OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik za javnu upravu
Engleski jezik za javnu upravu
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111494
ECTS: 3.0
Nositelji: dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Osnovni podaci
Engleski jezik za javnu upravu Javna uprava - 2. semestar
3.0 111494
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

ponedjeljkom 14:30-15:30

Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
OBVEZNA: Marijana Javornik Čubrić; Advanced English for Public Administration; skripta
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim obilježjima javne uprave u Hrvatskoj i Europskoj Uniji uz korištenje relevantne terminologioje na engleskom jeziku. U okviru kolegija se definiraju pojam i ciljeve objedinjene vlade. Opisuju se najvažnija načela etičkog kodeksa javnih službenika i raspravlja o važnosti etike u javnoj upravi. Objašnjava se ustroj hrvatske javne uprave i izdvajaju se faze razvoja državne uprave u Republici Hrvatskoj.
Definira se pojam europskog državljanstva i raspravlja o prednostima istog.
Objašnjava se pojam i značenje EU komitologije. Izdvajaju se najvažnija načela Povelje o temeljnim pravima Europske Unije uz naglasak na pravo na dobru vladavinu. Analizira se važnost službi za opće dobro. Obrađuju se i prevode različiti tipovi tekstova. Posebna se pozornost poklanja usvajanju stručne terminologije i razvijanju komunikacijskih vještina.
Ispitni rokovi