Religija, pravo i društvo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 142164
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
prof. dr. sc. Marko Petrak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Religija, pravo i društvo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 142164
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Utorkom u 11

Trg Republike Hrvatske 3, soba 25
prof. dr. sc. Marko Petrak

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 30
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
Črpić, Gordan, Zrinščak Siniša; Religija, društvo, politika: Komparativna perspektiva. U: U: J. Baloban, K. Nikodem, S. Zrinščak (ur.) Vrednote u Hrvatskoj i u Europi: komparativna analiza; Kršćanska sadašnjost, KBF Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 13-41
Zrinščak, Siniša; Church, State and Society in Post-Communist Europe. In: J. Barbalet, A. Possamai, B. S. Turner (eds.) Religion and the State. A Comparative Sociology; Anthem Press (2011), str. 157-182
Petrak, Marko; Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi // Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere / Škalabrin, Nikola (ur.; Katolički bogoslovni fakultet (2008), str. 137-149
Staničić, Frane; The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014), 2 (2014), str. 224-259
Zrinščak, Siniša; Religion in Central European Societies: Its Social Roles and People s Expectations; Religion and Society in Central and Eastern Europe 5(1) (2012), str. 21-38
Nikodem, K, Zrinščak, Siniša; Croatia s Religious Story: The Coexistence of Institutionalized and Individual Religiosity. In: D. Pollack, O. Muller, G. Pickel (eds.) The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe; Ashgate (2012), str. 207-227
Petrak, Marko; Sklapanje ženidbe na latinskom jeziku prema odredbama motuproprija Summorum pontificum // Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme / Šalković, Josip (ur.; Glas Koncila (2009), str. 139-152
Petrak, Marko; Lex civilis kao mjerodavno pravo za načine izbjegavanja suđenja (kann. 1713-1716) // Posebni sudski postupci i postupanja / Šalković, Josip (ur.; Glas Koncila (2010), str. 151-164
Staničić, Frane, Ofak, Lana; Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Vjernici, društva, pokreti / Šalković, Josip (ur; Glas Koncila (2011), str. 217-242
Staničić, Frane; , Sloboda mišljenja i vjeroispovijesti // Ljudska prava - Uvod u studij / Kregar, Josip (ur.); Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 73-85
Opis predmeta
Cilj je predmeta da se studenti upoznaju s važnošću i načinima djelovanja religija u okviru pluralističkog društva, odnosa društva i religije, pravnih normi i prakse odvojenosti institucija države i religije, ali i neophodnosti pravnog reguliranja niza odnosa u kojima se nalaze.

I. Religija i društvo
Religija u suvremenim društvima - sekularizacija i / ili revitalizacija (4 sata)
Religija u Hrvatskoj - empirijski uvidi (2 sata)
Relgija, politika i društvena očekivanja (2 sata)
Odnos crkve i države u postkomunizmu (2 sata)

II. Odnosi države i vjerskih zajednica
Pravo na slobodu mišljenja i vjeroispovijesti u Europskoj konvenciji (2 sata)
Pravni položaj religije i vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (4 sata)
Tipovi vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i njihov status (2 sata)
Posebni položaj Katoličke Crkve u hrvatskom pravnom poretku (2 sata)

III. Unutarnje uređenje vjerskih zajednica
Unutarnje pravno uređenje najvažnijih vjerskih zajednica - uvodni aspekti (2 sata)
Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava Katoličke Crkve u kontekstu rimske pravne tradicije (4 sata)
Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava istočnih Crkava u kontekstu rimsko-bizantske pravne tradicije (2 sata)
Rimsko-kanonska pravna tradicija (utrumque ius) i suvremeni pravni sustavi (2 sata)
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti povijesni razvoj odnosa države i religije i objasniti osnove unutarnjeg uređenja vjerskih zajednica;

 • izraziti temeljna obilježja vjerskih zajednica;
 • opisati pojam sekularnosti ;
 • opisati tipove vjerskih zajednica;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati domaćim pravnim izvorima koji se odnose napoložaj vjerskih zajednica;
 • primijeniti znanje o pravnom statusu vjerskih zajednica i odnosima religije i države;
 • koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između države i religije;
 • dati primjere za unutarnje ustrojstvo vjerskih zajednica;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati različite vjerske zajednice;
 • usporediti različite mehanizme unutarnjeg ustrojstva vjerskih zajednica;
 • analizirati odnos društva u cjelini i religije;
 • kategorizirati vjerske zajednice prema njihovom pravnom statusu;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • istaživati unutarnje ustrojstvo vjerskih zajednica;
 • predvidjeti što bi se dogodilo pri promjenama odnosa između države i religije;
 • formulirati kakve posljedice ima povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između države i vjerskih zajednica;
 • predlagati buduće pravno uređenje odnosa države i religije;

 

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite modele odnosa države i religije, odabrati bolji i obrazložiti odabir;
 • valorizirati status vjerskih zajednica u našem pravu;
 • preispitati način primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj odnosa države i religije;
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed promjena u pravnom statusu vjerskih zajednica;
 • razviti sposobnost učenja;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja - esej i usmeni ispit.

Obavijesti