OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno radno i socijalno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 144865
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 04. 2021.
  • 07. 06. 2021.
  • 21. 06. 2021.
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno radno i socijalno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 144865
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati. Zbog epidemiološke situacije u navedenom terminu putem Google meet linka: https://meet.google.com/uww-mcpa-acp?hs=122&authuser=0.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/vop-smzn-yem?hs=122&authuser=1

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Ravnić, Anton; Osnove radnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu (2004), str. 571-650
Weiss Manfred; European Labour Law in Transition from 1985-2010; The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 26 (2010), 1, (2010), str. 3-16
Bercusson, Brian; The Lisbon Treaty and Social Europe. Conference "Recent developments in European Labour Law", Trier on 3-4 April 2008.;
Konvencija MOR-a br. 29 o prisilnom i obveznom radu (NN MU br. 5/00);
Konvencija MOR-a br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (NN MU br. 3/00);
Konvencija MOR-a br. 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja (NN MU br. 3/00);
Konvencija MOR-a br. 100 o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti (NN MU br. 3/00);
Konvencija MOR-a br. 111 o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje(NN MU br. 5/00);
Konvencija MOR-a br. 135 o zaštiti predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati (NN MU br. 5/00);
Europska socijalna povelja (NN MU br. 15/02), vidjeti i Internet stranicu: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/AboutCharter_en.asp;
Direktiva 2006/54/EZ o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32006L0054+qid=1422998346634;
Direktiva Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32000L0078+qid=1422998559851;
Opis predmeta
Radno pravo:
Pojam međunarodnog radnog prava, međunarodnog javnog radnog prava i međunarodnog privatnog radnog prava; odnos međunarodnog i unutrašnjeg radnog prava; organizacija međunarodnog radnog prava; izvori međunarodnog radnog prava; međunarodno radno pravo i temeljna/ljudska prava.
Međunarodna organizacija rada; osnivanje, djelokrug i ciljevi Međunarodne organizacije rada; članstvo Međunarodne organizacije rada; trojni sastav Međunarodne organizacije rada; tijela Međunarodne organizacije rada.
Konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada; drugi pravni akti Međunarodne organizacije rada; primjena i nadzor nad primjenom konvencija i preporuke Međunarodne organizacije rada.
Europsko radno pravo; Vijeće Europe i Europska unija; izvori i primjena europskog radnog prava; usklađivanje i primjena prava Europske unije.
Međunarodni kolektivni radni odnosi; organizacije radnika i poslodavaca.

Socijalno pravo:
Pojam međunarodnog socijalnog prava; odnos međunarodnog i unutrašnjeg socijalnog prava; organizacija međunarodnog socijalnog prava; izvori međunarodnog socijalnog prava; međunarodno socijalno pravo i temeljna/ljudska prava.
Pojam socijalne sigurnosti, socijalnog osiguranja i socijalne skrbi.
Međunarodni socijalni standardi.
Svjetska zdravstvena organizacija; osnivanje, djelokrug i ciljevi Svjetske zdravstvene organizacije; članstvo Svjetske zdravstvene organizacije; tijela Svjetske zdravstvene organizacije.
Europsko socijalno pravo; Vijeće Europe i Europska unija; izvori i primjena europskog socijalnog prava; usklađivanje i primjena prava Europske unije; Europski socijalni fond.
Ispitni rokovi
26. 04. 2021.
07. 06. 2021.
21. 06. 2021.
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.