Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166925
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac - Predavanja
prof. dr. sc. Ivana Grgurev - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti Europsko pravo - 3. semestar
6.0 166925
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac (Predavanja)

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Grgurev (Predavanja)

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa (Predavanja)

Konzultacije se ne održavaju od 1.10.2021. do 30.9.2022. zbog korištenja prava na sabbatical

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
OBVEZNA: Davies, A.C.L.; EU Labour Law. Cheltenham; (2012), str. 1-271
OBVEZNA: Blanpain, Roger; European Labour Law (Thirteenth revised edition); (2014), str. 324-434 (The Free Movement of Workers); * 537-591(Individual Employment Contracts); * 607-737 (Equal Treatment); * 901-917 (Collective Bargaining) * 917-1030 (Worker's Participation)
OBVEZNA: Bernard, Catherine; EC Employment Law (Fourth Edition); (2012), str. 143-249 (Migrant Workers) * 253-498 (Equality Law) * 533-573 (Working Conditions) * 577-653 (Employee Rights on Restructuring Enterprises) * 657-725 (Collective Labour Law)
OBVEZNA: Schlachter, Monika (ed.).; EU Labour Law. A Commentary; (2015), str. * samo str. 3-26 (Introduction to European Labour Law: European Legal Framework, EU Treaty Provision and Charter of Fundamental Rights) * i jedno od četiri poglavlja po izboru (Equlity Directives, Conditions of Employment, Employment Protection i Information and Consultation)
OBVEZNA: Craig Paul, De Burca Grainne; EU Law - Texts, cases and materials (Fifth Edition); (2011), str. 715-763
OBVEZNA: Pennings, Frans; Introduction to European Social Security Law; (2010), str. * 3-198 (Chapters 1.-12.); * 281-346 (Chapters 20-24)
OBVEZNA: Weiss, Manfred; European Labour Law in Transition from 1985 to 2010; (2010), str. 1-16
PREPORUČENA: Heredero Gomez, Ana; Social security as a human right. The protection afforded by the European Convention on Human Rights; (2007)
PREPORUČENA: Mataga, Zvonimir; Pravo na slobodu udruživanja: prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.; (2006)
PREPORUČENA: Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm;
PREPORUČENA: Guidelines for the employment policies of the Member States. Council decision of 21 October 2010 on guidelines for the employment policies of the Member States (2010/707/EU). o http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure20Integrated20Guidelines.pdf;
PREPORUČENA: Euro Plus Pact o http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st00/st00010.en11.pdf;
PREPORUČENA: Six pack o http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898;
PREPORUČENA: Background on the Euro Plus Pact. Information prepared for the European Council, 9 December 2011 o http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_background_december_2011_en.pdf;
PREPORUČENA: The Compact for Growth and Jobs. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf;
PREPORUČENA: Barnard, Catherine; EU 'Social' Policy: From Employment Law to Labour Market Reform, u: The Evolution oft EU Law. Second Edition. Ddited by Paul Craig and Grainne de Burca.; (2011), str. 641-686
PREPORUČENA: Barnard, Catharine; European Developments. The Financial Crisis and the Euro Plus Pact: A Labour Lawyer's Prospective; (2012), str. 98-114
PREPORUČENA: Bilić, Andrijana et al.; Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić.; (2014), str. 316
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom pravu; (2004), str. 651-679
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana, Ceronja, Petar; Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?; (2011), str. 1881-1919
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti; (2006), str. 1103-1142
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Diskriminacija na osnovi dobi u radnom odnosu - analiza hrvatskog zakonodavstva i pravne stečevine EU. Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava. Leutar, Zdravka (ur.).; (2011), str. 31-48
PREPORUČENA: Grgurev, Ivana; Diskriminacija trudnih radnica: kako uspješno pomiriti trudnoću sa zahtjevima tržišta?, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak; Ivana Grgurev i Andrea Grgić.; (2014), str. 133-152
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Bilić, Andrijana et al. Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić.; (2014), str. 1-48
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; . Izuzeci i opravdanja kod zabrane diskriminacije, u: Bilić, Andrijana et al. Perspektive antidiskriminacijskog prava. Uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić; (2014), str. 153-197
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea; , Dokazivanje prima facie diskriminacije, u: Uzelac, A. et. al. (ur.), Liber amicorum Mihajlo Dika - Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe; (2013), str. 323-347
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Stresec, Mirjana; Europski sud za ljudska prava i Ustavni sud Republike Hrvatske u zaštiti ljudskih prava // Modernizacija prava / Barbić, Jakša (ur.); (2009)
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o radu; (2014), str. 14-30
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Fleksigurnost radnih odnosa u Hrvatskoj i pravna stečevina Europske unije. 51. susret pravnika Opatija. Barbić, Jakša; Giunio, Miljenko (ur.).; (2010), str. 283-326
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Čatipović, Iva; The Right to Paid Annual Leave: the Implications of Accession; (2014), str. 159-187
PREPORUČENA: Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; . Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno financiranim mirovinskim sustavima; (2008), str. 323-342
PREPORUČENA: Schoukens, Pieter; Pieters, Danny.; Social Security Quo Vadis? (Interviews with social security administration CEOs in 15 Western European countries);
PREPORUČENA: Vukorepa, Ivana; "Europska socijalna politika", u: Mintas-Hodak, Ljerka (ur.), Uvod u Europsku uniju; (2004), str. 231-244
PREPORUČENA: Vukorepa, Ivana; Sloboda kretanja radnika - izazovi i zamke za Hrvatsku; (2006), str. 5-14
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
Razumijevanje temeljnih institucija europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti u kontekstu povijesnog razvoja i promijenjenih političkih, gospodarskih i socijalnih okolnosti. Osposobljavanje za tumačenje i primjenu izvora europskog radnog i socijalnog prava te njihovu kritičku evaluaciju. Provođenje istraživanja, predlaganje politika te priprema propisa iz područja prava Europske unije i prava Vijeća Europe. Sudjelovanje u sudskim, upravnim i drugim postupcima u svezi s primjenom toga prava. Evaluacija pojedinih pravnih rješenja sa stajališta zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Razumijevanje, objašnjavanje, analiza, kritička evaluacija i promicanje temeljnih vrijednosti Europske unije i Vijeća Europe u području radnih odnosa i prava socijalne sigurnosti. Temeljno osposobljavanje za povezivanje pravnih, socijalnih, gospodarskih i političkih aspekata različitih pitanja iz područja europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti.

