E-UPRAVA:
E-uprava
E-uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166974
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
E-uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166974
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

srijedom od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
Koprić, I., Musa, A., Vrček, N.; E-uprava; Institut za javnu upravu (2017)
Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
Koprić, I., Musa, A., Giljević, T.; Građani i uprava (poglavlja: E-uprava, One-stop-shop, Transparentnost i otvorenost); Institut za javnu upravu (2017)
Musa, A. (ur.); Uprava u digitalno doba: Otvoreni podaci.; Friedrich Ebert Stiftung. (2015)
Nixon et al.; Understanding e-government in Europe, Issues and Challenges.; Routledge (2009)
Odabrani recentni radovi o e-upravi u uglednim časopisima iz područja javne uprave, a osobito časopisa Electronic Journal of E-Government, Journal of Information Technology and Politics, Electronic Government, Journal of E-Governance;
Periodične recentne publikacije na temu korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u javnom sektoru OECD-a i UN-a (npr. UN E-government Survey 2016); (2016)
Recentni dokumenti Europske unije o e-upravi i informacijskom društvu (npr. Europska komisija (2015) Digital Single Market);
Contini, F., Lanzara, G.F.; ICT and Innovation in Public Sector; Palgrave McMillan (2009)
Dunleavy et al.; Digital Era Governance; Oxford University Press (2005)
Hague, B.N., Loader, B.D.; Digital Democracy. Discourse and decisionmaking in information age.; (1999)
Henmann, P.; Governing Electronically, E-Government and Reconfiguration of Public Administration.; Palgrave Macmillan (2010)
Holzer, M., Manoharan, A.; Digital Governance In Municipalities Worldwide; Rutgers University (2012)
Homburg et al.; Understanding E-Government: Information Systems in Public Administration; Routledge (2008)
Lathrop, D., Ruma, L., eds.; Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice.; O Riley Media (2010)
OECD; Rethinking e-government services; OECD (2009)
Public Administration in an Information Age; Snellen, I.T.M., W.B.H.J. van de Donk; IOS Press. (2002)
Opis predmeta
Upoznati studente s razvojem, procesima i instrumentima elektroničke uprave (e-uprave), uključujući globalne, europske, komparativne i hrvatske trendove
Upoznati studente s upravno-organizacijskim, političkim, društvenim i gospodarskim uzrocima i posljedicama razvoja e-uprave

Sadržaj kolegija

1. Pojam, značajke i mjerenje e-uprave, informacijskog i digitalnog društva. Teorijski pristupi e-upravi. Tehnološki, organizacijski, pravni, politički, društveni i procesni aspekti e-uprave. Organizacijska tehnologija u javnoj upravi - pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
2. Društveni i gospodarski aspekti e-uprave i e-javnih usluga. Razvojna uloga e-uprave. E-uprava i građani. Pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija javnog sektora i otvoreni podaci. Zaštita privatnosti i sigurnost. E-participacija. E-uprava i privatni sektor.
3. E-uprava kao interno-organizacijski proces (unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti). E-uprava i lokalna samouprava.
4. Međunarodni i europski trendovi uz odabrana komparativna iskustva i primjenu u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Demonstrirati primjenjivost temeljnih teorijsko-metodoloških odrednica organizacijske teorije na istraživanje e-uprave
 2. Demonstrirati primjenu postavki e-uprave u javnoj upravi
 3. Interpretirati koncepte i instrumente e-uprave
 4. Interpretirati europske i međunarodne procese u razvoju e-uprave

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati proces razvoja e-uprave i primjenu pojedinih instrumenata
 2. Kritički analizirati teorijsko-metodologijske pristupe pojedinim aspektima e-uprave (e-javne usluge, e-participacija, itd.)
 3. Analizirati postavke organizacijske teorije na odabranom instrumentu e-uprave
 4. Povezati razvojne procese i instrumente e-uprave s općim trendovima razvoja e-uprave i upravnim standardima (decentralizacija, fragmentacija, demokratizacija, učinkovitost)

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati teorijsko-metodološki pristup istraživanju pojedinih aspekata e-uprave
 2. Planirati i provoditi znanstveno istraživanje u području e-uprave
 3. Konstruirati metodologiju mjerenja e-uprave
 4. Predložiti mjere za usklađivanje s europskim i međunarodnim trendovima

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Preispitati pravce daljnjeg razvoja i institucionalizacije e-uprave i njezine društveno-ekonomske, upravno-organizacijske, te pravno-političke posljedice
 2. Preispitati postavke teorijskih pristupa e-uprave
 3. Valorizirati e-upravu kao koncept razvoja e-uprave

Izvesti zaključke o učincima i intenzitetu razvoja e-uprave u Hrvatskoj, EU i globalno

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će steći sljedeće generičke vještine:

-            Kritički analizirati i interpretirati koncepte

-            Razvijati i vrednovati nove koncepte i pojmove

-            Aktivno pratiti i analizirati razvoj e-uprave

-            Javno prezentirati usvojene ishode učenja

-            Koristiti napredna i složena visokospecijalizirana znanja i vještine uz integraciju posebnih znanja i vještina te stvaranje i izvođenje novih predloženih metoda

-            Prikupljati informacije (baze podataka, pretraživanje literature i kritičko čitanje), metodološki ih obrađivati te izvoditi utemeljene zaključke

-            Izražavati osobni profesionalni i etički autoritet u području

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

-          Evidentira se dolazak studenata na predavanje;

-          Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i praktičnom radu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5).

Provjera znanja

-          Usmeni ispit

-          Praktični rad

Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Praktični rad odnosi se na primjenu istraživanja manjeg opsega u području e-uprave.

Obavijesti