Religija, pravo i društvo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 142164
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
prof. dr. sc. Marko Petrak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Ispitni rokovi:
 • 11. 11. 2019.
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Religija, pravo i društvo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 142164
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Utorkom u 11

Trg Republike Hrvatske 3, soba 25
prof. dr. sc. Marko Petrak

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 30
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
Črpić, Gordan, Zrinščak Siniša; Religija, društvo, politika: Komparativna perspektiva. U: U: J. Baloban, K. Nikodem, S. Zrinščak (ur.) Vrednote u Hrvatskoj i u Europi: komparativna analiza; Kršćanska sadašnjost, KBF Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 13-41
Zrinščak, Siniša; Church, State and Society in Post-Communist Europe. In: J. Barbalet, A. Possamai, B. S. Turner (eds.) Religion and the State. A Comparative Sociology; Anthem Press (2011), str. 157-182
Petrak, Marko; Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi // Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere / Škalabrin, Nikola (ur.; Katolički bogoslovni fakultet (2008), str. 137-149
Staničić, Frane; The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014), 2 (2014), str. 224-259
Zrinščak, Siniša; Religion in Central European Societies: Its Social Roles and People s Expectations; Religion and Society in Central and Eastern Europe 5(1) (2012), str. 21-38
Nikodem, K, Zrinščak, Siniša; Croatia s Religious Story: The Coexistence of Institutionalized and Individual Religiosity. In: D. Pollack, O. Muller, G. Pickel (eds.) The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe; Ashgate (2012), str. 207-227
Petrak, Marko; Sklapanje ženidbe na latinskom jeziku prema odredbama motuproprija Summorum pontificum // Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme / Šalković, Josip (ur.; Glas Koncila (2009), str. 139-152
Petrak, Marko; Lex civilis kao mjerodavno pravo za načine izbjegavanja suđenja (kann. 1713-1716) // Posebni sudski postupci i postupanja / Šalković, Josip (ur.; Glas Koncila (2010), str. 151-164
Staničić, Frane, Ofak, Lana; Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Vjernici, društva, pokreti / Šalković, Josip (ur; Glas Koncila (2011), str. 217-242
Staničić, Frane; , Sloboda mišljenja i vjeroispovijesti // Ljudska prava - Uvod u studij / Kregar, Josip (ur.); Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 73-85
Opis predmeta
Cilj je predmeta da se studenti upoznaju s važnošću i načinima djelovanja religija u okviru pluralističkog društva, odnosa društva i religije, pravnih normi i prakse odvojenosti institucija države i religije, ali i neophodnosti pravnog reguliranja niza odnosa u kojima se nalaze.

I. Religija i društvo
Religija u suvremenim društvima - sekularizacija i / ili revitalizacija (4 sata)
Religija u Hrvatskoj - empirijski uvidi (2 sata)
Relgija, politika i društvena očekivanja (2 sata)
Odnos crkve i države u postkomunizmu (2 sata)

II. Odnosi države i vjerskih zajednica
Pravo na slobodu mišljenja i vjeroispovijesti u Europskoj konvenciji (2 sata)
Pravni položaj religije i vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (4 sata)
Tipovi vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i njihov status (2 sata)
Posebni položaj Katoličke Crkve u hrvatskom pravnom poretku (2 sata)

III. Unutarnje uređenje vjerskih zajednica
Unutarnje pravno uređenje najvažnijih vjerskih zajednica - uvodni aspekti (2 sata)
Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava Katoličke Crkve u kontekstu rimske pravne tradicije (4 sata)
Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava istočnih Crkava u kontekstu rimsko-bizantske pravne tradicije (2 sata)
Rimsko-kanonska pravna tradicija (utrumque ius) i suvremeni pravni sustavi (2 sata)
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti povijesni razvoj odnosa države i religije i objasniti osnove unutarnjeg uređenja vjerskih zajednica;

 • izraziti temeljna obilježja vjerskih zajednica;
 • opisati pojam sekularnosti ;
 • opisati tipove vjerskih zajednica;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati domaćim pravnim izvorima koji se odnose napoložaj vjerskih zajednica;
 • primijeniti znanje o pravnom statusu vjerskih zajednica i odnosima religije i države;
 • koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između države i religije;
 • dati primjere za unutarnje ustrojstvo vjerskih zajednica;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati različite vjerske zajednice;
 • usporediti različite mehanizme unutarnjeg ustrojstva vjerskih zajednica;
 • analizirati odnos društva u cjelini i religije;
 • kategorizirati vjerske zajednice prema njihovom pravnom statusu;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • istaživati unutarnje ustrojstvo vjerskih zajednica;
 • predvidjeti što bi se dogodilo pri promjenama odnosa između države i religije;
 • formulirati kakve posljedice ima povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između države i vjerskih zajednica;
 • predlagati buduće pravno uređenje odnosa države i religije;

 

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite modele odnosa države i religije, odabrati bolji i obrazložiti odabir;
 • valorizirati status vjerskih zajednica u našem pravu;
 • preispitati način primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj odnosa države i religije;
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed promjena u pravnom statusu vjerskih zajednica;
 • razviti sposobnost učenja;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja - esej i usmeni ispit.

Obavijesti