovija će imati 7 pitanja od kojih svako nosi 2 boda, a za prolaz na kolokviju je potrebno skupiti 7 od 14 bodova. Za oslobođenje od pisanog dijela ispita potrebno je iz dva kolokvija skupiti najmanje 18 od 28 bodova, s tim da svaki kolokvij mora biti pozitivan. Ispravaka kolokvija nema, a pristup drugom kolokviju za neseminariste će biti uvjetovan prolaskom prvog kolokvija.        Temeljno pravo glede oslobođenja od pisanog dijela ispita iz seminarskog kolokvija je isto i za seminariste i neseminariste, tj. pravo izaći izravno na usmeni dio ispita, bez pisanog dijela ispita, imat će oni studenti koji će sve kolokvije položiti sa ukupnim brojem bodova od najmanje 18 od 28, s tim da svi kolokviji moraju biti pozitivni, tj. na svakom pojedinačno mora biti skupljeno više od 50% bodova za prolaz, jer nema ispravka kolokvija, a u slučaju pada na bilo kojem kolokviju matematički nije moguće postići tražene bodove. Seminaristi moraju položiti prvi kolokvij te će imati ispravak prvoga kolokvija (kada bude pisan i drugi kolokvij) kako bi mogli položiti seminar, no time neće moći skupiti bodove za oslobođenje od pisanog dijela ispita. Studenti koji se oslobode pisanog dijela ispita putem kolokvija mogu ostvariti svoje pravo na izravan pristup na usmeni dio ispita (jednom) i na rokovima u srpnju i rujnu iste akademske godine.    ISPITI: Na ispitnom roku 22.3.-2.4.2019. pisani ispit iz RPP će se održati u petak, 29.3.2019. u 9.30h u dv. I, TRH14.   Rezultati pisanog dijela ispita održanog 13.2.2019. i raspored usmenih ispita su objavljeni na stranici predmeta Rimsko privatno pravo. Stranica sa rezultatima pisanog dijela ispita i rasporedom za usmeni dio ispita za studente koji su prošli pisani dio testa na roku 13.2. postavljena je ispod glavne stranice predmeta te je za uvid u stranicu potrebno logirati se sa AAI identitetom.    SEMINARI: Seminar se održava u ljetnom semestru, kada i predavanja. Za seminarsku grupu RPP-A-GR1 u VI. bloku (voditelj izv.prof. dr. sc. Karlović) otvoren je e-kolegij u Merlinu. Za pristup e-kolegiju, a nakon što budu pridodani u grupu od strane referade, studenti se trebaju koristiti svojim AAI identitetom (korisničko ime i lozinka). Više informacija o AAI identitetu dostupno je na  https://www.pravo.unizg.hr/studenti/aai . Korisničko ime i lozinka upisuju se na stranici  https://moodle.srce.hr/2018-2019 . Informacije o navedenom seminaru mogu se naći i na stranici seminara pod iemnom voditelja seminara.     VJEŽBE:    KONZULTACIJE: Kolegama koji uskoro izlaze 8. put na ispit se preporuča da dođu slušati ispite na sljedećem roku.