POREDBENO USTAVNO PRAVO I POLITIČKE INSTITUCIJE II:
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166967
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Osnovni podaci
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166967
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, konzultacije se održavaju po prethodnom dogovoru na radne dane, uz korištenje web platforme Google Meet ili Microsoft Teams.

Gundulićeva 10, soba 20
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 12:00 sati, po prethodnoj najavi putem maila, pomoću Google Meet aplikacije.

Za studentice i studente u radnom odnosu, ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu, one se održavaju po dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Literatura
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013)
OBVEZNA: Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014)
OBVEZNA: Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014)
OBVEZNA: Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014)
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011)
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Ustav Republike Hrvatske, Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85-155
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016.) 6406; (2016), str. 1-3
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i Hrvatski ustav, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998.)6; (1998), str. 733-739
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
PREPORUČENA: Smerdel, Branko i Gardašević, Đorđe; The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association 2 (2006/2007) 2; (2006), str. 24-37
PREPORUČENA: Radna skupina predsjednika RH; Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 3/2000; (2000), str. 373-450
PREPORUČENA: Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana; Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 6 (2006.) 3; (2006), str. 57-84
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5946; (2011)
PREPORUČENA: Gardašević, Đorđe; Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 (2011.) 3; (2011), str. 487-519
PREPORUČENA: Gardašević, Đorđe; Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori (urednici: Jakša Barbić i Arsen Bačić); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 285-310
PREPORUČENA: Horvat Vuković, Ana; Nacionalne manjine: ustavna jamstva i izgledi provedbe, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 457-472
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su upoznati doktorande s aktualnim te složenim pitanjima ustavnopravnog pojma i položaja ljudskih prava i temeljnih sloboda te nadzora ustavnosti i zakonitosti sagledanih u normativnoj, povijesnoj i komparativnoj perspektivi. U istom smislu, ljudska prava i slobode proučavaju se iz perspektive znanstvene analize o: njihovom značenju kao temelja demokratske države, njihovom povijesnom razvitku, mehanizmima njihove zaštite na međunarodnopravnoj razini, modalitetima njihova uređenja i ograničenja te posebnim institucijama njihove zaštite. Institucije i postupci nadzora ustavnosti i zakonitosti proučavaju se u kontekstu ključnih pojmova vladavine prava i pravne države, načela ustavnosti i načela zakonitosti, različitih tijela zaduženih za nadzor ustavnosti i zakonitosti, različitih vrsta kontrole ustavnosti i zakonitosti te različitih komparativnih modela organizacije sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti.
Sadržaj kolegija:
LJUDSKA PRAVA I SLOBODE KAO TEMELJ DEMOKRATSKE DRŽAVE: prava i slobode kao ključni element sadržaja ustavnog prava, složena pitanja definicije ustavno zajamčenih prava i sloboda u normativnoj, povijesnoj i komparativnoj dimenziji, ustavna načela zaštite prava i sloboda u Republici Hrvatskoj (struktura ustavnog teksta, zajedničke odredbe Ustava Republike Hrvatske o slobodama i pravima, osobna odgovornost za povrede sloboda i prava, sudska zaštita i pravo žalbe, zabrana diskriminacije u korištenju pravima i slobodama), nacionalna prava i zaštita nacionalnih manjina

PREGLED POVIJESNOG RAZVITKA: prvi naraštaj prava i sloboda (klasična prava čovjeka i građanina) drugi naraštaj (gospodarska, socijalna i kulturna prava), treći naraštaj (informatička, ekološka i druga prava), razvoj i organizacija ustavnopravne zaštite prava i sloboda u Ustavu Republike Hrvatske (osobne slobode i prava, politička prava i slobode, gospodarska prava i gospodarski sustav, socijalna prava, kulturna prava, ekološka prava, međunarodni instrumenti i domaće pravo)

MEĐUNARODNI STANDARDI PRAVA ČOVJEKA: međunarodni dokumenti, Opća deklaracija o ljudskim pravima, značenje temeljnih međunarodnih dokumenata

EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europski sud za ljudska prava, Sud Europske unije

GRANICE KORIŠTENJA SLOBODAMA I PRAVIMA: uređivanje i ograničavanje ustavnih prava, ograničenja prava i sloboda u izvanrednim stanjima, ograničavanje ustavnih prava i sloboda prema Ustavu Republike Hrvatske (ograničenja u redovnim i ograničenja u izvanrednim stanjima, kriteriji ograničavanja, načelo razmjernosti, ograničenja prema članku 17. Ustava Republike Hrvatske, uredbe sa zakonskom snagom prema članku 101. Ustava Republike Hrvatske)

POSEBNE INSTITUCIJE ZAŠTITE PRAVA I SLOBODA U REPUBLICI HRVATSKOJ: Pučki pravobranitelj, posebni (specijalizirani) ombudsmani, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa

TEMELJNI POJMOVI KONCEPTA NADZORA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: vladavina prava i pravna država, načelo ustavnosti, načelo zakonitosti, formalna i materijalna neustavnost zakona

INSTITUCIJE ZA NADZOR USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: nadzor ustavnosti zakona i drugih propisa, nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata povodom ustavne tužbe

INAČICE USTAVNOG SUDOVANJA: posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona, pravne posljedice odluke o neustavnosti zakona, prethodni i naknadni nadzor ustavnosti zakona

AMERIČKI SUSTAV NADZORA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: sudbeni nadzor-judicial review, Vrhovni sud, federalni sudovi, nadzor nad ustavnošću zakona-constitutional review, Vrhovni sud i dioba vlasti

KLASIČNI EUROPSKI SUSTAV NADZORA-USTAVNI SUDOVI: određenje i djelokrug ustavnih sudova, "Kelsenov model", Ustavni sud Republike Austrije, Savezni ustavni sud Savezne Republike Njemačke, Ustavni sud Republike Hrvatske (ustavni položaj, sastav i nadležnosti, ocjena ustavnosti zakona, ustavna tužba, ostale nadležnosti Ustavnog suda, politički utjecaj Ustavnog suda)
Ispitni rokovi
Obavijesti