OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61287
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Boris Milošević , pred. - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Lokalna samouprava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61287
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Boris Milošević , pred. (Predavanja)
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 247-318
Koprić, I.; Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori; Institut za javnu upravu (2011), str. 3-64
Marčetić, G.; Novo lokalno službeničko pravo i upravljanje ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi. U: I. Koprić(ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj; Pravni fakultet i Institut za javnu upravu (2013), str. 189-218
Đulabić, V.; Položaj županija u statističkoj i političkoj regionalizaciji Hrvatske. U: I. Koprić (ur.) Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu (2013), str. 183-200
Europska povelja o lokalnoj samoupravi; Narodne Novine
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Narodne Novine
Zakon o Gradu Zagrebu; Narodne Novine
Opis predmeta
Pojmovna i koncepcijska pitanja
Lokalna samouprava. Lokalna uprava. Lokalna jedinica. Lokalna zajednica. Koncepcije o ulozi lokalnih jedinica: upravna decentralizacija, politička decentralizacija, načelo supsidijarnosti, komunalna koncepcija. Elementi autonomije lokalnih samoupravnih jedinica. Koristi od političke decentralizacije. Koncepcija lokalne samouprave u Hrvatskoj. Međunarodni akti o lokalnoj samoupravi. Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Europska povelja o gradovima. Europska povelja o regionalnoj samoupravi.

Teritorijalna osnova lokalne samouprave
Načela teritorijalne podjele. Čimbenici koji uvjetuju teritorijalnu podjelu. Dileme teritorijalne podjele. Opće i specijalne lokalne jedinice. Monotipska i politipska struktura (vrste lokalnih jedinica). Velike i male lokalne jedinice (problem veličine). Tradicionalne i moderne općine. Stupnjevanje i povezivanje lokalnih jedinica. Kriteriji za utvrđivanje područja lokalnih jedinica. Mijenjanje teritorijalne podjele i utjecaj lokalnog stanovništva. Komparativni primjeri teritorijalne organizacije. Teritorijalna podjela u Hrvatskoj.

Lokalni poslovi
Vertikalno razgraničenje javnih poslova. Različite europske tradicije vertikalnog razgraničenja. Značenje načela supsidijarnosti za vertikalno razgraničenje. Pravne tehnike određivanja lokalnog samoupravnog djelokruga: opća klauzula i enumeracija. Obvezatni i fakultativni djelokrug. Temeljne skupine lokalnih poslova. Komunalne službe. Inovacije u obavljanju lokalnih poslova. Tržišni mehanizmi i lokalne javne službe. Regionalni poslovi. Autonomija u obavljanju samoupravnih poslova. Razlika samoupravnog i prenesenog djelokruga. Uobičajeni preneseni djelokrug. Pravne tehnike prenošenja poslova državne uprave na lokalne jedinice. Preneseni djelokrug nasuprot teritorijalnim podružnicama tijela središnje državne uprave. Lokalni poslovi u Hrvatskoj.

Upravljanje u lokalnoj samoupravi
Lokalna tijela i procesi upravljanja lokalnom jedinicom. Oblici neposrednog odlučivanja građana (skupštine svih građana, zborovi građana, referendum, građanska inicijativa). Institucije sudjelovanja građana u lokalnim poslovima (decentralizirana tijela, kooptiranje građana, udruge građana). Lokalno predstavničko tijelo: stranački sustavi, lokalni izborni sustav, biračko pravo, mandat, odgovornost, sastav, nadležnosti, način rada. Izvršni sloj. Funkcije izvršnog sloja. Tipovi izvršnog sloja: jednostavni i razvijeni monokratski tip, odborski tip, komitetski tip (i njihove varijante). Suvremeni trendovi u izboru lokalnog vodstva: neposredni izbor načelnika, gradski menadžeri. Lokalne upravne organizacije: regulativne, koordinativne, servisne. Lokalna tijela u Hrvatskoj: predstavnička tijela, pojedinačna i kolegijalna izvršna tijela, upravne organizacije. Oblici neposredne demokracije i sudjelovanja građana u hrvatskoj lokalnoj samoupravi.

Odnosi središnje države i lokalne samouprave
Načela odnosa države i lokalne samouprave. Sredstva utjecaja središnjih tijela na lokalnu samoupravu: pravna regulacija lokalne samouprave, razdioba poslova, obavještavanje, pružanje pomoći, nadzor, intervencije, financijski instrumenti. Nadzor državnih tijela nad lokalnom samoupravom. Nadzor u samoupravnom i u prenesenom djelokrugu. Nadzor općih i pojedinačnih akata. Nadzor u financijskim pitanjima. Nadzor središnje izvršne vlasti, sudova i posebnih tijela (ombudsman). Zaštita lokalne samouprave. Konstitucionalizacija lokalne samouprave - pravo građana na lokalnu samoupravu. Zastupanje lokalnih interesa u tijelima središnje države. Sudska zaštita, ustavno-sudska zaštita, ombudsman za lokalnu samoupravu, nadzorni mehanizmi Vijeća Europe. Centralno-lokalni odnosi u Hrvatskoj.

Decentralizacija i društveni procesi
Lokalna samouprava i globalizacija. Uloga lokalnih institucija u svijetu koji se integrira i globalizira. Utjecaj urbanizacije na decentralizaciju. Urbanizacija i razvoj gradova (protourbanizacija, lokalizacija, industrijska urbanizacija, kontinuirana urbanizacija i metropolitanizacija). Gradovi i njihovi specifični problemi u sustavu lokalne samouprave. Veliki i glavni gradovi. Regionalizam, regionalna samouprava, regionalizacija i više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance). Europska unija i regionalizacija. Regionalne jedinice u svjetlu regionalne politike EU. Euro-integracija i harmonizacija lokalne samouprave. Djelovanje Vijeća Europe, Europske unije i drugih međunarodnih subjekata. Etnicitet i lokalna samouprava: manjinska samouprava.

Proces decentralizacije
Komparativni uvid u procese decentralizacije. Decentralizacija i suvremene reforme javne uprave. Decentralizacija u kontinentalnim zapadnoeuropskim zemljama. Decentralizacija u anglosaksonskim zemljama. Decentralizacija u tranzicijskim zemljama. Decentralizacija kao svjetski proces. Politika i provedba decentralizacije. Strategija decentralizacije. Ciljevi decentralizacije. Program i detaljni plan decentralizacije. Pravni temelji decentralizacije. Tijela i subjekti za provedbu decentralizacije. Faze decentralizacijskog procesa. Pretpostavke uspješne decentralizacije. Rizici decentralizacije.

Proces decentralizacije u Hrvatskoj
Razvoj lokalne samouprave na hrvatskim područjima. Početna pravna regulacija prava na lokalnu samoupravu početkom 1990-ih. Promjene pravne regulacije početkom 2000-ih. Koncepcijske promjene: od sustava lokalne samouprave i uprave prema sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razvoj teritorijalne strukture. Mijenjanje kruga lokalnih poslova i ovlasti. Promjene lokalnih tijela upravljanja i njihovih odnosa. Razvoj centralno-lokalnih odnosa. Ocjena stanja i perspektive decentralizacije u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.