OBAVIJESTI:
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Obavijesti
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61336
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović
Ispitni rokovi:
 • 11. 11. 2019.
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61336
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 36
Literatura
Magdalena Apostolova Maršavelski; Oko termina pojave interdikta Salvianum i servijanskih tužbi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1987)
Magdalena Apostolova Maršavelski; Nekretnine kao predmet osiguranja u praksi zagrebačkog Gradeca 14. i 15. stoljeća; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1986)
Magdalena Apostolova Maršavelski; O problemu porijekla rimske hipoteke; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1983)
Magdalena Apostolova Maršavelski; Das Grundfandrecht in der Praxis der Zagreber Gradec vom Ende des 14. bis zum Ausgang des 16. Jahrhundert; Ius commune, Zeitschrift fur europaische Rechts-geschichte (1991)
Moses M. Finley; Land and credit in ancient Athens; Rutgers University Press (1951)
Magdalena Apostolova Maršavelski; Zagrebački Gradec - Iura possesionaria; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
Lujo Margetić, Magdalena Apostolova Maršavelska; Hrvatsko srednjovjekovno pravo: vrela s komentarom; Narodne novine (1999)
Opis predmeta
Prasis epy lisey, apotimena i hypotheca grčkog prava. Pignora u Katonovim formularima. Pignus obligatum i hipoteka. Sfera primjene. Grčki utjecaji. Hipoteka u Cicerovim pismima (Ad Atticum,2,17/ Ad fam.12,6). Interdictum Salvianum, actio Serviana i quasi Serviana. Problem publiciteta. Tabula Boethica i rješenja prakse. Ius vendendi i lex commissoria u tekstovima klasičnih pravnika. Srednjovjekovne inpignoracije. Vjerovnikove alternative. Karakter "trajnog posjeda" vjerovnika. Ius redemptionis. Pitanje kamata i pactum anthichreticum. Pravo raspolaganja inpignoriranom nekretninom i nezastarivost prava.
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati i razlikovati osnovne aspekte nastanka i razvoja hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji kao temelja suvremenih europskih uređenja u povijesno-poredbenom kontekstu;
 • definirati osnovne izvore, pojmove i načela hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji;
 • objasniti strukturu i funkciju hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji u usporedbi sa suvremenim europskim uređenjima te
 • prepoznati njihovo značenje u širem gospodarskom i društvenom kontekstu

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati temeljne aspekte hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji u usporedbi sa suvremenim europskim uređenjima;
 • demonstrirati utjecaj pravila i načela hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji na povijesni razvoj uređenja navedene materije u Europi;
 • primijeniti načela, pravila i rješenja hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji na praktične problemske zadatke;
 • ilustrirati značenje hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji za identitet i stabilnost suvremenih uređenja.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati procese povijesnog nastanka i razvoja pojmova, pravila i načela hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji;
 • razlikovati temeljne pojmove, pravila i načela hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji i njihov daljnji razvoj u europskim privatnopravnim sustavima, te usporediti njihove međusobne sličnosti i razlike;
 • kategorizirati pojmove, pravila i načela hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji u povijesnom i poredbenom kontekstu s ciljem kritičke analize suvremenih uređenja;
 • ispitati primjenu načela, pravila i rješenja hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji na konkretna činjenična stanja u okviru praktičnih problemskih zadataka kao doprinos osposobljavanju studenata za case-study tehniku analize pravnih problema

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rekonstruirati na detaljan i produbljen način povezanost hipotekarnog osiguranja s ostalim aspektima stvarnog i obveznog prava u europskoj pravnoj kulturi;
 • formulirati zaključke o značenju hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji za suvremene pravne sustave, pravnu praksu i znanost.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značenje hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji za suvremena uređenja, njihov identitet i stabilnost;
 • prosuditi odnos između temeljnih pojmova, pravila i načela hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji i njihove današnje regulacije;
 • ocijeniti važnost hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji za suvremena uređenja u kontekstu sličnosti i razlika europskih i svjetskih pravnih tradicija u navedenom aspektu;
 • procijeniti utjecaj hipotekarnog osiguranja na razvoj pojedinih važnih aspekata gospodarskog i društvenog života
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti produbljenu analizu temeljnih pojmova, pravila i načela hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji u usporedbi sa suvremenim uređenjima i njihovo ispravno vrednovanje. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti da produbljenom analizom odabranih tradicionalnih pravila i načela hipotekarnog osiguranja stekne sposobnost njihove adekvatne primjene u praksi. Stečene vještine omogućit će studentu da se na produbljen način osposobi za analizu i primjenu suvremenih doktrina koja se odnose na hipotekarno osiguranje na temelju adekvatnog razumijevanja povijesno-poredbenog konteksta.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenog ispita.

 • Usmeni ispit se sastoji od provjere razumijevanja povijesnog razvoja, temeljnih izvora i pojmova hipotekarnog osiguranja; objašnjenja njegovih temeljnih pravila i načela; njihove primjene u okviru problemskih zadataka; vrednovanja značenja hipotekarnog osiguranja u rimskoj pravnoj tradiciji za suvremene pravne sustave, pravnu praksu i znanost te širi gospodarski i društveni kontekst.
Obavijesti