Uvod u političke znanosti
Okvirni sadržaj predmeta
 
Temeljne političke institucije suvremenih političkih sustava.
Teoretske i metodološke orijentacije u političkim znanostima. Teorije o porijeklu vlasti, subjekti politike, politički procesi, političke institucije, te suvremena razmatranja politike i političkih znanosti. Politička kultura. Politička kultura i politička stabilnost. Elitistička politička kultura. Politička socijalizacija. Religija i politička kultura. Preobrazba političke kulture. Mediji.
 
Politička participacija.
Dobrovoljna participacija u liberalnim demokracijama i upravljana participacija u komunističkim državama. Postkomunistička društva: izgradnja civilnog društva. Trendovi u participaciji u svijetu u razvoju. Revolucije.
 
Izbori, birači i javno mnijenje.
Evolucija biračkoga prava. Razvitak i tipologija suvremenih izbornih sustava. Većinski izborni sustavi. Sustav razmjernog predstavništva. Kompetitivni, polukompetitivni i nekompetitivni izbori. Izborni sustavi: raspon, biračko pravo i odaziv. Izborni procesi, tipovi i hijerarhija izbora: parlamentarni izbori, predsjednički izbori i lokalni izbori. Ponašanje birača. Referendumi. Javno mnijenje. Ispitivanje javnog mnijenja.
 
Interesne skupine.
Klasifikacija interesnih skupina i njihov utjecaj u društvu. Kanali pristupa. Policy-zajednice i problemske mreže. Pluralizam i korporativizam. Interesne skupine u komunističkim i postkomunističkim državama. Interesne skupine u zemljama u razvoju.
 
Političke stranke i stranački sustavi.
Evolucija političkih stranaka. Stranačke organizacije. Društvena osnovica i ideologija. Stranačko nadmetanje. Stranački sustavi u demokracijama, poludemokracijama i autoritarnim režimima. Stranke u postkomunističkim državama.

 

 
Obavezna literatura:
B. Smerdel, S. Sokol: Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009. (1. poglavlje, str. 235-256)
 
Dopunska literatura (student je dužan izabrati najmanje tri članka ili poglavlja iz knjige na usmenom ispitu)
B.Smerdel i Đ.Gardašević ur., Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb, 2011, - radovi koji se odnose na glave II. Izborni sustav i III. Institucije neposredne demokracije, s. 91-278
J.Barbić, ur., Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, HAZU, Zagreb, 2011
D. Nohlen, Izborni sustavi i izborna reforma: uvod, D.Nohlen i M.Kasapović, Izborni sustavi u Istočnoj Europi, Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 1996, s. 7-46
D. Nohlen, Većinski izbori i razmjerni izbori, Politička misao, Vol. 28, br. 4, 1991, s. 179-200
A. Blais, Rasprava o izbornim sustavima, Politička misao, Vol. 28, br. 3, 1991, s. 84-107
R. Podolnjak, Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, 2/2008, s. 305-343
R.Podolnjak, Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor - de lege ferenda, Informator, br. 5670-5671 od 9.7.2008
J. Kregar: Financiranje političkih stranaka i izborna utakmica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2004, str. 825-863
R. Podolnjak, Financing the 2009-2010 presidential elections in Croatia: Conflicting interpretations of campaign finance laws, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 61, br. 1, 2011, s. 41-64
R.Podolnjak, Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 63, br. 1, 2013, s. 155-187
R.Podolnjak, Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava, Informator, br. 5934 od 19.1.2011
R. Podolnjak, Novi režim političkog financiranja u Republici Hrvatskoj, Informator – Ustavni vidici, broj 5955-5956 od 6.4.2011
R. Podolnjak, V. Bodul, Pravo glasa državljana u inozemstvu, Informator, br. 6008 od 5.10.2011.. i 6012. od 19.10.2011.
R. Podolnjak i P.Bačić, O(p)stanak Westminsterskog sustava: Neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnog glasovanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol.62, br.3, 2012, s. 853-899
R.Podolnjak, Ustav, elektorski kolegij i američki koncept demokracije, Pravni vjesnik,vol. 18, no. 1-2, 2002, s.163-213