OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko upravno pravo
Europsko upravno pravo
Studij: Porezni - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 123670, 123945
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: doc. dr. sc. Mateja Held - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko upravno pravo Porezni - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
5.0 123670, 123945
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz poveznicu: meet.google.com/qgj-qvjd-uxm

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz poveznicu: meet.google.com/qgj-qvjd-uxm

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mateja Held (Predavanja)

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Omejec, Jasna; Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. (glava I., glava II. (str. 97.-105., 113.-133.), glava III., glava IV. (str. 305.-314.), Prilog III.) (123670, 123945)
Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. poglavlje 4. (str. 105.-111.), poglavlje 7. (str. 235.-241.), poglavlja 11.-17 (123670)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. poglavlja koja se odnose na upravno pravo u oblasti EU (123670)
Ofak, Lana; Skripta s prezentacijama s predavanja; (123945)
Predavanja - nastavni tekst objavljen na web stranici predmeta: http://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/eup_b/; (123670)
Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. poglavlje 4. (str. 105.-111.), poglavlje 7. (str. 235.-241.), poglavlja 11.-17 (123945)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. poglavlja koja se odnose na upravno pravo u oblasti EU (123945)
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hr.htm; (123670)
http://euinfo.pravo.hr/page.aspx?pageID=92; (123670)
http://www.entereurope.hr/; (123670)
http://www1.zagreb.hr/euzg/eu_publikacije/Europa_u_12_lekcija.pdf; (123670)
http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/Publikacije/ostale%20publikacije/Va_vodi_kroz_Lisabonski_ugovor.pdf; (123670)
Opis predmeta
Nastanak i razvoj europskog upravnog prava. Europski koncept uprave. Upravna područja stvaranja i primjene prava EU. Pravni izvori upravnog prava EU: Ugovori EU (EU Treaties), uredbe (Regulations), direktive (Directives), odluke (Decisions), preporuke (Recommendations), mišljenja (Opinions). Odnos prava EU i nacionalnog prava, primarno i sekundarno pravo, običajno pravo EU, međunarodno pravo i međunarodni ugovori. Odnos Vijeća Europe i Europske unije. (6h)
Temeljna načela uprave EU: načelo zakonitosti uprave, pojam, garancije, oblici nezakonitosti, diskrecijska (slobodna) ocjena u pravu EU i njezinih članica (pojam, sadržaj, dopustivost, kontrola) i drugi oblici slabijeg vezanja uprave. Načela prava EU: jednakosti (Equality) i zabrane diskriminacije (Prohibition of Discrimination, Non-discrimination), razmjernosti (Proportionality), legitimnih očekivanja (Legitimate Expectations), itd.
Prava i dužnosti fizičkih osoba u odnosu na upravu: državljanstvo EU (građanstvo - citizenship of EU), sloboda kretanja i nastanjivanja, pravo na peticije, pritužbe, pristup informacijama, na dobru upravu (Good Administration), pristup javnim službama, jednakost pred upravnim tijelima, ograničenja radi zaštite javnih interesa. Pravni položaj državljana država nečlanica EU. (6h)
Pojedinačni akti uprave tijela EU: upravni akti, postupak njihova donošenja, pravna zaštita, dopustivost opoziva. (6h)
Odgovornost za štetu počinjenu nezakonitim ili nepravilnim radom službenika ili tijela (službe) u pravu EU: pravno uređenje, pretpostavke, nadležnost, postupak. (6h)
Zaštita od nezakonitih akata i rada tijela EU pred sudovima EU - Europski sud (European Court, General Court), Revizorski sud (Court of Auditors) i Ombudsmana EU. (6h)
Ispitni rokovi
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.