OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građevinsko upravno pravo
Građevinsko upravno pravo
Studij: Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 123672
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: mr. sc. Davor Rajčić , v. pred. - Predavanja
Osnovni podaci
Građevinsko upravno pravo Upravno-pravni - 5. semestar
5.0 123672
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
mr. sc. Davor Rajčić , v. pred. (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Krtalić, Vladimir; Korištenje zemljištem; (2004), str
OBVEZNA: Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; , str
OBVEZNA: Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19; , str
OBVEZNA: Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin; , str
PREPORUČENA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str
PREPORUČENA: Ofak, Lana; Environmental Law - Croatia; Kluwer Law International (2016), str
PREPORUČENA: Held, Mateja; Perkov, Kristina; Spatial planning in the EU and Croatia under the influence of COVID-19 pandemic; EU and comparative law issues and challenges series 6 (2022) (2022), str. 591-624
PREPORUČENA: Held, Mateja; Judicial Review of Spatial Plans as a Prerequisite of Economic Development in Croatia; Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days - The Legal Framework for Economic Competitiveness (2019), str. 110-132
Opis predmeta
Izvori građevinskog upravnog prava (zakoni, strategija prostornog uređenja, podzakonski propisi, opći akti jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave). (4)
Prostorno uređenje - pojam prostornog uređenja, povijesni razvitak u Hrvatskoj, sustav prostornog uređenja, dokumenti prostornog uređenja (strategija prostornog uređenja, prostorni planovi - županija i Grada Zagreba, područja posebnih obilježja, općina i gradova, generalni planovi, detaljni planovi, drugi prostorni planovi), postupak provođenja dokumenata prostornog uređenja i izdavanje lokacijske dozvole. (8)
Građenje objekata - temeljni pojmovi: građenje, građevina, privremena građevina, rekonstrukcija objekta, pripremni radovi, gradilište, uklanjanje građevine, itd., tehnička svojstva bitna za građevinu (pouzdanost, mehanička otpornost, sigurnost u slučaju požara, zaštita zdravlja, zaštita od ozljeda, zaštita od buke i vibracija, zaštita od korozije), građevinski proizvodi i oprema, vrste građevina (stambene zgrade, industrijski objekti, građevine prometa i veza, energetske građevine, vodoprivredne građevine), sudionici u građenju, dokumenti građenja (glavni projekt i izvedbeni projekt), pojam i pravni karakter građevne dozvole, objekti koji se mogu graditi bez građevne dozvole, nadležnost i postupak izdavanja građevne dozvole, pravne posljedice građenja bez dozvole, upravni i inspekcijski nadzor nad građenjem objekata. (10)
Zaštita prava fizičkih i pravnih osoba te javnog interesa u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja i građenja objekata - posebni upravni postupci, stranke u postupcima donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata građenja, upravni i inspekcijski nadzor, pravo na žalbu, posebni izvanredni pravni lijekovi, prekršajna i kaznena odgovornost za protupravno građenje, sudska zaštita od nezakonitih akata (upravni spor). (8)
Ispitni rokovi