Sadržaj kolegija:
Uvodna razmatranja
Pojam europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti. Odnos europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti međusobno te s drugim granama prava. Djelatnosti Vijeća Europe i Europske unije u razvoju radnog prava i prava socijalne sigurnosti. Razvoj socijalne dimenzije Europske unije.
Izvori europskog radnog prava
Izvori europskog radnog prava. Usklađivanje nacionalnog prava s pravom Europske unije. Načelo prednosti prava Europske unije. Primjena direktiva Europske unije putem kolektivnih ugovora.
Pojedinačno radno pravo:
Sloboda kretanja radnika.
Pojedinačni radni ugovori.
Jednako postupanje prema ženama i muškarcima.
Zaštita majčinstva.
Radno vrijeme, nedjeljni odmor i noćni rad.
Sigurnost i zdravlje na radu.
Radni odnosi u slučaju restrukturiranja poduzeća
Kolektivno radnog prava:
Kolektivno pregovaranje.
Radnička participacija.
Pravo mjerodavno za radne odnose i sud nadležan za radne sporove
Pravo socijalne sigurnosti Europske unije:
Ovlasti Europske unije da donosi pravila na području socijalne sigurnosti.
Odnos koordinacije i harmonizacije sustava socijalne sigurnosti
Glavni pravni izvor koordinacije sustava socijalne sigurnosti
- osobe na koje se primjenjuje pravila o koordinaciji;
- socijalna davanja na koja se odnose pravila o kooridinaciji;
- opća pravila za određivanje primjenjivog prava;
- jednako postupanje: temeljno načelo koordinacije;
- davanja za slučaj bolest i majčinstva;
- pravila koordinacije za invalidsku, obiteljsku i starosnu mirovinu;
- pravila koordinacije za slučaj nezaposlenosti;
- kritički osvrt na postojeća pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.
Harmonizacija sustava socijalne sigurnosti - neki primjeri:
- jednako postupanje prema ženama i muškarcima u sustavima socijalne sigurnosti.
Uloga Vijeća Europe u razvoju europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti
Djelatnosti Vijeća Europe u području radnog prava i prava socijalne sigurnosti te osnovni sadržaj najvažnijih pravnih izvori za ta područja: Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s dodatnim protokolima, Europske socijalne povelje, Europskog kodeks o socijalnoj sigurnosti i dodatnih protokola, Europske konvencije o socijalnoj sigurnosti te Europske konvencije o socijalnoj i medicinskoj pomoći.
Nadzor nad primjenom europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti
Razvoj znanosti i istraživanja u području europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti
Ispitni rokovi
Obavijesti