PLAN IZVOĐENJA NASTAVE:
Međunarodno radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)

Detaljan plan izvođenja nastave će biti naknadno objavljen ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih studenata.

 

Okvirni plan:

Datum i vrijeme Tema predavanja i popis materijala koje treba pročitati za predavanja
 

Pojam međunarodnog radnog prava, odnos međunarodnog i unutrašnjeg radnog prava;

 

Izvori međunarodnog radnog prava;

 

Međunarodno radno pravo i temeljna/ljudska prava

 

Međunarodna organizacija rada

 

Normativna djelatnost Međunarodne organizacije rada (konvencije, preporuke i drugi pravni akti), Primjena i nadzor nad primjenom konvencija i preporuka

 

Izvanredni ispitni tjedan - nema nastave

 

Važniji izvori i primjena europskog radnog prava (Vijeće Europe)

 

Važniji izvori i primjena radnog prava EU (harmonizacija i otvorena metoda koordinacije)

 

Međunarodni kolektivni radni odnosi (međunarodne udruge radnika i poslodavaca)

 

Međunarodno socijalno pravo (pojam, odnos međunarodnog i unutrašnjeg socijalnog prava; organizacija; izvori; međunarodni socijalni standardi)

 

Međunarodno socijalno pravo i temeljna ljudska prava

 

Svjetska zdravstvena organizacija

 

Vijeće Europe i europsko socijalno pravo

 

EU i europsko socijalno pravo (mehanizmi usklađivanja prava i koordinacije sustava socijalne sigurnosti)

 

Europski socijalni fond