POREDBENO UPRAVNO PROCESNO PRAVO:
Poredbeno upravno procesno pravo
Poredbeno upravno procesno pravo
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166968
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Dario Đerđa
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno upravno procesno pravo Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166968
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Dario Đerđa
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Đerđa, Dario; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010), str
OBVEZNA: Đerđa, Dario; Upravni ugovori, Godišnjak 17: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse; Organizator (2010), str. 351-384
OBVEZNA: Šikić, Marko, Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava), Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2011); (2011), str. 351-384
OBVEZNA: Šikić, Marko; Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2012); (2012), str. 205-220
OBVEZNA: Medvedović, D.; Pravno uređeni postupci - pretpostavka moderne uprave, u: Modernizacija hrvatske uprave, Koprić, I. (ur.); Društveno veleučilište u Zagrebu (2003), str. 381-394
OBVEZNA: Medvedović, D.; Geneza novog Zakona o općem upravnom postupku u: Novi Zakon o općem upravnom postupku; Novi informator (2009), str. 19-74
OBVEZNA: Stelkens, Bonk, Sachs; Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl.; Beck (2001), str
PREPORUČENA: Ivančević, V.; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet (1983), str
PREPORUČENA: Medvedović, D. (pripr.); Hrestomatija upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2003), str
PREPORUČENA: Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji u pravnom režimu upravnih ugovora, Vodno gospodarstvo u svjetlu novog Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva; Inženjerski biro (2010), str. 80-101
PREPORUČENA: Đerđa, D.; Reforma sustava pravnih lijekova prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2009), str. 155-179
PREPORUČENA: Đerđa, D.; Nova rješenja Zakona o općem upravnom postupku iz 2009. godine, Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse - 2009.; Inženjerski biro (2009), str. 48-80
PREPORUČENA: Šikić, Marko; Pravna zaštita od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, u: Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj, urednici: Ivan Koprić i Vedran Đulabić,; Suvremena javna uprava (2009), str
PREPORUČENA: Šikić, Marko; Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2010); (2010), str. 219.-229
PREPORUČENA: Jerovšek, T.; Zakon o splošnem upravnom postopku (ZUP) z uvidnumi pojasnil; (2000), str
PREPORUČENA: Jerovšek. T., Trpin, G.; Zakon o splošnem upravnom postopku s komentarjem; (2004), str
PREPORUČENA: Krijan, P.; Komentar Zakona o općem upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine; , str
PREPORUČENA: Nehl, H.P.; Administrative procedure in EC law; (1999), str
PREPORUČENA: Bull H.; Allgemeines Verwaltungsrecht; Heidelberg (1993), str
PREPORUČENA: Knapp B.; Grundlagen des Vewaltungsrechts, I-II; (1992), str
PREPORUČENA: Kopp, F. O.; Verwaltungsverfahrensgezetz mit Erlauterungen; (1980), str
PREPORUČENA: Hengstschlager, J., Leeb, D.; Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrengesetz, T. 1-3.; (2004), str
PREPORUČENA: Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem; Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I; Beck (2006), str
PREPORUČENA: Allgemeines Verwaltungsrecht; Maurer; (1992), str
PREPORUČENA: Moor P.; Droit administratif; (1994), str
PREPORUČENA: Mayer F.; Allgemeines Verwaltungsrecht; (1977), str
PREPORUČENA: Hernu, R.; Principe d'egalite et principe de non-discrimintion dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautes europeennes; (2003), str
PREPORUČENA: Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005), str
PREPORUČENA: Craig, Paul; European administrative law; (2006), str
PREPORUČENA: Detterbeck, S.; Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsporozessrecht, 3. Aufl.; Beck (2005), str
PREPORUČENA: Walter-Meyer; Grundriss des osterreichischen Verwaltungsverfahrensrechts; (1995), str
PREPORUČENA: Wieser R.; Handbuch des Bussgeldvefahrens; (1995), str
PREPORUČENA: Wolf-Bachof; Verwaltungsrecht, Band I-III; (1987), str
PREPORUČENA: Skrobotz, J.; Das elektroniische Verwaltungsverfahren; (2005), str
PREPORUČENA: Detterbeck, Steffen; Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungspozessrecht, 2. Aufl.; (2004), str
PREPORUČENA: Schenke, W.-R.; Verwaltungsprozesrecht, 9. Aufl.; (2004), str
PREPORUČENA: Bignani, F., Cassese, S.; Il procedemento amministrativo nel diritto europeo; (2004), str
PREPORUČENA: Mastragostino, F.; Diritto procesuale amministrativo; (2004), str
PREPORUČENA: Wuertenberger, Thomas; Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl.; C.H.Beck (2006), str
PREPORUČENA: Deguergue, M.; Procdeure administrative contentieuse; Montchrestien (2003), str
Opis predmeta
Cilj je kolegija upoznati studente s razvojem i suvremenim shvaćanjima upravnog procesnog prava. S obzirom na sve veći značaj upravnog prava u današnjim modernim pravnim državama i razumijevanje uloge koje u upravnom pravu ima pravilno provođenje procedura od velike je važnosti. U konačnici studentima je potrebno u što je moguće većoj mjeri približiti shvaćanje da zadaća provođenja upravnih postupaka u velikoj mjeri nadilazi isključivo puku implementaciju materijalnog prava.
Sadržaj kolegija
Nastanak i razvoj upravnog procesnog prava i osobitosti prema sudskim procesnim pravima.
-Različiti smjerovi formiranja upravnog procesnog prava : legifikacija (Austrija, Njemačka, SAD) i sudskom praksom (Francuska, Engleska);
-Objekt upravnog procesnog prava: upravni akti ili svi pojedinačni akti uprave ili i upravni ugovori ili i općenoramtivni akti uprave?
-Kodifikacija upravnog procesnog prava - suvremeno stanje i perspektive;
- Temeljna načela upravnog procesnog prava: klasična (materijalna istina, saslušanje stranke itd) i stvaranje novih načela (razmjernosti, zaštite legitimnih očekivanja stranaka, brižljivosti);
- Problem aktivne i uzgredne stranke u postupku, posebice procesne legitimacije (pravni interes, faktični interes ili popularni zahtjev);
- Složeni (potpuni ispitni) i jednostavni (skraćeni) postupci, forma i sadržaj odluka, mogućnost i dopustivost elektroničkog rješavanja o pravima i obvezama stranaka;
- Procesne pogreške i pravni lijekovi (redovni i izvanredni);
- Dopustivost odnosno. nedopustivost opoziva odluke zbog zaštite zakonitosti i/ili javnog interesa;
- Izvršenje odluka donesenih u upravnom postupku.
Ispitni rokovi
Obavijesti