SOCIOLOGIJA (PREDMET):
Obavijesti
Parcijalno polaganje pismenog dijela ispita iz kolegija Sociologija, Osnove sociologije i Sociologija javne uprave obavit će se pisanjem dvaju kolokvija. U nastavku slijede termini kolokvija u ak.god. 21/22. 
U prilogu se nalaze upute za pisanje seminarskog rada na kolegiju Sociologija na pravnom studiju i studiju socijalnog rada.