Informacije o polaganju pismenog dijela ispita putem parcijalnih ispita (kolokvija)

U okviru kolegija Sociologija organizirana su dva kolokvija koja studentima/cama omogućuju da polože pisani dio ispita u dva dijela.

Kolokviji nisu obvezni, ali polaganje oba kolokvija značajno pridonosi uspješnom polaganju ispita iz Sociologije.

OPĆE INFORMACIJE ZA STUDENTE/ICE SVIH STUDIJA

Uvjeti za pristupanje parcijalnom polaganju ispita (kolokviju):

1. Studenti/ice koji imaju upisan kolegij iz Sociologije u zimskom semestru tekuće akademske godine.

2. Studenti/ice koji su seminaristi iz kolegija Sociologija obvezni su pristupiti kolokviju, a izlazak na oba kolokvija i ukupan rezultat kolokvija vrednuje se kod završne ocjene iz seminara.

3. Neseminaristi/ce imaju pravo pristupiti kolokviju, ali nisu obavezni.

4. Studenti/ce koji ispunjavaju uvjete pod točkom 1, ali moraju prilikom sljedeće prijave ispitnog roka pristupiti komisijskom ispitu ili su na ranije održanom komisijskom ispitu dobili zabranu izlazaka na ispit (a koje neće isteći prije prvog kolokvija), nemaju pravo izlaska na kolokvij.

FORMAT KOLOKVIJA I BODOVANJE

Svaki kolokvij se sastoji od 20 problemskih pitanja.

Svako pitanje nosi 1 bod.

Kolokvij se piše 20 minuta.

Na prvom kolokviju studenti/ice mogu ostvariti ukupno 20 boda, a 11 bodova je uvjet za prolazak na kolokviju.

Studenti/ice koji na prvom kolokviju ostvare 11 bodova mogu pristupiti pisanju drugog kolokvija.

Ako i na drugom kolokviju ostvare najmanje 11 bodova mogu pristupiti samo usmenom dijelu ispita.

Studenti/ice koji su na oba kolokvija ostvarili ukupno 22 ili više bodova mogu izravno pristupiti samo usmenom ispitu na kome odgovaraju gradivo samo drugog kolokvija, od str. 205-515, dakle ne i gradivo koje je bilo obuhvaćeno prvim kolokvijem!

Rezultati uspješno položenog kolokvija vrednuju se prema sljedećoj skali:

                               22 - 26 = dovoljan (2)

                               27 - 31 = dobar (3)

                               32 - 36 = vrlo dobar (4)

                               37 - 40 = izvrstan (5)

 

Završna ocjena ispita iz kolegija Sociologija utvrđuje se na usmenom dijelu ispita.

 

Student/ce koji/e su na oba kolokvija ostvarili/e 37 i više boda imaju osiguranu pozitivnu završnu ocjenu , ali i dalje moraju pristupiti usmenom dijelu ispita!

Mogućnost izlaska samo na usmeni ispit nakon položenog pismenog dijela ispita putem parcijalnih ispita (kolokvija) i polaganja samo gradiva drugog kolokvija moguće je ostvariti isključivo na jednom od dva zimska ispitna roka.

Potrebno je prijaviti ispit na roku na kojem želite pristupiti usmenom dijelu ispita, ukoliko ste preko dva ranija kolokvija položili pismeni dio ispita.

LITERATURA ZA PARCIJALNO POLAGANJE PISMENOG DIJELA ISPITA:

Zrinščak, S., Kregar, J., Sekulić, D., Ravlić, S., Grubišić, K., Čepo, D.,  Petričušić, A., Čehulić, M., Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2021.

Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja 1-6 (od poglavlja Sociologija i njezin predmet do, uključivo, poglavlja  Društvo i društvena promjena; str.1 – 205).

Drugi kolokvij obuhvaća preostala poglavlja do kraja knjige (od poglavlja Stanovništvo i društveni razvoj do, uključivo, poglavlja Religija; str. 205 – 515).


Repozitorij
Repozitorij je prazan