RIMSKO PRIVATNO PRAVO - SEMINAR:
Repozitorij
Obavijesti
Seminar iz Rimskog privatnog prava - opće upute Katedre za sve seminariste

 

 ​​​​​​​OBAVIJESTI O SEMINARSKOM RADU

           

SEMINARSKI RAD SE MOŽE PISATI IZ SEMINARA U PRVOM SEMESTRU ILI IZ SEMINARA U DRUGOM SEMESTRU (RIMSKO PRIVATNO PRAVO ZA ONE KOJI SU UPISALI SEMINAR IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA).

STUDENTI SAMI BIRAJU U KOJEM ĆE SEMESTRU, TJ. NA KOJEM SEMINARU, PISATI SEMINARSKI RAD PRI ČEMU RAD MORA ZADOVOLJAVATI KRITERIJ KVALITETE DA BI BIO PRIZNAT KAO TAKAV TE DA BI BIO UPISAN U INDEKS GLEDE ISPUNJENJA OBVEZE PREDAJE JEDNOG SEMINARSKOG RADA U AKADEMSKOJ GODINI. GLEDE ISTOGA ĆE VODITELJ SEMINARA DATI DETALJNIJE UPUTE O TEMAMA I PROPOZICIJAMA SEMINARSKOG RADA, DOK SE POSEBNE UPUTE O TEHNIČKOM UREĐENJU RADA NALAZE U REPOZITORIJU.  

OPĆE TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE RADA: FONT 12 pt (TIMES NEW ROMAN), FUSNOTE 10 pt (ISTI FONT), PRORED 1,5.

NAPOMENA PRIJE SLANJA SEMINARSKIH RADOVA - RADOVE TREBA TEMELJITO PREGLEDATI RADI ISPRAVKA PRAVOPISNIH GREŠAKA TE TREBA KONZULTIRATI UPUTE ZA CITIRANJE JER ĆE RADOVI KOJI NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE BITI VRAĆENI, ODNOSNO ODBIJENI AKO NE BUDU ISPRAVLJENI U ROKU ZA PREDAJU.   

Seminarske teme:*

1. Izvori rimskog prava
2. Corpus iuris civilis i recepcija rimskog prava
3. Posjed (pojam, vrste, zaštita, pravni učinci)
4. Vlasništvo (pojam, vrste, tužbe)
5. Načini stjecanja vlasništva
6. Stvarna prava na tuđoj stvari
7. Pravni poslovi
8. Naknada štete
9. Realni i inominatni kontrakti
10. Konsenzualni kontrakti

 

* NASLOVI SU ORIJENTACIJSKE PRIRODE, A VODITELJI SEMINARA ĆE PRECIZNIJE ODREDITI I PODIJELITI ZAINTERESIRANIM SEMINARISTIMA TEME RADOVA. UPUTE ZA IZRADU SEM. RADA SE NALAZE U REPOZITORIJU NA OVOJ STRANICI.